Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності за освітньо-професійною програмою Сертифікація енергетичної ефективності і обстеження інженерних систем будівель

Розробник: к. т. н.,  Фурдас Ю.В.

Напрям: Сертифікація енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель

Мета: набуття слухачами теоретичних знань і практичних навичок у сфері енергоефективності, енергозбереження та охорони навколишнього середовища при проектуванні нових та реконструкції існуючих будівель на основі комплексного аналізу їх геометричних, теплотехнічних, енергетичних показників та інженерно-технічних рішень, освоєння порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель з розробкою за потреби рекомендацій щодо підвищення їх рівня енергетичної ефективності. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни слухач повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

 • вміти збирати та обробляти інформацію про фактичні та (або) проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем;
 • можливість оцінювати відповідності розрахункового рівня показників енергетичної ефективності до їх встановлених мінімальних значень;
 • розробляти рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі;
 • формувати звіти для Фонду енергоефективності згідно законодавчих вимог.

Короткий опис курсу та його структура:

 1. Основи енергоаудиту.
 2. Технічні аспекти.
 3. Фінансові/економічні аспекти.
 4. Алгоритм розрахунку та практичне застосування.
 5. Впровадження.
 6. Особливості, пов’язані з Фондом енергоефективності.

Група слухачів: 5 осіб

Загальний обсяг: 160 год./5 кредитів ЄКСТ

Зокрема: аудиторні заняття - 86 год; лекційні заняття - 66 год, практичні заняття - 20 год, самостійна робота - 74 год..

Форма проведення: очна, дистанційна, змішана

Період та тривалість навчання: 1,5-2 тижні

Форма контролю: випускна робота

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

 • набуття студентами глибоких знань та навиків під час вирішення питань використання альтернативних енергоресурсів та їх раціонального використання в системах ТГВ, а також розширення технічного та наукового світогляду студентів в даній області;
 • вміння застосувати отримані знання, що стосуються проектування, монтажу та експлуатації систем ТГВ;
 • набуття студентами глибоких знань та навиків під час вивчення основних понять управління енерговикористанням, ознайомлення з питаннями організації, розробки стратегії, прийняття технічних, економічних, фінансових та управлінських рішень, мотивації працівників в умовах енергоринку;
 • вміння застосувати отримані знання, що стосуються аналізу, планування та розробки стратегії енергоощадного споживання енергії будівлями.

Категорія слухачів курсу: особи, які здобули вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня в сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель.

Опис результатів навчальної діяльності:

 • визначати і обґрунтовувати вихідні дані для проведення обстежень будівлі;
 • проводити необхідні розрахунки; обґрунтовувати способи економії теплоти; вирішувати завдання захисту повітряного басейну;
 • розраховувати обладнання, конструкції, системи автоматичного контролю;
 • аналізувати, планувати, та розробляти програми ощадливого енерговикористання будівель;
 • здійснювати вибір та обґрунтування більш раціонального типу енергоносіїв, пошуку заходів заощадження енергоресурсів під час їх споживання на всіх стадіях виробничого циклу; ведення розрахунків спожитих енергоресурсів у різноманітних режимах роботи установок.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

Модуль 1 Основи енергоаудиту

18

8          

2

 

8

Модуль 2 Технічні аспекти

36

16

4

 

16

Модуль 3 Фінансові/економічні аспекти

16

6

2

 

8

Модуль 4 Алгоритм розрахунку та практичне застосування

50

20

4

 

26

Модуль 5 Впровадження

20

8

4

 

8

Модуль 6 Особливості, пов’язані з Фондом енергоефективності

16

8

4

 

4

Випускна робота

  4

     

4

 

Разом:

160

66

20

 

74