Педагогічний процес у сучасній українській школі

Розробник: к.пед.н. Захарчук М.Є

Напрям: соціальні та гуманітарні дисципліни

Мета: допомогти слухачам краще зрозуміти суть педагогічного процесу, його засобів, методів, прийомів, цілей та взаємозв’язків.

Короткий опис курсу та його структура: тематика курсу спрямована на розуміння педагогічного процесу як  цілісної системи, спрямованої на розвиток і формування особистості в умовах її виховання, навчання та освіти, а також явищ, які обумовлюють розвиток індивіда в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства.

Група слухачів: 50 осіб

Загальний обсяг: 30 год./ 1 кредит ЄКТС, зокрема: лекційні заняття - 20 год., практичні заняття - год. самостійна робота - 10 год.

Форма проведення: денна / вечірня / дистанційна

Період та тривалість навчання: 10 занять по 2 акад. год.

Форма контролю: тестування.

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/набуватимуться:

  • уміння і навички організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність;
  • організовувати та керувати пізнавальною діяльністю;
  • формувати критичне мислення та уміння здійснювати педагогічну діяльність за всіма її складовими.

Категорія слухачів: вчителі, директори, завучі шкіл а також інші зацікавлені особи

Документ, який видається за результатами виконання програми: Сертифікат про підвищення кваліфікації Національного університету «Львівська політехніка»

Опис результатів навчання: спроможність застосувати набуті / удосконалені компетентності на практиці.

Тематичний план курсу

Назва розділів

Кількість академічних годин

Разом

Лекції

Прак-тичні заняття

Лабора-торні заняття

Самос-тійна робота

1.

Педагогічний процес.

2

1

2.

Основні дидактичні концепції.

2

1

3.

Методологія і методи педагогічних досліджень.

2

1

4.

Засоби навчання.

2

1

5.

Педагогічні технології.

2

1

6.

Основи національного виховання.

2

1

7.

Основи сімейного виховання.

2

1

8.

Педагогічне спілкування.

2

1

9.

Учнівський колектив і його роль у формування особистості.

2

1

10.

Інклюзивний клас

2

1

 

Всього

20

10