Основи бухгалтерського та податкового обліку і звітності

Розробник: Воськало Володимир Іванович

Напрям: бухгалтерський облік

Мета: оволодіння слухачами технікою і методикою ведення бухгалтерського обліку з використанням сучасного програмного забезпечення відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Податкового кодексу України.

Короткий опис курсу та його структура:

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 75 год.

Зокрема: аудиторні заняття - 60 год; лекційні заняття – 15 год., практичні заняття - 15 год, лабораторні заняття – 30 год., самостійна робота – 15 год..

Форма проведення: денна / вечірня.

Період та тривалість навчання: 3 місяці.

Форма контролю: іспит.

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

  • базові знання та основні принципи ведення бухгалтерського обліку;
  • вміння застосовувати техніки й методики ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог національних нормативних документів;
  • вміння застосовувати сучасні програмні продукти для ведення бухгалтерського обліку діяльності підприємств;
  • вміння формувати бухгалтерську   фінансову, податкову та соціальну звітність.

Категорія слухачів курсу: фахівці, що працюють у сфері бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Опис результатів навчальної діяльності: вміння застосовувати набуті навички у практиці. 

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

1.

Сутність бухгалтерського обліку. Предмета, метод і методичні прийоми бухгалтерського обліку.

4

2

2

 

1

2.

Будова бухгалтерського балансу.

4

2

2

 

2

3.

Документування та інвентаризація господарських операцій і майна підприємства.

 

8

 

2

2

4

2

4.

Оцінювання на калькування в бухгалтерському обліку. Облік господарських процесів.

 

27

4

5

18

4

5.

Організація бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності підприємств.

9

3

2

4

2

6.

Формування та подання податкової та соціальної звітності.

8

2

2

4

4

 

Разом:

60

15

15

30

15