Охорона праці на підприємствах та установах

Розробник: к.т.н.,  доцент каф. ЦБ Шепітчак Володимир Богданович   

Напрям: 8.263.00.01 Промислова безпека і охорона праці.

Мета: Оволодіння слухачами знань, необхідних для забезпечення охорони праці на підприємствах та організаціях.

Короткий опис курсу та його структура: протягом курсів слухачі вивчають систему заходів правового, соціально - економічного, організаційно - технічного, санітарно - гігієнічного і лікувально-профілактичного характеру, що спрямовані на збереження здорових і безпечних умов праці фахівців різних галузей. Курс складається з лекційних занять та самостійної роботи слухачів.

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 45 год./1,5 кредити ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 40 год; лекційні заняття - 40 год, самостійна робота - 5 год..

Форма проведення: денна/вечірня/дистанційна

Період та тривалість навчання: 2 тижні

Форма контролю: тестування 

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

 • знання законодавства України про охорону праці; основних положень законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язку з іншими законами України; законодавство України про працю;
 • вміння організовувати роботу з охорони праці;
 • знання та вміння забезпечити безпечні умови праці в галузі;
 • здатність виявляти та ураховувати специфіку кожного окремого виду господарської діяльності та видів робіт, які виконуються на підприємстві, для дотримання безпечних умов праці.  

Опис результатів навчальної діяльності: 

 • використовуючи нормативну, планову, облікову документацію з ОП, методи та інструментарії аналітичної роботи проводити аналіз і оцінку: безпечної організації та якості технічного обслуговування, обладнання, використання устаткування тощо; 
 • аналізувати й оцінювати технологію робіт, її відповідність нормативній та проєктній документації з ОП, відповідність науково-технічному прогресу та передовому досвідові;
 • аналізувати економічну ефективність упровадження нової техніки, організації та технології з точки зору дотримання вимог законодавства з ОП;
 • аналізувати безпечність виробничих процесів та технологічного обладнання на підприємстві;
 • проводити атестацію робочих місць;
 • складати інструкції з ОП та пожежної безпеки для всіх типів об’єктів;
 • організовувати проведення навчання та інструктажів із питань ОП на підприємстві.

 

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1. Законодавство України про охорону праці.

8

8            

     

Модуль 2. Регулювання охорони праці в законодавстві України про працю.

2

2

     

Модуль 3. Забезпечення охорони праці відповідно до законодавства України про соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання, які спричинили втрату працездатності.

4

4

     

Модуль 4. Психологія безпеки праці.

2

2

     

Модуль 5. Пожежна безпека, вибухонебезпека виробництв та вибухозахист.

2

2

     

Модуль 6. Безпека технологічних процесів, експлуатація технологічного обладнання та електробезпека.

12

12

     

Модуль 7. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди.

2

2

     

Модуль 8. Надання першої допомоги потерпілим в разі нещасного випадку.

2

2

     

Модуль 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій і катастроф.

2

2

     

Модуль 10. Перевірка знань.

4

       
 

Разом:

40

36