Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки ІБІС: сучасні технології – в інженерну практику

Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки
Вікно програмного комплексу Femap-Nastran NX

У машинобудуванні та будівництві широко використовують комп’ютерні системи автоматизованого розрахунку інженерних конструкцій, побудовані із застосуванням методу скінченних елементів. Однією з важливих причин, що стримують застосування таких систем у навчальному процесі, є їхня висока вартість. Але кафедра опору матеріалів у 2007 році долучилась до укладення угоди між Львівською політехнікою та фірмою Femto Engineering – Siemens Industry Software Ltd, згідно з якою Університет здобув право на використання програмного комплексу Femap-Nastran NX у навчальному процесі та в наукових дослідженнях.

Базовий модуль програмного комплексу включає такі види аналізу: лінійний статичний, аналіз власних частот і форм коливань, аналіз стійкости, базовий нелінійний аналіз, аналіз теплопровідности й термопружности. Крім цього, він має додатковий модуль для аналізу динамічних процесів: динамічний аналіз перехідних процесів, гармонічний аналіз, спектральний аналіз, а також модуль для розширеного нелінійного аналізу, аналізу аеропружности, модуль для застосування суперелементів, оптимізаційного аналізу, аналізу динаміки роторів, застосування вбудованої мови програмування DMAP.

З метою надання практичних консультацій та розроблення методичного забезпечення із застосування згаданого комплексу при кафедрі з 2009 року функціонує Навчальний центр з автоматизованого розрахунку інженерних конструкцій імені М.-Т. Губера. Для студентів будівельних спеціальностей викладають відповідні навчальні дисципліни. Вони спрямовані на здобуття студентами теоретичних знань з методу скінченних елементів і на розвиток навиків практичного застосування сучасних числових методів розрахунку складних інженерних конструкцій. Спецкурси дають змогу з достатньою повнотою ознайомитися з особливостями інженерних розрахунків конструкцій та споруд, що перебувають в умовах складного опору, дії не лише статичних, а й динамічних навантажень, температурних та сейсмічних впливів тощо. Програмний комплекс дає можливість оцінювати точність результатів, одержуваних методами опору матеріалів, теорії пружности та пластичности. Практичне освоєння програмного забезпечення методу скінчених елементів значно розширює коло досліджуваних об’єктів (пластини, оболонки, масиви, несівні та инші конструкції), що мають широке застосування в будівництві та в машинобудуванні.

Освоєння та практичне застосування сучасних інформаційних технологій в інженерній практиці є важливим чинником підвищення ефективности проєктно-конструкторських робіт, підвищення технічного рівня продукції багатьох галузей промисловости, відродження національної економіки України.