Навчання з питань радіаційної безпеки для персоналу, що безпосередньо працює з джерелами іонізуючого випромінювання

Розробник: Шепітчак Володимир Богданович

Напрям: радіаційна безпека

Мета: вивчення слухачами вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, освоєння практичних аспектів дотримання вимог радіаційної безпеки та забезпечення радіаційного захисту під час роботи персоналом із джерелами іонізуючого випромінювання.

Короткий опис курсу та його структура:

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 50 год.

Зокрема: аудиторні заняття - 30,5 год; практичні заняття - 10  год, семінарські заняття - 3,5 год, самостійна робота – 2 год., контроль знань – 4 год.

Форма проведення: денна / вечірня.

Період та тривалість навчання: 3 місяці.

Форма контролю: іспит.

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

  • загальні питання щодо дії іонізуючого випромінювання на організм людини, взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною;основи дозиметрії;
  • забезпечення контролю якості при здійсненні окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;
  • дотримання основних принципів радіаційного захисту і безпеки;
  • вивчення вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, основ державного регулювання радіаційної безпеки попередження радіаційних аварій та реагування на них; інші питання, що пов’язані із забезпеченням радіаційної безпеки;
  • навчання з урахуванням специфіки кожного окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії та видів робіт з джерелами іонізуючого випромінювання.

 Категорія слухачів курсу: працівники, які безпосередньо працюють з джерелами іонізуючого випромінювання.

 Опис результатів навчальної діяльності: вміння застосовувати набуті навички у практиці.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

1.

Фізичні основи радіаційної безпеки.

5,0

4,5

 

0,5

 

2.

Величини та одиниці вимірювань .Методи радіаційного контролю.

5,0

4,5

 

0,5

 

3.

Використання ядерної енергії.

5,0

4,5

 

0,5

 

4.

Джерела іонізуючих випромінювань.

5,0

3,5

 

0,5

 

5.

Норми та правила радіаційної безпеки. Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

4,0

2,5

 

0,5

2

6.

Організація робіт з використанням ДІВ.

5,0

3,5

 

0,5

 

7.

Радіаційні аварії.

5,0

4,5

 

0,5

 

8.

Практичні заняття.

12

10

 

2

 

9.

Іспит

4

 

 

 

 

 

Разом:

50

41,5

 

4,5