Компетентнісний підхід як основна складова формування вчителя нової української школи

Розробники: к.пед.н. Захарчук М.Є., Левицька-Ревуцька О.Є.

Напрям: нова українська мова

Мета: допомогти слухачам краще зрозуміти суть педагогічного процесу у НУШ, його засобів, методів, прийомів, цілей та взаємозв’язків

Короткий опис курсу та його структура: тематика курсу спрямована на розуміння педагогічного процесу у НУШ як  цілісної системи, спрямованої на розвиток і формування особистості в умовах її виховання, навчання та освіти, а також явищ, які обумовлюють розвиток індивіда в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства.

Група слухачів: 20 осіб

Загальний обсяг: 30 год./ 1 кредит ЄКТС, зокрема: лекційні заняття - 20 год., практичні заняття - год. самостійна робота - 10 год.

Форма проведення: денна / вечірня / дистанційна

Період та тривалість навчання:  10 занять по 2 акад. год.

Форма контролю: тестування.

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/набуватимуться:

  • уміння і навички організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність;
  • організовувати та керувати пізнавальною діяльністю;
  • формувати критичне мислення та уміння здійснювати педагогічну діяльність за всіма її складовими.

Категорія слухачів: вчителі, директори, завучі шкіл а також інші зацікавлені особи

Документ, який видається за результатами виконання програми: Сертифікат про підвищення кваліфікації Національного університету «Львівська політехніка»

Опис результатів навчання: спроможність застосувати набуті / удосконалені компетентності на практиці.

Тематичний план курсу

Назва розділів

Кількість академічних годин

Разом

Лекції

Прак-тичні заняття

Лабора-торні заняття

Самос-тійна робота

1.

Концепція НУШ. Розбудова НУШ: очікування, реалії, перспективи.

2

1

2.

Інструктивно – методичні рекомендації щодо вивчення в закладах ЗСО навчальних предметів.

2

1

3.

Розвиток ключових компетентностей. Нормативні засади.

2

1

4.

Компетентнісний підхід у навчанні.

2

1

5.

Інтерактивні методи навчання.

2

1

6.

Особливості організації змішаного навчання.

2

1

7.

Організація дистанційної форми навчання.

2

1

8.

Планування уроку та мотивація учнів у межах проблемно-орієнтованого та емпіричного навчання.

2

1

9.

Освітні стратегії роботи з обдарованими дітьми.

2

1

10.

Підготовка вчителя іноземної мови до роботи з учнями в умовах комунікативно-діяльнісного підходу.

2

1

 

Всього

20

10