Інтернет-маркетинг для бізнесу

Розробник: Довгунь Оксана Степанівна, Леонова Софія Володимирівна

Напрям: Маркетинг

Мета: Інтернет-маркетинг для бізнесу» є формування в учасників сучасного маркетингового мислення, накопичення і систематизація знань, здобуття компетенцій, що дозволять активно і творчо брати участь у розробці та практичному застосуванні сучасних концепцій, методів і моделей інтернет-маркетингу. Також метож є формування можливості вивчати і критично осмислювати сучасні тенденції розвитку інтернет-маркетингу, використовувати існуючі і розвивати нові підходи в інтернет-маркетингу.

Короткий опис курсу та його структура: Курс передбачає надання учасникам знань про суть та значення інтернет-маркетингу у діяльності підприємства, формування діджитал-стратегії та характеристику її складових, дослідження різних інтернет-каналів для просування продукції підприємств та вибір оптимальних з них. Оцінюється ефективність маркетингових заходів в інтернеті, учасники створюють компанії на основі дослідження конкурентів, розробляють контент-план, вивчають основи копірайтингу. Також розглядаються особливості різних видів реклами в інтернеті та в різних соціальних мережах. Вивчаються основні показники ефективності інтернет-маркетингу, основні завдання та принципи, за якими здійснюється побудова роботи інтернет-маркетологів. 

Структура курсу:

Тема 1. Маркетинг. Суть, основні завдання, тенденції Інтернет-маркетингу. 

Практичне заняття 1: Аналіз ринку. Специфіка комплексу Інтернет-маркетингу.

Тема 2. Маркетингові дослідження. 

Практичне заняття 2: Аналіз маркетингової діяльності підприємства. Діджитал стратегія.

Тема 3. Сайт. Пошукова оптимізація сайту. 

Практичне заняття 3: Робота над сайтом і прийоми мало-бюджетного маркетингу: формування завдань, які вирішує веб-сайт. Розроблення / вдосконалення цільової сторінки сайту та її оптимізація під пошукові запити.

Тема 4. Реклама в Інтернеті: основні види та їхні особливості. Оцінювання витрат на  різні види реклами. 

Практичне заняття 4: Оцінювання витрат на  різні види реклами. Налаштування реклами в Google Ads та створення банера.

Тема 5. Комунікація в соціальних мережах та Блогінг: ведення сторінок та основні можливості мереж. 

Практичне заняття 5: Аналіз активності підприємств в основних соціальних мережах, визначення їх пріоритетності. Створення рекламної кампанії у Facebook.

Тема 6. Партнерський маркетинг. 

Практичне заняття 6: Сучасні інструменти просування продукту підприємства: Linkedin, email-розсилки, месенджери. 

Тема 7. Копірайтинг. Візуальне та графічне оформлення контенту.

Практичне заняття 7: Формування контент-плану.

Тема 8. Сутність “Лійки продажів”, методика її створення та реалізація.

Практичне заняття 8: розробка “лійки продажів”.

Тема 9. Прогнозування результатів. Веб-аналітика.

Практичне заняття 9: Розрахунок показників ефективності Інтернет-маркетингу.

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 45 год. 

Зокрема: аудиторні заняття - 36 год; лекційні заняття - 18 год, практичні заняття - 18 год, семінарські заняття - ___год, самостійна робота - 9 год, виконання випускної роботи - ___год; захист випускної роботи - ___год.

Форма проведення: денна/вечірня/дистанційна

Період та тривалість навчання: 9 тижнів

Форма контролю: презентація проекту та тестування

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться: 

  • базові знання та основні інструменти Інтернет-маркетингу;
  • здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері Інтернет-маркетингу;
  • здатність проявити творчі навики, вдосконалити підходи у дослідженнях та аналізуванні отриманої інформації із вторинних та первинних джерел;
  • вміння застосовувати сучасні концепції, методи та інструменти Інтернет-маркетингу при формуванні та реалізації маркетингової стратегії досліджуваного об’єкта чи окремого проєкту; 
  • вміння використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності;
  • вміння формувати основні завдання Інтернет-маркетингу в діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління.

Категорія слухачів курсу: педагогічні працівники закладів загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти 

 

Опис результатів навчальної діяльності: 

  • здатність продемонструвати знання у сфері Інтернет-маркетингу;
  • навики виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів, визначати функціональні сфери маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та  узгоджувати їх з цілями підприємства, змінною ринковою кон’юнктурою; 
  • можливості застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу, в тому числі, управління продажами у сфері товарів та послуг, що здійснюються як традиційними каналами збуту, так і у мережі Інтернет.

 

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1 Маркетинг. Суть, основні завдання, тенденції Інтернет-маркетингу. Цілі та інструменти. Специфікація комплексу Інтернет-маркетингу

4

2            

2

 

1

Модуль 2 Маркетингові дослідження. Аналіз маркетингової діяльності підприємства. Діджитал стратегія

4

2

2

 

1

Модуль 3 Сайт. Пошукова оптимізація сайту. Робота над сайтом і прийоми малобюджетного маркетингу: формування завдань, які вирішує веб-сайт. Розроблення/вдосконалення цільової сторінки сайту та її оптимізація під пошукові запити

4

2

2

 

1

Модуль 4 Реклама в Інтернеті: основні види та їхні особливості. Оцінювання витрат на різні види реклами. Налаштування реклами в Google Ads та створення банера

4

2

2

 

1

Модуль 5 Комунікація в соціальних мережах та Блогінг: ведення сторінок та основні можливості мереж. Аналіз активності підприємств в основних соціальних мережах, визначення їх пріоритетності. Створення рекламної кампанії у Facebook/

4

2

2

 

1

Модуль 6 Партнерський маркетинг. Сучасні інструменти просування продукту підприємств: Linkedin, email-розсилки, месенджери

4

2

2

 

1

Модуль 7 Копірайтинг. Контент-план. Візуальне та графічне оформлення контенту

4

2

2

 

1

Модуль 8 Сутність «Лінійки продажів», методика її створення та реалізація

4

2

2

 

1

Модуль 9 Прогнозування результатів. Ефективність Інтернет-маркетингу. Веб-аналітика

4

2

2

 

1

 

Разом:

36

18

18

 

9