Гіди-адміністратори пішохідного туризму. Менеджмент міжнародного туризму

Розробник: Руда Марія Віталіївна

Напрям: туризм

Мета: формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності на підприємствах та в установах індустрії туризму, в громадських організаціях туристичного профілю, для відкриття і ведення власного бізнесу в рекреації і туризмі  та формування системи професійних компетентностей з використання основ міжнародного туризму, методів його організації для ефективного господарювання на рівні основної ланки суспільного виробництва – підприємства; набуття необхідної сукупності теоретичних і практичних знань для вирішення конкретних управлінських завдань на сучасному етапі розвитку економіки.

Короткий опис курсу та його структура: розкриває сутність, принципи, основні поняття та закономірності менеджменту туристичної діяльності. Вивчається система наукових підходів та методів менеджменту, які дають змогу ухвалювати обґрунтовані рішення з основних напрямів та рівнів туристичної сфери: міжнародного, національного, регіонального регулювання. Розглядається вплив зовнішнього та внутрішнього середовища з метою вибору ефективної стратегії менеджменту туристичної діяльності. Програма «Курси гідів-адміністраторів пішохідного туризму. Менеджмент міжнародного туризму» розроблена згідно міжнародного стандарту UNI EN 15565 : 2008 Tourism services – Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes (EN 15565: 2008). Це означає, що після проходження навчання та вдалого складання іспиту Ви зможете отримати бедж гіда-екскурсовода в Україні та країнах ЄС (при подачі відповідних документів і виконанні певних умов до місцевих органів виконавчої влади). Навчання за програмою blended learning вкючає 15 лекційних тем та 7 практичних, для закріплення отриманих навичок.

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 72 год./2,5 кредитів ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 60 год; лекційні заняття - 45 год, практичні заняття - 15 год, самостійна робота - 15 год.

Форма проведення: денна / вечірня / дистанційна

Період та тривалість навчання: 1 місяць

Форма контролю: тестування

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться: 

 • знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;
 • знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук; 
 • знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;
 • пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;
 • аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;
 • застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології обслуговування туристів;
 • розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
 • ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися; 
 • організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки;. 
 • розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна);
 • застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; 
 • встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
 • прийняття управлінських рішень із здійснення міжнародних туристичних операцій;
 • визначати дії міжнародних організацій у розвитку міжнародного туризму;
 • здатності до управління міжнародними транспортними перевезеннями;
 • здатності до управління гостинністю у міжнародному туризмі;

Категорія слухачів курсу: працівники у сфері туризму та особи, що хотіли б працювати у сфері туризму.

Опис результатів навчальної діяльності: студенти отримають навики проведення пішохідних екскурсій та продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

 

самостійна робота

1.

Модуль 1 Туризм, як об’єкт статистичного вивчення. Групування та класифікація статистики туризму.

2

2

-

1

 

2.

Модуль 2 Методики екскурсоведення. Професійна етика. Робота з туристами. Право і туризм.

4

4

-

1

 

3.

Модуль 3 Економічне планування діяльності підприємств туристичної індустрії

6

4

2

-

 

4.

Модуль 4 Історія Львова. Географія Львова. Легенди Львова. 

4

4

-

1

 

5.

Модуль 5 Архітектура Львова. Культура і мистецтво Львова.

2

2

-

1

 

6.

Модуль 6 Некрополістика та релігії Львова.

2

2

-

1

 

7.

Модуль 7 Замки Львівщини і Західної України.

2

2

-

1

 

8.

Модуль 8 Природно-антропогенні геосистеми. Антропогенний вплив на геосистеми

3

3

-

1

 

9.

Модуль 9 Категорії природно-заповідних територій

2

2

-

1

 

10.

Модуль 10 Об’єкти природо-заповідного фонду України. Пам’ятки природи.

2

2

-

1

 

11.

Модуль 11 Аналіз белігеративних ландшафтів

2

2

-

1

 

12.

Модуль 12 Організація гірського туризму. Гірське провідництво. Безпека в горах.

4

4

-

1

 

13.

Модуль 13 Паломництво і туризм. 

4

4

-

1

 

14.

Модуль 14 Сезонність в туризмі. Методи обробки динамічних рядів. 

6

4

2

-

 

15.

Модуль 15 Роль міжнародного туризму у світовій економіці

4

4

-

1

 

16.

Модуль 16 Вивчення і здача пішохідної екскурсії «Львівське середмістя»

1

-

1

-

 

17.

Модуль 17 Вивчення і здача пішохідної екскурсії «Львів сакральний» + Личаківський некрополь»

2

-

2

-

 

18.

Модуль 18 Вивчення і здача пішохідної екскурсії «Історія Львівських Університетів»

1

-

1

1

 

19.

Модуль 19 Вивчення і здача пішохідної екскурсії «Львівські парки»

2

-

2

-

 

20.

Модуль 20 Вивчення і здача пішохідної екскурсії «Львів мистецький»

1

-

1

1

 

21.

Модуль 21 Аналіз еколого-геохімічноі ситуації у ландшафтному комплексі

2

-

2

-

 

22.

Модуль 22 Державний контроль за дотриманням заповідного режиму на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду

2

-

2

-

 

Всього

60

45

15

15