Фінанси для керівників та нефінансових менеджерів

Розробник: Пилипенко Любомир Миколайович

Напрям: Бухгалтерський облік та фінанси

Мета:оволодіння слухачами знаннями про фінансові аспекти функціонування підприємств.

Короткий опис курсу та його структура: тематика курсу спрямована на надання керівникам та особам, які не мають спеціальних економічних знань, розуміння фінансових аспектів діяльності підприємств. Після завершення курсу слухачі зможуть дати відповідь на такі проблемні питання, як:

  • чому прибутки відрізняються від грошового потоку;
  • який обсяг продукції забезпечить підприємству беззбиткову діяльність;
  • які чинники впливають на вартість бізнесу та як її визначити;
  • як аналізувати фінансову ефективність бізнесу та чим корисні і шкідливі нетипові (небухгалтерські, нестандартизовані) фінансові індикатори;навіщо планувати фінансові показники діяльності та як це грамотно виконати тощо.

Група слухачів: 10-15 осіб

Загальний обсяг: 30 год./ 1 кредит ЄКТС, зокрема: лекційні заняття 10 год., практичні заняття 10 год. самостійна робота 10 год.

Форма проведення: денна / вечірня / дистанційна

Період та тривалість навчання: 5 занять по 4 акад. год.

Форма контролю: Тестування

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться / набуватимуться:

  • базові знання фінансів підприємств та фінансової звітності;
  • розуміння відмінностей у підходах до формування фінансового результату та грошового потоку;
  • вміння застосовувати техніки й методики оцінювання й аналізування витрат підприємства;
  • вміння застосувати сучасні методи фінансово-інвестиційного аналізу.

Категорія слухачів: керівники підприємств, підрозділів підприємств, підприємці, а також інші особи, зацікавлені тематикою фінансів підприємств

Документ, який видається за результатами виконання програми: Сертифікат про підвищення кваліфікації Національного університету «Львівська політехніка»

Опис результатів навчання: спроможність застосувати набуті / удосконалені компетентності на практиці.

Назва розділів

Кількість академічних годин

Разом

Лекції

Прак-тичні заняття

Лабора-торні заняття

Самос-тійна робота

1

Фінансова звітність як джерело інформації для прийняття управлінських рішень. Будова і призначення балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів (Cash flow)

6

2

2

2

2

Управління витратами. Точка беззбитковості, CVP-аналіз. Цільова калькуляція собівартості продукту (target-costing). Функціональний менеджмент витрат (Activity-based management).

6

2

2

2

3

Фінансові показники ефективності (традиційні та небухгалтерські). Робочий капітал, фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність, рентабельність (EBIT, EBITDA)

6

2

2

2

4

Вартість бізнесу та інвестиційний аналіз. Вибір ставки дисконтування.

6

2

2

2

5

Прогнозування та бюджетування діяльності

6

2

2

2

 

Всього

30

10

10

10