Енергетичний аудит

Розробник: Турковський В.Г. доц., к.т.н.

Напрям: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Мета: 

 • формування у слухачів необхідних компетентностей, набуття ними знань і умінь зі сучасних підходів до виконання енергетичного аудиту промислових підприємств, об’єктів агропромислової сфери і житлово-комунального господарства та територіальних громад; 
 • вивчення прийомів і способів виконання різних етапів енергетичного аудиту, зокрема, щодо визначення потенціалу енергоощадності на об’єкті й розроблення і обґрунтування заходів з підвищення ефективності використання енергії й енергоносіїв;
 • розвитку навичок з розроблення, впровадження та забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту на об’єктах енергоспоживання.

Короткий опис курсу та його структура: слухачі курсу опрацюють три модулі, на яких ознайомляться зі законодавчими аспектами енергоефективності, чинними в Україні, вимогами до енергоаудиторів, змістом та суттю поняття енергоаудит й особливостями діяльності енергоаудитора, з можливістю підвищення ефективності енерговикористання за використання системи енергоменеджменту на об’єкті. Крім того, слухачі ознайомляться з особливостями функціонування основних теплотехнічних та електротехнічних систем енерговикористання, з потенціалом енергозаощаджень у таких системах, з визначенням ефективності використання окремих заходів. Слухачі також отримують можливість економічно обґрунтовувати пропоновані заходи з підвищення ефективності енерговикористання з урахуванням екологічних аспектів та можливості використання відновлюваних джерел енергії. Враховуючи практичний ухил програми слухачам надається можливість практично втілити набуті навички під час виконання звіту з енергетичного аудиту (випускної роботи) конкретного об’єкту, а також провести презентацію (захист) своїх пропозицій.

Структура курсу.

Модуль 1. Законодавчі аспекти енергоефективності, енергоаудит та система енергоменеджменту. Усього – 22 год, з них лекційних 14 год, практичних – 4 год, лабораторних – 4 год.

Модуль передбачає опрацювання наступних тем: 

1.1. Законодавчі, організаційні та правові аспекти енергоефективності державного управління ефективністю використання енергоресурсів.

1.2. Енергетичний аудит

1.3. Система енергетичного менеджменту

1.4. Метрологічне забезпечення аналізу ефективності енерговикористання

1.5. Моніторинг і планування використання енергоресурсів

Модуль 2. Енергоефективність у тепло – та електротехнічних системах. Усього – 38 год, з них лекційних 28 год, практичних – 10 год. 

Модуль передбачає опрацювання наступних тем:

2.1. Енергоефективність у теплотехнічних системах і технологіях

2.2. Енергоефективні режими систем централізованого теплопостачання

2.3. Енергоефективність у системах стисненого повітря та охолодження

2.4. Енергоефективність у системах та технологіях електропостачання

2.5. Енергоефективність у системах електроприводу

2.6. Енергетичні витрати та енергоощадність у будівлях

2.7. Енергоощадні матеріали та конструкції

Модуль 3. Відновлювані джерела енергії, економічні аспекти та екологія енерговикористання. Усього – 12 год, з них лекційних 6 год, практичних – 6 год.

Модуль передбачає опрацювання наступних тем:

3.1. Відновлювані джерела енергії

3.2. Фінансово-економічні аспекти енергоощадності

3.3. Екологія енерговикористання та охорона довкілля

Модуль 4. Виконання випускної роботи на тему "Енергоаудит об’єкту енергоспоживання". Усього – 2,33 год з розрахунку на одного слухача, з них практична робота керівника випускної роботи зі слухачем 2 год, захист випускної роботи – 0,33 год.

Модуль передбачає такі етапи виконання завдання:

4.1. Вибір слухачем об’єкту енергоаудиту

4.2. Розроблення програми енергоаудиту об’єкту та узгодження її з керівником випускної роботи

4.3. Проведення енергоаудиту та виконання розрахунків

4.4. Оформлення результатів у формі звіту та захист прийнятих рішень й випускної роботи

Група слухачів: __10__ осіб

Загальний обсяг: 120 год.

Зокрема: аудиторні заняття – 74,5 год; лекційні заняття – 22 год, практичні заняття - 50 год, семінарські заняття - ___год, самостійна робота - 41 год, виконання випускної роботи - ___год; захист випускної роботи – 2,5 год.

Форма проведення: денна, змішана, дистанційна

Період та тривалість навчання: 2 тижні /(не менше 72 год)

Форма контролю: захист випускних робіт

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

 • здатність здійснювати аналіз і узагальнення інформації щодо обсягу використання енергії на об’єкті за його звітною документацією, визначати дійсне споживання енергії шляхом енергообстеження з використанням різних засобів і прийомів, критично оцінювати інформацію з різних джерел;
 • здатність до аналізу стану енерговикористання на об’єкті, визначення визначальних споживачів у плані енергоефективності;
 • знання й уміння проводити аналіз різних систем енергозабезпечення об’єкту;
 • знання і уміння щодо організації, ведення та аналізу результатів моніторингу енергоспоживання;
 • знання та розуміння структури сучасної системи енергоменеджменту об’єктів енергоспоживання, здатність розробляти, впроваджувати та забезпечувати її ефективне функціонування;
 • уміння щодо організації й проведення енергоаудиту та використання приладів для вимірювання параметрів енергоспоживання;
 • уміння ефективного спілкування на професійному та соціальному рівні в ході проведення аудиту, підготовки звіту та презентації його на об’єкті;
 • здатність застосовувати професійні знання й навички для розроблення нових чи модернізації чинних систем енергозабезпечення об’єкту.

Категорія слухачів курсу:

 • енергоменеджери департаментів паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження обласних державних адміністрацій (ОДА); 
 • енергоменеджери та особи, відповідальні за ефективне використання енергоресурсів управлінь ОДА та відділів РДА, зокрема, промисловості, освіти, охорони здоров’я, культури; 
 • особи, відповідальні за запровадження систем енергетичного менеджменту на об’єктах спільної власності територіальних громад, міст й інших населених пунктів областей; 
 • енергоменеджери бюджетних установ, виробничих і промислових об'єктів різного профілю;
 • особи, які проводять або мають намір проводити діяльність з енергетичного аудиту. 

Опис результатів навчальної діяльності: оновлення теоретичних та практичних знань з напряму "Електрична інженерія" та отримання сучасних знань щодо підвищення ефективності використання енергоресурсів на різних об’єктах енергоспоживання, ознайомлення з методикою проведення енергетичного аудиту та виконання інструментальних замірів параметрів енергоспоживання, а також з сучасними вимогами до системи енергетичного менеджменту та забезпечення її неперервного функціонування. Особливо важливими є аспекти практичного виконання робіт з енергоаудиту на доступному конкретному об’єкті з обґрунтуванням пропонованих заходів та підготовкою відповідного звіту, а також захисту своїх вирішень перед професійною аудиторією.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1 Енергоменеджмент, енергоаудит та законодавчі аспекти енергоефективності

         

1.

Енергетичний менеджмент та аудит 

12

4            

8

 

7

2.

Контроль і планування використання енергоресурсів, метрологічне та правове забезпечення енергоощадності

10

2

8

 

6

Модуль 2 Енергоощадність у тепло – та електротехнічних системах

         

1.

Енергоощадність у теплотехнічних системах

26

8

18

 

13

2.

Енергоощадність у електротехнічних системах

12

4

8

 

7

Модуль 3 Відновлювані джерела енергії, екологія енерговикористання та фінансово-економічні аспекти енергоощадності

         

1.

Відновлювані джерела енергії

4

2

2

 

2

2.

Фінансово-економічні аспекти

4

2

2

 

4

3. 

Екологія енерговикористання та енергоефективність

4

2

2

 

2

 

Разом:

72

24

48

 

41