Електробезпека в підприємствах та установах

Розробник: к.т.н., доцент каф. ЦБ Шепітчак Володимир Богданович

Напрям: 8.263.00.01 Промислова безпека і охорона праці

Мета: отримання технічних знань про принципи роботи електроустановок та іншого обладнання, небезпеки електричного струму при безпосередньому контакті зі струмоведучими елементами, освоєння запобіжних заходів під час роботи з електроустановками, а також практичних навичок допомоги постраждалим у разі непередбачених ситуацій на виробництві.

Короткий опис курсу та його структура: навчання системі організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики. Курс складається з дев’яти тем та іспиту. 

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 72 год.

Зокрема:  первинна підготовка - 50 год;  повторна атестація - 22 год, в тому числі іспит – 6 год.

Форма проведення: очна або дистанційна

Період та тривалість навчання: 2 тижні

Форма контролю: іспит

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

  1. Базові знання у сфері дії електричного струму на організм людини, здатність до розуміння важливості цих питань;
  2. Знання та розуміння стану та перспектив розвитку електробезпеки на промислових підприємствах; оволодіння спеціальними навичками з електробезпеки; здатність слухачів формувати цілі дослідження та, з метою їх вирішення, вміння знаходити рішення у нестандартних ситуаціях в контексті забезпечення електробезпеки;
  3. Інформаційна компетентність (розвиток вмінь слухачів до самостійного пошуку, аналізу, структурування та відбору потрібної інформації в області електробезпеки, за допомогою сучасних інформаційних технологій);
  4. Комунікативну компетентність (розвиток у слухачів навичок роботи в команді шляхом реалізації групових проектів в області електробезпеки, вміння презентувати власний проект та кваліфіковано вести дискусію у досліджуваній сфері).

Категорія слухачів курсу: працівники установ різних форм власності, що обслуговують електроустаткування й потребують первинної підготовки або повторної атестації.

Опис результатів навчальної діяльності:

  • вимоги основних нормативно-технічних документів, що регламентують правила безпечного виконання робіт в електричних установках; 
  • знати класифікацію та види електричних травм, вплив побічних факторів на ступінь небезпечності ураження людини електричним струмом; 
  • аналізувати ступінь небезпечності ураження людини при виконанні робіт в електричних установках; 
  • визначати ступінь небезпечності джерел потенційних небезпек при проведенні робіт в електричних установках, що встановлені у виробничих приміщеннях; 
  • визначати необхідні організаційні заходи безпеки праці при проведенні робіт в електроустановках, організовувати долікарську допомогу потерпілим від ураження електричним струмом.
 

Назва теми

Кількість годин

ІІ група

ІІІ група

IV група

Первинна підготовка

Повторна атестація

Первинна підготовка

Повторна атестація

Первинна підготовка

Повторна атестація

Тема 1. Вступ

2

 

2

 

2

 

Тема 2. Організація експлуатації електроустановок споживачів

2

2

4

2

6

2

Тема 3. Електрообладнання та мережі живлення.

4

2

4

2

4

2

Тема 4. Основи електробезпеки

6

2

4

2

2

2

Тема 5. Технічні засоби та засоби захисту від ураження електричним струсом

14

4

12

4

12

4

Тема 6. Експлуатація електроустановок споживачів

6

2

8

2

10

2

Тема 7. Техніка безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках

2

2

4

2

2

2

Тема 8. Перша допомого особам, які постраждали від дії електричного струму та в разі інших нещасних випадків

6

2

4

2

2

2

Тема  9. Порядок обліку та розслідування нещасних випадків

2

 

2

 

2

 

Іспити

6

6

6

6

6

6

Усього з курсу

50

22

50

22

50

22