Диспетчер району електричних мереж

Розробник: доцент, Лисяк Г.М., професор, Ліщак І.В., провідний інженер

Напрям: Електрична інженерія

Мета: полягає у наданні теоретичних знань та вдосконаленні практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків в області оперативно-диспетчерського керування електроенергетичними системами, реалізації їх із застосуванням сучасних оперативно-інформаційних комплексів з урахуванням дій диспетчерів та особливостей оперативних перемикань в електроустановках

Короткий опис курсу та його структура: слухачі курсу опрацьовують десять модулів, в межах яких ознайомляться із: режимами роботи нейтралей трансформаторів, особливостями побудови та функціонування електричних мереж з різними режимами роботи нейтралей; атмосферними та внутрішніми перенапругами та особливостями захисту обладнання від них; аналізом та оптимізацією режимів сучасних електричних мереж; оперативно-диспетчерським управлінням в електричних мережах; проблемами якості електроенергії в сучасних електричних мережах; перспективними напрямами підвищення ефективності функціонування електричних мереж 6÷35 кВ; тренажерною підготовкою та технологією оперативних перемикань в електричних мережах; питаннями охорони праці на підприємствах енергетики; основами трудового законодавства та законодавства України про електроенергетику; психофізіологічною підготовкою диспетчерів району (підприємства) електричних мереж.

Структура курсу

Модуль 1. Схемні та режимні особливості електричних мереж 6÷35 кВ: лекційні заняття – 3 год, практичні заняття – 3 год.

Модуль 2. Перенапруги та координація ізоляції електричних мереж: лекційні заняття – 6 год, лабораторні заняття – 4 год. 

Модуль 3. Аналіз та оптимізація режимів сучасних електричних мереж: лекційні заняття – 10 год, практичні заняття – 2 год, лабораторні заняття – 4 год.

Модуль 4. Перспективні напрями підвищення ефективності функціонування електричних мереж 6÷35 кВ: лекційні заняття – 6 год, практичні заняття – 2 год, лабораторні заняття – 4 год.

Модуль 5. Тренажерна підготовка. Технологія оперативних перемикань в електричних мережах: лекційні заняття – 2 год, практичні заняття – 2 год, лабораторні заняття – 4 год.

Модуль 6. Охорона праці на підприємствах енергетики: лекційні заняття – 10 год, практичні заняття – 4 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 7. Основи трудового законодавства України: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 8. Законодавство України про електроенергетику: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 9. Комунікативний менеджмент: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 10. Психофізіологічна підготовка диспетчерів району (підприємства) електричних мереж: лекційні заняття – 2 год.

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 90 год./3 кредитів ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 76 год; лекційні заняття - 20 год, практичні заняття - 56 год, семінарські заняття - ___год, самостійна робота - 14 год, виконання випускної роботи - ___год; захист випускної роботи - ___год.

Форма проведення: денна, змішана, дистанційна.

Період та тривалість навчання: 2 тижні /(не менше 72 год.)

Форма контролю: залік

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

За результатами проходження курсу практичної та теоретичної підготовки слухач курсів підвищення кваліфікації повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

 • здатність описувати сучасну архітектуру електроенергетичної системи України із врахуванням функційного призначення усіх рівнів оперативно-диспетчерського керування;
 • здатність приймати оперативні рішення під час планування, оперативного ведення режимів, аварійних ситуацій, порушення стійкості паралельної роботи із врахуванням актуальних вимог чинної нормативної документації;
 • здатність аналізувати режими роботи електричних мереж і систем із застосуванням сучасного прикладного програмного забезпечення;
 • здатність розробляти програми оперативних перемикань та оцінювати їх вплив на режим роботи електричних систем та мереж;
 • розуміти теоретичні основи  розвитку перенапруг в електричних системах та знати величини розрахункових кратностей основних видів перенапруг та їх статистичні характеристики;
 • володіти основними принципи координації рівня ізоляції електрообладнання електричних мереж з діючими на них перенапругами;
 • здатність аналізувати вплив способу уземлення нейтралі на особливості процесів і параметри координат усталених та перехідних режимів;
 • вміння вибирати сучасні та ефективні заходи та засоби захисту від перенапруг для забезпечення достатньої надійності роботи електроустаткування;
 • розуміння сучасного стану проблеми якості електроенергії в електричних мережах України та основні причини погіршення показників якості електроенергі;
 • здатність застосовувати сучасні знання, визначення та методи розрахунку показників якості електроенергії та надавати рекомендації про можливі шляхи вирішення проблеми підвищення якості електроенергії;
 • розуміння сучасних особливостей застосування ринкових відносин в електроенергетиці та особливості тарифоутворення на електроенергію;
 • поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань оперативно-диспетчерського керування з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;
 • Ррозуміння основ трудового законодавства України та здатність неухильного дотримання вимог сучасної документації із охорони праці на підприємствах енергетики.

Категорія слухачів курсу: посадові особи диспетчер району (підприємства) електричних мереж, чи інші категорії зацікавлених осіб

Опис результатів навчальної діяльності: оновлення теоретичних та практичних знань і вмінь з напряму електрична інженерія стосовно особливостей побудови та функціонування електричних мереж з різними режимами роботи нейтралей; особливостей розвитку та боротьби із перенапругами; причин погіршення якості електроенергії в електричних мережах; отримання сучасних знань про перспективні напрями підвищення ефективності функціонування електричних мереж 6÷35 кВ; особливостей аналізу режимів електричних мереж з об′єктами розподіленого генерування і оптимізації режимів електричних мереж обласних енергопостачальних організацій; тренажерної підготовки та технології оперативних перемикань в електричних мережах; основ трудового законодавства України та вимог із охорони праці на енергопідприємствах; видів захисту від ураження електричним струмом та особливостей дії електричного струму на організм людини.

 

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1 Схемні та режимні особливості електричних мереж 6÷35 кВ

6

3

3

 

2

1.

Режими роботи нейтралей трансформаторів. Особливості побудови та функціонування електричних мереж з різними режимами роботи нейтралей

 

1

 

1

     

0,3

2.

Режим однофазного замикання на землю (ОЗЗ). Процеси, що мають місце за ОЗЗ. Вплив перенапруг за ОЗЗ на стан ізоляції. Фактори, що впливають на пошкоджуваність ізоляції

1

1

   

0,4

3.

Існуючі способи і засоби визначення приєднання з ОЗЗ, їх переваги і недоліки. Аналіз осцилограм. Визначення місця пошкодження

1

 

1

 

0,4

4.

Можливі способи обмеження перенапруг під час дугових ОЗЗ. Використання обмежувачів перенапруг (ОПН). Термічне пошкодження ОПН

1

1

   

0,3

5.

Аналіз аварій в електричних мережах; заходи з запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків; протиаварійна автоматика

2

 

2

 

0,6

Модуль 2 Перенапруги та координація ізоляції електричних мереж

10

6

 

4

2,5

1.

Атмосферні перенапруги. Загальні положення про грозозахист повітряних ліній і підстанцій. Захист від прямих ударів блискавки. Перспективні напрямки оптимізації надійності схем грозозахисту

 

2

 

2

     

0,5

2.

Захист обладнання від внутрішніх перенапруг. Захист нейтралей силових трансформаторів. Аналіз схем розподільних пристроїв, розрахунок кратності та технічні заходи по зменшенню внутрішніх перенапруг

 

4

 

2

   

2

 

1

3.

Ферорезонансні процеси в електромережах 6÷35 кВ та захист трансформаторів напруги від пошкоджень ними

 

3

 

1

   

2

 

0,5

4.

Захист трансформаторів струму від обривів вторинних кіл

1

1

   

0,5

Модуль 3. Аналіз та оптимізація режимів сучасних електричних мереж

16

10

2

4

3,5

1.

Особливості аналізу режимів електричних мереж з об′єктами розподіленого генерування

4

2

 

2

1,5

2.

Особливості оптимізації режимів електричних мереж обласних енергопостачальних організацій

2

   

2

0,5

3.

Оперативно-диспетчерське управління (ОДУ) в електричних мережах

4

2

2

 

0,5

4.

Економічні аспекти проблеми якості електроенергії. Нормативні документи. Загальна характеристика стану і проблем підвищення якості електроенергії в електричних мережах України. Причини погіршення якості електроенергії в електричних мережах. Характеристика основних типів електромагнітних збурень

 

4

 

4

     

0,8

5.

Моніторинг та вимірювання показників якості електроенергії

2

2

   

0,2

Модуль 4 Перспективні напрями підвищення ефективності функціонування електричних мереж 6÷35 кВ

12

6

2

4

3,5

1.

Мікропроцесорні пристрої релейного захисту (МПРЗ): типова структурна схема МПРЗ; призначення і її характеристика. Системи синхронізації, реєстрації аналогових і дискретних сигналів, збору інформації та її архівування

 

1

 

1

     

0,5

2.

Мікропроцесорна система визначення приєднання з ОЗЗ. Оперативне визначення пошкодженої ділянки

2

 

2

 

0,5

3.

Побудова локальних і глобальних інформаційно-керуючих мереж на об’єктах електроенергетики. Основи побудови «Розумних електричних мереж»

 

1

 

1

     

0,5

4.

Особливості конструкції сучасного електротехнічного обладнання

4

4

   

1

5.

Інформаційно-керуюча система на базі пристроїв «Альтра»

4

   

4

1

Модуль 5 Тренажерна підготовка. Технологія оперативних перемикань в електричних мережах

8

2

2

4

2

1.

Тренажерна підготовка

4

 

2

2

1

2.

Технологія оперативних перемикань в електричних мережах

4

2

 

2

1

Модуль 6 Охорона праці на підприємствах енергетики

16

10

4

2

2,5

1.

Законодавство України про охорону праці

4

4

   

0,5

2.

Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Види захисту від ураження електричним струмом. Основний і додатковий захист. Вибір захисних засобів

4

2

 

2

0,5

3.

Пожежна безпека. Вибухонебезпека підприємств в енергетичній галузі та вибухозахист

4

4

   

0,5

4.

Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних захворювань

2

 

2

 

0,5

5.

Надання першої долікарської допомоги при електротравмах

2

 

2

 

0,5

Модуль 7  Основи трудового законодавства України

2

2

   

0,5

Модуль 8  Законодавство України про електроенергетику

2

2

   

0,5

 

Разом:

72

41

13

18

18