Вступ 2022

Бакалавр

Цифрова соціоекономіка

(Цифровий ринок праці, Людський розвиток у цифровій соціоекономіці)

051 «Економіка»

Кваліфікація: бакалавр з економіки

Рік вступу: 2022

Форма навчання: денна

Тривалість програми: 4 роки

Інститут: Економіки та менеджменту

Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)

Галузь знань: соціальні та поведінкові науки

Особливі умови вступу:немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Характеристика освітньої програми. Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, які володітимуть сучасним економічним мисленням і відповідними компетентностями, зокрема у сфері моделювання соціально-економічних систем, соціальної аналітики, цифрових технологій, проектування систем людського розвитку у сфері цифрової економіки, що забезпечать можливість творчо та ефективно виконувати професійні обов’язки у галузі економіки в умовах цифровізації соціально-економічної сфери.

Академічна мобільність: на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.

Практика/стажування: виробнича практика, практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Керіник освітньої програми, контактна особа: Садова Уляна Ярославівна, д.е.н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, керівник НДЦ «ДЕМОС», тел. +3 8(050) 555-78-00 E-mail – Uliana.Y.Sadova@lpnu.ua

Професійні профілі випускників: робочі місця у приватному, державному та громадському секторах економіки в різних сферах економічної діяльності, зокрема в: фінансово-економічній, інформаційно-аналітичній, обліково-контрольній, плановій та проектній, соціальній, управління людськими ресурсами.
 
Доступ до подальшого навчання: здобуття другого (магістерського) рівня

Інші особливості програми: програма ґрунтується на результатах сучасних прикладних досліджень вітчизняного й іноземного ринку освітніх послуг у сфері економіки, ринку праці, враховує технологічні особливості розвитку сучасної економіки та відповідну специфіку функціонування суб’єктів економіки на різних рівнях, їхні актуальні потреби та вимоги до фахівців з економіки.

Передбачає часткове викладання професійно-орієнтованих дисциплін іноземною мовою, викладання окремих навчальних дисциплін фахівцями установ НАН України, органів державної влади, фахівців у галузі ІТ, можливість проходження практики в органах місцевого самоврядування, у НДЦ «ДЕМОС», наявність загальноуніверситетської програми академічної мобільності.

Конкурентними перевагами освітньої програми є можливості:

  • здобуття вищої освіти на стику економіки, соціально-гуманітарної сфери та ІТ-сектору, особливо, коли рівень попередньо набутих знань лімітує вибір спеціальності програміста;
  • реалізації власних ідей та бізнес-проєктів у НДЦ «Демос»;
  • поглибленого вивчення іноземних мов;
  • паралельного навчання за програмами підготовки офіцерів запасу;
  • долучення до життя студентської спільноти НУ «ЛП».

Освітня програма передбачає 2 лінії (варіативні блоки на вибір студента).

Прикладний вектор «Цифровий ринок праці» спрямований на: ґрунтовне розуміння суті і економічних механізмів соціальної економіки в умовах цифровізації та її впливу на суспільні процеси; уміння застосовувати аналітичний, методичний, економіко-математичний інструментарій для обґрунтування рішень у різних сферах економічної діяльності; уміння оцінювати можливості, будувати та обґрунтовувати траєкторії розвитку соціальної економіки та економічних суб’єктів у швидкозмінному цифровому середовищі.

Прикладний вектор «Людський розвиток у цифровій соціоекономіці» спрямований на: ґрунтовне розуміння значення і особливостей демографічних процесів у розвитку соціальної економіки в умовах її цифровізації; знання методів управління демографічним розвитком; уміння застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування соціально-економічних управлінських рішень у сфері демографічного розвитку з урахуванням сучасних темпів цифровізації середовища.

Детальна інформація розміщена на офіційному сайті Національного університету «Львівська політехніка» за цим посиланням.

Також Ви можете переглянути презентацію про спеціальність.

Цифрова економіка

Магістр

Соціальна економіка, аналітика та управління

051 «Економіка»

Кваліфікація: Магістр економіки

Спеціалізація: Соціальна економіка, аналітика та управління

Рік вступу: 2022

Форма навчання: денна

Тривалість програми: 1,5 року

Інститут: Адміністрування та післядипломної освіти

Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки

Характеристика освітньої програми. Освітня програма має міждисциплінарний характер, оскільки передбачає формування комплексу компетентностей у галузі економіки, соціології, демографії та управління. Програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері управління суспільним розвитком, зокрема, соціальної економіки, аналітики та управління, й орієнтує студента на актуальну спеціалізацію, в межах якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра: аналітик у сфері професійної зайнятості, економіст-демограф, фахівець з питань зайнятості (хедхантер), менеджер (управитель) у соціальній сфері, менеджер (управитель) з громадської організації здоров’я, менеджер (управитель) зі страхування.
 
Академічна мобільність: на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.

Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Садова Уляна Ярославівна, д.е.н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, керівник НДЦ «ДЕМОС», тел. +38 (050) 555-78-00 E-mail – Uliana.Y.Sadova@lpnu.ua
 
 Професійні профілі випускників: робочі місця у різних сферах економіки та управління суспільним розвитком (державне управління та місцеве самоврядування, освіта, охорона здоров’я, інфраструктура ринку праці) на посадах: аналітик у сфері професійної зайнятості, економіст-демограф, фахівець з питань зайнятості (хедхантер), менеджер (управитель) у соціальній сфері, менеджер (управитель) з громадської організації здоров’я, менеджер (управитель) зі страхування.
 
Доступ до подальшого навчання:навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти «Доктор філософії», програми підвищення кваліфікації.

Інші особливості програми. Освітня програма ґрунтується на результатах сучасних досліджень проблем управління суспільним розвитком, зарубіжних та вітчизняних розробок у сфері соціальної економіки, аналітики й управління та враховує їх актуальні вимоги і потреби. Передбачає часткове викладання циклу дисциплін професійної підготовки англійською мовою у контексті сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів ринку праці.

Передбачає часткове викладання професійно-орієнтованих дисциплін іноземною мовою, викладання окремих навчальних дисциплін фахівцями установ НАН України, органів державної влади, можливість проходження практики в органах місцевого самоврядування, у НДЦ «ДЕМОС».

Конкурентними перевагами освітньої програми є можливості:

  • проходження науково-дослідної практики, стажування, участь у виконанні та розробці проектів, працевлаштування у науково-дослідному центрі «ДЕМОС» НУ «Львівська політехніка» (створення оплачуваного робочого місця під студента для реалізації проекту);
  • підвищення рівня іноземної мови за обраним студентом пріоритетом її вдосконалення (speaking, підготовка до сертифікації рівня знання);
  • реалізації власних ідей та бізнес-проєктів у НДЦ «Демос»;
  • долучення до життя студентської спільноти НУ «ЛП».

Детальна інформація розміщена на офіційному сайті Національного університету «Львівська політехніка» за цим посилання.

Оновлено 7 місяців 1 тиждень тому