Положення про науково-дослідний Центр соціальної й демографічної політики та управління «ДЕМОС» Національного університету «Львівська політехніка»

1. Загальні засади

1.1. Науково-дослідний Центр соціальної й демографічної політики та управління «ДЕМОС») (далі — НДЦ) є структурним підрозділом науково-дослідної частини університету при кафедрі теоретичної та прикладної економіки навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти.

1.2. Метою діяльності НДЦ є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т.ч. фахівців вищої наукової кваліфікації.

1.3. НДЦ у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного університету «Львівська політехніка», Положенням про науково-дослідну частину Національного університету «Львівська політехніка» та цим Положенням.

1.4. НДЦ утворюється та ліквідовується наказом ректора університету за поданням завідувача кафедри, погодженим з директором навчально-наукового інституту та проректором з наукової роботи, або за поданням директора навчально-наукового інституту, погодженим з проректором з наукової роботи.

1.5. НДЦ проводить діяльність відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України та пріоритетних напрямів діяльності університету.

1.6. НДЦ створюється на площах і науково-приладній базі університету та має відповідне матеріальне забезпечення.

2. Наукові напрями та напрями діяльності НДЦ

2.1. Науковими напрямами НДЦ є: науково-аналітичне забезпечення процесів управління суспільним розвитком: проблеми демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики.

2.2. Основними напрямами діяльності НДЦ є: проведення науково-дослідних робіт у соціальній та гуманітарній сферах життєдіяльності людини, соціуму, держави; оцінювання, аналізування і прогнозування соціально-гуманітарних явищ та процесів; розробка програм та проведення спеціальних маркетингових та соціологічних досліджень ринку праці та ринку освітніх послуг; техніко-економічне обґрунтування проектів соціального розвитку територій на замовлення органів влади різного рівня; організація та проведення наукових і науково-практичних заходів з проблем соціально-гуманітарного розвитку тощо), а також здійснення маркетингу, провадження інноваційної діяльності, сприяння підготовці студентів, аспірантів і докторантів, вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем економіки, співпраця з підприємствами, вищими навчальними закладами, установами, компаніями, у т.ч. закордонними.

3. Кадрове забезпечення, склад та управління НДЦ

3.1. Склад працівників НДЦ визначається штатним розписом.

3.2. Штатними працівниками НДЦ є наукові та інженерно-технічні працівники.

3.3. Для роботи в науково-дослідних центрах на умовах сумісництва або за договорами цивільно-правового характеру можуть залучатись особи з відповідною кваліфікацією:

 • наукові працівники інших НДЦ,
 • науково-педагогічні та інші працівники університету,
 • докторанти, аспіранти, студенти університету,
 • а також працівники інших установ, організацій та підприємств,

3.4. Посадові обов’язки та права працівників НДЦ визначаються посадовими інструкціями (відповідно до чинного законодавства).

3.5. Наукове керівництво НДЦ здійснює науковий керівник (особа із числа наукових або науково-педагогічних працівників, який має досвід науково-дослідної роботи, науковий ступінь доктора або кандидата наук). Науковий керівник:

 • формує стратегічні напрямки розвитку науково-дослідного центру на перспективу;
 • організовує роботу, спрямовану на виконання перспективних і поточних завдань, координує науково-дослідну роботу;
 • контролює якість виконаних робіт;
 • забезпечує взаємодію навчального та наукового процесів шляхом залучення до науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів, а також наукових працівників центру до навчального процесу;
 • сприяє підготовці дисертацій штатними науковими працівниками науково-дослідного центру;
 • контролює підготовку наукових публікацій працівниками центру.

3.6. Керівництво поточною діяльністю науково-дослідного центру здійснює керівник центру.

3.7. Керівник центру призначається наказом ректора за поданням завідувача кафедри, погодженого з директором інституту та проректором з наукової роботи або за поданням директору інституту, погодженого з проректором з наукової роботи. Керівник центру:

 • організовує виконання науково-дослідних робіт;
 • забезпечує дотримання нормативних вимог, належне оформлення документації, вчасне звітування щодо виконаних робіт у встановленому порядку;
 • здійснює моніторинг у напрямку пошуку можливостей практичного застосування результатів виконаних робіт;
 • бере участь у підборі, атестації і оцінюванні діяльності працівників НДЛ,
 • забезпечує підтримання у належному технічному стані приладів та обладнання для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 • забезпечує проведення метрологічної атестації та повірку приладів контрольно-вимірювальної апаратури;
 • забезпечує та контролює дотримання правил техніки безпеки.

4. Фінансування діяльності та матеріально-технічне забезпечення НДЦ

4.1. Фінансування діяльності НДЦ здійснюється за рахунок коштів, що надійшли за виконання науково-дослідних робіт, надання послуг, реалізації виготовленої науково-технічної продукції, а також від грантової діяльності, спонсорів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

4.2. НДЦ надається (в межах затверджених планових витрат) оперативна самостійність у комплектуванні та придбанні устаткування;

4.3. Усі бухгалтерські операції та бухгалтерській облік здійснюються через бухгалтерію університету.

5. Реорганізація або ліквідація НДЦ

5.1. Питання щодо реорганізації/ліквідації НДЦ порушується за поданням завідувача центру, погодженого з директором навчально-наукового інституту на ім’я ректора.

5.2. Рішення щодо реорганізації або ліквідації НДЦ затверджується наказом ректора.

5.3. При реорганізації/ліквідації НДЦ працівникам, які звільняються, гарантується збереження їхніх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

Оновлено 2 роки 6 місяців тому