Вимоги до складання кандидатських іспитів

Допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом керівника (заступника керівника) вищого навчального закладу. Вищий навчальний заклад, де приймаються кандидатські іспити, повідомляють осіб, зазначених у наказі, про допуск до складання кандидатського іспиту, про час і місце проведення кандидатського іспиту не пізніше ніж за місяць до його проведення. У разі неявки здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений керівником вищого навчального закладу до складання кандидатського іспиту протягом поточної сесії. Рішення комісії з приймання кандидатського іспиту може бути оскаржене керівнику вищого навчального закладу здобувачем у терміни, встановлені приймальною комісією вищого навчального закладу.

Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій. Терміни проведення сесій встановлюються керівником вищого навчального закладу, де приймаються кандидатські іспити. У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення встановленої форми, а за місцем складання останнього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на єдине посвідчення.

Іноземці та особи без громадянства складають кандидатські іспити на загальних підставах.

Детальнішу інформацію про складання кандидатських іспитів, із вказаних предметів, Ви знайдете в наступних підрозділах.

З філософії

Для складання кандидатського іспиту з філософії претенденти мають вчасно подати заяву у відділ докторантури та аспірантури у терміни, визначені наказом Ректора. Кандидатський іспит з філософії передбачає усну відповідь на іспиті та оцінку за самостійно виконаний реферат. Реферат з філософії* виконується аспірантом (здобувачем) самостійно на тему, що має бути заздалегідь обрана та закріплена на кафедрі філософії. Всі реферати подаються у друкованій та електронній версіях; остання передбачає перевірку на плагіат. Реферат повинен бути поданим на кафедру філософії не пізніше як за 10 днів до початку екзаменаційної сесії. Аспірант (здобувач) має прослідкувати, щоб лаборанти кафедри філософії зареєстрували реферат у спеціальному журналі. У випадку, коли реферат не зарахований або отримав низький бал оцінки, аспірант (здобувач) має право ознайомитись з рецензією на реферат та виправити відзначені недоліки для підвищення балу оцінки. Якщо реферат оцінений балом «Задовільно», то загальна (підсумкова) оцінка за іспит не може бути вищою від оцінки «Добре».

До іспиту наказом Ректора допускаються особи, що виконали вимоги його складання.

Уся сформована відділом докторантури та аспірантури група прибуває на визначений час. При собі потрібно мати посвідчення особи. Користування додатковими навчальними матеріалами на іспиті не передбачено.

Рекомендації щодо написання рефератів та вимоги до його рецензування подані в прикріпленому файлі (.pdf).

З іноземної мови

Кандидатський іспит може складатися з англійської, німецької, французької мов (на вибір). Підготовка аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту здійснюється на основі положень Програми Міністерства та робочих програм курсів з відповідних іноземних мов, розроблених кафедрою іноземних мов та затверджених науково-методичною радою Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

До складання кандидатського іспиту допускаються аспіранти та здобувачі, які:

 • мають необхідний рівень підготовки з іноземної мови;
 • опрацювали (читання, переклад) необхідний обсяг (750 000 друкованих знаків для аспірантів та 375 000 друкованих знаків для аспірантів-заочників і здобувачів) оригінальної літератури за фахом;
 • підготували реферат (див. прикріплені файли) за тематикою наукового дослідження, який отримав позитивну оцінку. Реферат складається з україномовного огляду наукових робіт, прочитаних іноземною мовою, обсягом 10-12 сторінок друкованого тексту, до якого додається словник зі 100 термінів з даної галузі науки, а також інформації про наукове дослідження за темою дисертації, викладеної іноземною мовою (обсягом 2 сторінки друкованого тексту).

Кандидатський іспит з іноземної мови передбачає такі складові:

 1. Аудіювання загальнонаукового тексту і виконання тесту на розуміння змісту прослуханої інформації. Час виконання – 15 хвилин.
 2. Читання і письмовий переклад (зі словником) українською мовою оригінального іншомовного тексту за фахом. Обсяг 2000 друкованих знаків. Час виконання – 45 хвилин.
 3. Письмове анотування іноземною мовою 500 друкованих знаків (140-150 слів) україномовного фахового тексту обсягом 4000-4500 друкованих знаків. Час виконання – 40 хвилин. Допускається використання словника.
 4. Співбесіда іноземною мовою за напрямом наукового дослідження і фаху. Відповіді на запитання членів комісії щодо актуальності теми дослідження, зв’язку роботи з науковим напрямом кафедри, об’єкта та предмета дослідження, мети дослідження, методів дослідження, наукової новизни та практичного значення дослідження.
 5. Представлення реферату згідно з вимогами програми кандидатського іспиту (див. пункт в).

Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою:

 • складова № 1 — до 20 балів,
 • складова № 2 — до 15 балів,
 • складова № 3 — до 25 балів,
 • складова № 4 — до 30 балів,
 • складова № 5 — до 10 балів.
Оцінка
№ 1 (0-20 балів)
№ 2 (0-15 балів)
№ 3 (0-25 балів)
№ 4 (0-30 балів)
№ 5 (0-10 балів)
Загальна кількість балів
Відмінно 17-20 12-15 22-25 27-30 10 88-100
Добре 14-17 10-12 18-22 22-27 7-9 71-87
Задовільно 10-14 7-10 13-18 15-22 5-6 50-70
Незадовільно 0-10 0-7 0-13 0-15 до 4 до 49

 

Рівень знань аспіранта або здобувача оцінюється за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Для одержання відповідної оцінки необхідно набрати таку кількість балів:

 • «відмінно» 88 — 100 балів
 • «добре» 71 — 87 балів
 • «задовільно» 50 −70 балів
 • «незадовільно» до 49 балів

Звітними документами про складання кандидатського іспиту є реферат та протокол з результатами іспиту.

Зі спеціальності

Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин:

 • типової програми, затвердженої МОН;
 • додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою, відділом, лабораторією.

Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу. За рішенням приймальної комісії кандидатський іспит із спеціальності, залежно від обсягу матеріалу, може проводитися двома етапами з виставленням загальної оцінки.

Оновлено 2 роки 11 місяців тому