Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ханик Юлії-Божени Романівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Контактна особа - док. філософії, доц. Дзюрах Юрій Михайлович
E-mail
yurii.m.dziurakh@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-30
Голова ради
д.е.н., проф. Бочко О.Ю. (професор каф. маркентингу і логістики, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.е.н., проф. Карий О.І. (завідувач каф. менеджменту організацій, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.е.н., проф. Дейнега О.В. (проректор з наукової роботи, Рівненський державний гуманітарний університет)
Опонент - к.е.н., доц. Угоднікова О.І. (доцент каф. туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова)
Опонент - д.держ.упр., доц. Бурик З.М. (професор каф. публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі)
Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування
Назва дисертаційної роботи
Розвиток системи публічного маркетингу для країн із перехідною економікою
Автор дисертації
Ханик Юлія-Божена Романівна
Науковий керівник
д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 144-5-10 від 24.05.2023 р.