Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лисачок Алли Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Контактна особа - док. філософії, доц. Дзюрах Юрій Михайлович
E-mail
yurii.m.dziurakh@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-30
Голова ради
д.держ.упр., проф. Криштанович М.Ф. (професор каф. педагогіки та інноваційної освіти, ІППО, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.держ.упр., доц. Федорчак О.В. (доцент каф. публічного управління та публічної служби, ІАДУ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.держ.упр. Драган І.О. (завідувач каф. права та правоохоронної діяльності, Державний університет "Житомирська політехніка")
Опонент - д.держ.упр., проф. Шестаковська Т.Л. (ректор, Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет академіка Юрія Бугая")
Опонент - д.держ.упр., проф. Сурай І.Г. (професор каф. управління та бізнес-адміністрування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування
Назва дисертаційної роботи
Механізми управління інвестиційною безпекою держави в умовах сталого розвитку
Автор дисертації
Лисачок Алла Василівна
Науковий керівник
д.е.н., проф. Борщук Євген Михайлович

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 145-5-10 від 24.05.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom