Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Духневич Ольги Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 281 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Контактна особа - док. філософії, доц. Дзюрах Юрій Михайлович
E-mail
yurii.m.dziurakh@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-30
Голова ради
д.держ.упр., доц. Пасічник В.М. (доцент каф. державної політики та врядування, ІАДУ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.держ.упр., проф. Карковська В.Я. (професор каф. адміністративного та фінансового менеджменту, ІАДУ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.держ.упр., проф. Васільєва Л.М. (професор каф. обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського аграрно-економічного університету)
Опонент - д.держ.упр., доц. Обушна Н.І. (професор каф. публічної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Опонент - к.е.н., доц. Марушко Н.С. (доцент каф. фінансів та обліку, Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ)
Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування
Назва дисертаційної роботи
Державний внутрішній фінансовий контроль в правоохоронних органах влади (на прикладі Національної поліції України)
Автор дисертації
Духневич Ольга Володимирівна
Науковий керівник
д.держ.упр., доц. Федорчак Ольга Василівна
Дата захисту
15.02.2024 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Степана Бандери 28а, 5-ий навч. корп., 4 ауд.

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 590-5-10 від 28.12.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації