Підготовка менеджерів (управителів) багатоквартирного будинку (групи будинків)

Розробник: Скворцов Денис Ігорович  - к.е.н.,  ст. викладач кафедри ТУ. 

Напрям: 073 Менеджмент.

Мета:  Програма професійного навчання і проведення підвищення кваліфікації в сфері управління житловим фондом розроблена на основі сучасної державної освітньої політики в сфері управління житловим фондом. Актуальність полягає в необхідності професійної підготовки та перепідготовки фахівців в сфері надання житлово-комунальних послуг для реалізації  житлової політики держави шляхом опанування новітніми практиками, технологіями, методиками, формами, методами професійної діяльності на засадах інноваційних освітніх підходів з урахуванням потреб власників житла та  держави.

Короткий опис курсу та його структура: Зміст програми має практичну спрямованість, містить обов’язкову і вибіркову складові та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації менеджерів (управителів) житлового  багатоквартирного будинку (групи будинків).

Очна форма навчання організовується шляхом проведення:

 • інтерактивних лекцій;
 • практичних занять;
 • самостійної роботи з програмним забезпеченням у вигляді формування вихідних форм із розрахунками, нарахуваннями, тощо.

Період: 2 тижні

Загальний обсяг: 72 год. Зокрема: первинна підготовка - 68 год; комплексний іспит – 4 год.

Форма проведення: Навчальна програма професійного навчання і проведення підвищення кваліфікації передбачає очно-дистанційну форму  навчання. Дистанційна форма навчання відбувається у форматі програми Skypе.

Форма контролю: комплексний іспит. 

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться: Профілі базових компетентностей менеджера (управителя) житлового  багатоквартирного будинку (групи будинків) містять основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування  житлової сфери:

 • професійна компетентність – обізнаність із законодавством в сфері управління житлом, методиками, інноваціями для створення професійного середовища управителів житлового  багатоквартирного будинку (групи будинків) та управителів підприємств житлово-комунальної галузі, здатність до продуктивної професійної діяльності. 
 • соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, усвідомлення глобальних (у тому числі екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні, усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання, навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку, здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів;
 • мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про норми і типи спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати професійних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій);
 • підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави;
 • інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

Категорія слухачів курсу: Працівники установ різних форм власності, що обслуговують багатоквартирні житлові будинки.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

Модуль І. Організаційно-правові та економічні аспекти діяльності з управління та утримання житлового комплексу

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

 1. Організаційні та правові аспекти діяльності управителів багатоквартирним житловим будинком

1. Огляд законодавства з управління житлом

 • розподілення повноважень та відповідальності в утриманні житлового фонду.
 • законодавчі акти, що регулюють діяльність з управління багатоквартирними будинками

4

4

 

 

 

  1. Нормативно-правова база з управління житловим комплексом
 • закони та підзаконні акти
 • стандарти, норми, порядки та правила
  1. Організаційно-правові форми управителів та їх функції. Управління, як послуга та як функція)
  2. Відносини управителя з іншими суб’єктами (контрагентами) на ринку управління житлом.
  3. Особливості діяльності з управління багатоквартирним будинком:
 • варіанти управління багатоквартирним будинком.
 • основні завдання управління багатоквартирним будинком, підходи до управління, цілісність послуги.
 • процесний та функціональний підходи в організації діяльності з   управління багатоквартирним будинком.
  1. Переваги та недоліки, оцінка ризиків використання різних (альтернативних) моделей управління будинком.

 

4

4

 

 

 

 1. Управління багатоквартирними житловими будинками
 1.  Порядок прийняття управителем будинку в управління: формальна та практична сторони.
 2. Зміст договору на :
 • про управління між управителем та органами місцевого самоврядування;
 • послугу з управління та утримання без передачі функції з управління.
 • послуги з управління та утримання з передачею функції з управління.
 1. Обстеження технічного стану будинку напередодні укладання договорів на управління багатоквартирним будинком (складання акту приймання-передачі будинку, технічна документація на будинок, технічний аудит тощо)
 2. Бізнес-процеси з управління багатоквартирним будинком
 •  Основні: по забезпеченню комунальними послугами, з утримання будинку та прибудинкової території, по забезпеченню діяльності ОСББ (перелік, склад, особливості, приклади)
 • Допоміжні (перелік, склад, особливості, приклади)
 • Управлінські (перелік, склад, особливості, приклади)
 1. Порядок та умови укладання договорів з:
 • монополістами;
 • підрядними організаціями;
 • Інтернет-провадерами та/або  рекламодавцями.
 1. Організація «побудинкового» обліку.

12

12

 

 

 

 1. Фінансово-економічні аспекти діяльності управителя та формування тарифів на послуги управителя
 1.  Розрахунок вартості послуги з управління та утримання будинку.
 2. Розрахунок та затвердження тарифу на управління та утримання будинку і прибудинкової території.
 3. Управлінська звітність управителя.
 4. Пільги та субсидії: організація процесу нарахувань та особливості при різних формах управління.
 5. Ведення бухгалтерського обліку та особливості при різних формах управління.

16

16

 

 

 

Модуль ІІ. Техніко-технологічні аспекти безпечної експлуатації та утримання житлового комплексу

 

 

 

 

 

 1. Житловий будинок як єдиний інженерно-будівельний комплекс
  1. Організація безпечної експлуатації житлового будинку.
  2. Відповідальність за безпечну експлуатацію житлового будинку.
  3. Методи обстеження та критерії оцінки стану конструкцій будинку, моніторинг стану конструкцій. Періодичність ремонтів.
  4. Форми донесення інформації до власників про необхідність ремонтів та способи фінансування ремонтів.
  5. Забезпечення безбарьєрності та доступності житлових будинків для людей з обмеженими можливостями.
  6. Взаємодія з інспекційними та контролюючими органами: права, обов’язки, відповідальність.

8

8

 

 

 

 1. Організація проведення капітальних ремонтів багатоквартирного будинку, його окремих елементів
 1. Планування капітального ремонту та способи реалізації.
 2. Склад проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, врахування нормативних вимог залежно від способу реалізації.
 3. Джерела фінансування капітального ремонту будинку.
 4. Укладання та зміст договору з підрядником на виконання робіт з капітального ремонту. Контроль за здійсненням ремонтних робіт

4

4

 

 

 

 1. Енергоменеджмент як елемент ефективного управління багатоквартирним будинком.
 1. Основи та базові принципи енергоменеджменту. Енергоаудит та складання енергетичного паспорту будинку.
 2. Розробка інвестиційного проекту здійснення енергозберігаючих заходів у будинку.
 3. Джерела фінансування заходів з енергозбереження. Підготовка документів для залучення зовнішніх ресурсів.

8

8

 

 

 

Модуль ІІІ. Сучасні стандарти менеджменту та програмні засоби щодо управління та утримання житлового комплексу

 

 

 

 

 

 1. Особливості систем управління підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.

Системи менеджменту якості та сучасні тенденції удосконалення систем управління ЖКГ

 

 1. Серії стандартів з менеджменту, що мають застосовуватись в житловій сфері: системи менеджменту управління якістю, енерго- та екологічного менеджменту, охорони праці та безпеки на виробництві, інформаційної безпеки тощо.
 2. Огляд міжнародних стандартів ISO серії 9000, а саме: вимог Міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та рекомендацій стандарту ISO 9004:2009 «Управління з метою досягнення  сталого розвитку організації. Підхід с точки зору менеджменту якості».

4

4

 

 

 

 

 1. Огляд вимог стандарту СОУ в житловій сфері:

ЖКГ 00.01 – 010.2010 «Стандартизація послуг.  Послуги з управління та  утримання  житлового комплексу. Загальні вимоги»

СОУ ЖКГ 00.01-011:2010 «Класифікація послуг управління та утримання  житлового комплексу»

 1. Порядок розробки та впровадження систем менеджменту якості в діяльність підприємства, що надає послуги з управління та утримання житлового комплексу.

 

 

 

 

 

 1. Аудит систем якості та сертифікація систем менеджменту підприємств ЖКГ
 1. Аудит систем якості. Основні  поняття  аудиту та його види.
 2. Огляд вимог Міжнародного стандарту ISO 19011:2011
 3. Сертифікація систем менеджменту підприємств ЖКГ. Практичні рекомендації щодо підготовки та проходження процедури сертифікації.

2

2

 

 

 

 1. Основи менеджменту щодо забезпечення безпечної експлуатації житлового комплексу
 1. Ідентифікація небезпек та оцінка ризиків в сфері виконання послуг з управління та утримання житлового комплексу
 2. Загальні підходи, щодо зниження ризиків невідповідної експлуатації житлового комплексу та невідповідного надання ЖК послуг
 3. Правові аспекти роботи з претензіями та розв’язування суперечок, оформлення судових позовів, запити на проведення експертизи та визнання експертних висновків.

4

4

 

 

 

 1. Програмне забезпечення підприємств, які надають житлово-комунальні послуги

 

 1. Автоматизація процесів управління, як елемент ефективного управління житловім комплексом.
 2. Огляд спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) автоматизації діяльності з управління та утримання житлового .

2

2

 

 

 

Комплексний  іспит

4

4

 

 

 

                         Разом:

72

72