Звіт про IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум»

Оргкомітет конференції
на конференції «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум»

8 червня 2017 року у м. Львові відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум», організаторами якої виступили Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом (директор — к.е.н., професор Лелик Л. І.), Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього» Національної академії наук України (директор — д.е.н., професор Кравців В. С.), та Центр досліджень соціально-демографічного розвитку та управління «Демос» при НУ «Львівська політехніка» (директор Центру — д.е.н., професор Садова У. Я.).

З вітальним словом до учасників конференції звернулася Голова оргкомітету конференції — директор Львівського інституту МАУП, професор Міжнародної кадрової академії Любов Лелик. Вона, зокрема, наголосила, що сучасна державна політика в Україні у галузі суспільної безпеки, захисту і розширення україномовного соціокультурного простору, національних інтересів у глобальному економічному просторі є неможливою без наукового обґрунтування та активної підтримки громадськості. Відкрите публічне обговорення актуальних для країни та її регіонів суспільних проблем, ухвалення за його результатами обґрунтованих рішень та конкретні системні дії з їх реалізації є запорукою ефективного людського розвитку та загальної безпеки у XXI столітті.

У програмі IV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум» були заявлені доповіді науково-педагогічних працівників, молодих вчених і студентів різних ВНЗ України (перш за усе, Львівського інституту МАУП, ЛНУ імені Івана Франка, НУ «Львівська політехніка», Львівського торговельно-економічного університету, Львівського медичного інституту, Львівського національного аграрного університету, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, Львівського державного інституту внутрішніх справ, Львівського коледжу економіки і права), представників академічної та галузевої освіти і науки (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАНУ», Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), громадських правозахисних організацій. Загалом для участі у конференції було заявлено 61 учасники та 45 наукових доповідей.

Тематика доповідей учасників секційних засідань конференції охоплювала такі основні напрями:

  • Суспільні трансформації та проблеми соціалізації особистості
  • Психологічні особливості управління освітніми процесами в суспільстві знань
  • Історичний та політичний контексти суспільних трансформацій
  • Соціокультурні та економічні наслідки міграції в Україні та світі
  • Міграція людських ресурсів як чинник формування нового глобального світу
  • Фінансова безпека бізнесу та ризик-менеджмент в умовах економічних трансформацій
  • Соціальна економіка та соціальна безпека в умовах суспільних трансформацій

Під час пленарного засідання конференції у науковій доповіді «РОЗВИТОК РИНКУ МІГРАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ» директор Центру досліджень соціально-демографічного розвитку та управління «Демос» при НУ «Львівська політехніка», д.е.н., професор Уляна Садова представила результати SWOT-аналізу умов розвитку РМП в умовах лібералізації візового режиму з ЄС, навела цікаві приклади ефективної міграційної політики зарубіжних країн (Польщі, Ізраїлю), її місця у стратегії економічного зростання на засадах збереження і розвитку людських ресурсів країни. У рекомендаціях щодо актуальних завдань в означеній проблематиці в Україні, доповідач звернула увагу на необхідність узгодження положень Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, Концепції адміністративної реформи, Концепції реформування адміністративно-територіального устрою з положеннями державної міграційної політики в Україні.

Меморандум щодо створення Коаліції «Львівська регіональна бізнес-платформа» представив у своєму виступі віце-президент Науково-технічного парку «Яворів» к. т. н. Михайло Яворський. Науковець звернув увагу на пріоритети діяльності Платформи, зокрема реалізацію Проекту «Кадрова біржа бізнес-спільноти Львівщини — конкурентного майданчика для задоволення попиту на кваліфіковані кадри бізнес-спільноти Львівщини, інтересів збереження і розвитку людського капіталу регіону.

Історико-філософський контекст суспільних трансформацій в Україні та світі висвітлила у пленарній доповіді на тему „РАДІУС ДОВІРИ“ ЯК ГОРИЗОНТ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» асистент кафедри філософії ЛНУ імені Івана Франка, доц. кафедри соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін Львівського інституту МАУП, к. філос. н. Оксана Сарабун. Доповідач звернула увагу на актуальність гуманітарного запиту щодо природи довіри, міждисциплінарний характер інтересу до теми довіри на межі філософії, суспільствознавства, психології, політики, бізнесу, маркетингу. О. Сарабун вказала на проблему довіри до політичної влади та соціальних інституцій в українському постколоніальному та постгеноцидному просторі. У доповіді розрізнено поняття довіри та довірливості, а також акценовано на значенні негативного персонального досвіду обманутої довіри. В підсумку визначено природу довіри як особливого стану «перед-стояння», який уможливлює горизонт відкритості особи в автентичній зверненості до Іншого буття.

Педагогічні та психологічні особливості управління освітніми процесами в суспільстві знань окреслила у пленарній доповіді на тему «РОЗВИТОК ЦІЛІСНОГО МИСЛЕННЯ ЗАСОБАМИ НООСФЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ» доцент кафедри гуманітарної оcвіти Львівського обласного інституту післядипломної освіти, к.п.н. Ліліана Кудрик. Особливий інтерес викликав в учасників конференції, більшість серед яких —науково-педагогічні працівники, огляд інноваційних методик педагогічної діяльності, зокрема, біоадекватної методики викладання (автор — професор Наталія Маслова), принципів сучасної ноосферної психології. Доповідач навела цікаві приклади застосування прописів як спеціальних прийомів, що допомагають підвищити стійкість вібраційних процесів у тілі людини, сформувати цілісне мислення, розвинути почуття ритму, симетрії, краси як необхідної умови гармонійної взаємодії з навколишнім світом.

Практичний досвід реалізації сучасних досягнень психологічної науки у вирішенні актуальних проблем соціалізації особистості представила у пленарній доповіді на тему «Психологічне сприяння перепідготовці та адаптації військовослужбовців Збройних сил України» завідувач кафедри психології Львівського інституту МАУП, к. психол. н. Олександра Дмишко. Психологічне сприяння перепідготовці та адаптації військовослужбовців ЗСУ полягає у розробці конкретних психологічних рекомендацій, корекційних і розвивальних програм (соціально-психологічний тренінг), призначених для покращення адаптації та розвитку психологічних властивостей військовослужбовців, які закономірно пов’язані із адаптацією.

Докторант ДУ «ІРД ім М.Долішнього НАН України», к.е.н. Ольга Риндзак у доповіді на тему «Мінімізація негативних наслідків вимушеної міграції в Україні» представила результати спеціального анкетування внутрішньо переміщених осіб (ВПО), проведеного за сприяння регіональних відділень «Карітас України». Доповідач зазначила, що у західних областях України частка ВПО, які бажають залишитись, є найвищою. У зв’язку з цим першочергового вирішення потребує проблема раціонального розселення ВПО та забезпечення їх постійним житлом. В областях, де переважає частка ВПО з чітким прагненням повернення на «малу батьківщину» (Донецька, Запорізька, Харківська області), актуальним є заохочення тимчасової зайнятості, активізація залучення переселенців до громадських робіт. Враховуючи, що у структурі вимушено переміщених осіб є значна частка жінок з дітьми, які потребують догляду, необхідним є стимулювання гнучких форм зайнятості (надомна праця, гнучкий графік робочого часу, робота за викликом тощо).

У пленарній доповіді на тему «ПРОСТОРОВА МОБІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У ФОКУСІ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ» докторант ДУ «ІРД ім. М.Долішнього НАН України», к. держ. упр. н., ст. н. с. Мар’яна Біль звернула увагу на той факт, що у глобальному просторі Україна належить до числа країн зі зростаючим рівнем просторової мобільності, у тому числі високим рівнем міграційної активності та залежності від міграційного капіталу. Туристичну та міграційну активність доповідач визначила як головні форми трансформації високого рівня просторової мобільності населення. З метою мінімізації ризиків міграційних втрат в Україні М. Біль наголосила на необхідності розвитку сучасних форм моніторингу та регулювання просторової мобільності населення, виокремлюючи в ній активний та пасивний тип мобільного населення.

Проблематику підвищення якості як складової національної конкурентоспроможності і безпеки висвітлила у своїй доповіді докторант економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент Ольга Гринькевич. Науковець звернула увагу на той факт, що у 2016 році за рівнем розвитку вищої та професійної освіти Україна посідала достатньо високе 33-є місце (серед 138 країн у Глобальному рейтингу конкурентоспроможності). Водночас рівень розвитку окремих галузей вищої освіти, зокрема менеджменту та бізнесу міжнародні експерти, а також українські студенти оцінюють значно нижче (обстеження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва). Для вирішення проблем підвищення якості вищої освіти, зокрема в частині підсистеми внутрішнього забезпечення якості, доповідач запропонувала використовувати сучасні інструменти аналітики навчального процесу, міжнародні принципи та підходи до управління якістю. Відповідно до цих підходів основними об’єктами у вимірюванні якості мають виступати: 1) задоволеність споживача/замовника; 2) процеси діяльності; 3) продукти як результати діяльності (відповідність вимогам); 4) постачальники.

Проблематику фінансової безпеки в умовах суспільних трансформацій, можливі стратегії та механізми її забезпечення в Україні висвітлила у пленарному засіданні роботи конференції здобувач Львівського торговельно-економічного університету, старший викладач кафедри економіки і підприємництва Львівського інституту МАУП Оксана Стефанишин. У доповіді на тему «Факторний аналіз розвитку торговельних підприємств у контексті фінансової безпеки» О. Стефанишин представила результати дослідження фінансового забезпечення підприємств роздрібної торгівлі, що функціонують у Львівській області, а також запропонувала методику розрахунку відповідного інтегрального показника як індикатора стану та ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств регіону.

Активний інтерес та особливу увагу учасників секційних засідань конференції викликали доповіді студентів, які навчаються за програмою подвійних дипломів у Львівському інституті МАУП (м. Львів, Україна) та Університеті економіки (WSG) (м. Бидгощ, Польща), зокрема Анастасії Мазур (тема доповіді: «ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ РЕГІОНІВ», наук. керівник — зав. кафедри менеджменту ЛІ МАУП, к.е.н., доцент Леся Данилюк), Сергія Букатова (тема доповіді: «ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ», наук. керівник — к. психол. н., доцент кафедри психології ЛІ МАУП Марциняк-Дорош), а також співзасновниці Громадського об’єднання «Правозахист» Мирослави Юнко (тема доповіді — «УКРАЇНА І ЄВРОПА: СПІЛЬНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ РІШЕННЯ ТА ТУРИСТИЧНІ ПРИНАДИ»).

Оргкомітет конференції висловлює вдячність усім учасникам за цікаві та змістовні доповіді, активну участь у їх обговоренні, а також рекомендації, пов’язані з вирішенням актуальних питань суспільних трансформацій та безпеки в Україні і світі.

на конференції «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» на конференції «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» на конференції «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» на конференції «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» на конференції «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» на конференції «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум»