В ІЕСК успішно акредитовано освітньо-наукову програму ІІІ рівня вищої освіти у галузі знань «Електрична інженерія»

Кафедра теоретичної та загальної електротехніки Львівської політехніки
Герб Львівської політехніки

Інститут енергетики та систем керування успішно пройшов акредитацію освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з отримання кваліфікації доктора філософії у галузі знань «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Гарант програми – д.т.н., професор Петро Стахів, професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки.

Підвищення енергетичної безпеки України та її сталого розвитку передбачає підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів світового рівня за програмами у галузі електричної інженерії. Починаючи з 2016 року Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує підготовку докторів філософії в галузі знань «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». В умовах швидкого розвитку суспільства та змін у енергетичній галузі, глобалізації економічних та суспільних процесів якість підготовки фахівців у даній галузі набуває особливого значення.

Вже акредитована освітньо-наукова програма має на меті поглиблення теоретичних знань з електричної інженерії, набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри, ознайомлення та отримання знань зі спеціальних дисциплін і фахових компетентностей в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, а також комерціалізації результатів дослідницької діяльності й трансферу технологій. Вона визначає базові засади підготовки доктора філософії в цій галузі й дає змогу підготувати здобувачів вищої освіти, які здатні компетентно розв’язувати наукові завдання дослідно-інноваційного характеру в галузі електричної інженерії та здійснювати дослідницьку діяльність як самостійно, так і в складі науково-дослідних груп.