Моніторинг, звітність, верифікація парникових газів: розробка планів моніторингу та верифікації звітів про викиди

Розробник: Руда Марія Віталіївна, Петрушка Ігор Михайлович

Напрям: Екологічна безпека

Мета: ознайомлення та роз’яснення положень та вимог Директиви №2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів; Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (12.12.2019); Постанов Кабінету Міністрів України:

  • «Про затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів»;
  • «Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів»;
  • «Про затвердження порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів».

Короткий опис курсу та його структура

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 90 год. Зокрема: лекції  – 60 год; практичні заняття – 16 год, самостійна робота – 14 год.

Форма проведення: Денна / вечірня / дистанційна

Період та тривалість навчання: 1 місяць

Форма контролю: Тестування

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

  • поглиблений системний аналіз виробничих процесів та характеристик технологій;
  • здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, процесів, ситуацій, розуміння проблем у професійній діяльності;
  • здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, радіоекології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;
  • уміння організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах зміни клімату;
  • здатність оцінювати вплив кліматичних змін на господарську діяльність та визначати ризики для людини, використовуючи екологічні закони, правила та принципи.

Категорія слухачів курсу: технологи, екологи, фахівці з галузі охорони довкілля та збалансованого природокористування  та ін.

Назва розділу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

1.

Система торгівлі квотами на викиди парникових газів: 1. Загальна характеристика системи торгівлі квотами на викиди ПГ (СТВ). 2. СТВ Європейського Союзу. 3. Дозвільна система на викиди ПГ в країнах ЄС. 4. Державне управління та адмініструваня СТВ в країнах ЄС

6

4

1

-

1

2.

Впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ), як база для майбутньою СТВ в Україні

9

6

2

-

1

3.

Огляд нормативної бази МЗВ в Україні: Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»; Проект ПКМУ «Про затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів»; Проект ПКМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів»; Проект ПКМУ «Про затвердження порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів»

12

8

2

-

2

4.

Засади моніторингу та звітності викидів парникових газів: Основні принципи МЗВ. 2. Процедури видачі та оновлення дозволу на викиди ПГ. Подання та схвалення плану моніторингу. Оновлення та внесення змін до плану моніторингу. 3. Види діяльності. Категорії установок та матеріальних потоків. Межі установок та межі моніторингу підприємств. 4. Вимоги щодо управління даними, системи контролю та звітності про викиди ПГ. 5. Вимоги до структури та змісту плану моніторингу (стандартного/спрощеного). Приклад заповненого Плану. 6. Вимоги до структури та змісту Звіту оператора про викиди ПГ. Приклад заповненого Звіту (стандартного/спрощеного).

14

8

4

-

2

5.

Галузеві особливості МЗВ.

8

6

1

-

1

6.

Верифікація Звіту оператора про викиди ПГ. (ЗО): 1. Загальні вимоги до верифікації ЗО та версифікаторів. .2. Загальний огляд процедури верифікації. 3. Часові рамки верифікації. Як вибрати версифікатора.

14

10

2

-

2

7.

Огляд технічної документації (керівництв), що регламентують МЗВ: 1. Пояснення щодо використання пакету документів з моніторингу та звітності про викиди парникових газів: спалювання палива. 2. Загальні вимоги до моніторингу та звітності щодо викидів ПГ. 3. Використання біомаси. 4. Керівництво з оцінки невизначеності. 5. Відбір та аналіз проб. .6. Обробка даних та система контролю. 7. Оцінка ризиків. 8. Тлумачення видів діяльності установок.

13

10

2

-

 

1

8.

Підготовка оператора установки до впровадження системи МЗВ.

7

4

1

-

2

9.

Рекомендований план дій

7

4

1

-

2

 

Разом:

90

60

16

-

14