Історія кафедри фінансів, обліку і аналізу

Кафедра фінансів, обліку і аналізу утворена у 2016 році шляхом реорганізації на основі об’єднання двох кафедр — кафедри фінансів та кафедри обліку і аудиту. Кафедра фінансів була заснована у 2002 році, до розвитку кафедри докладені зусилля Кухаренко Італіни Кирилівни, Микитюк Наталії Олегівни, Бондарчук (Колісник) Марії Костянтинівни, які у різні роки очолювали кафедру. Кафедра обліку і аудиту була створена 20 березня 2001 року, до розвитку кафедри доклали зусилля Полякова Л.М., Акіншина О.В., Бец М.Т., Свірська О.Б., Гавран В.Я., які у різні роки очолювали кафедру.

Кафедра фінансів, обліку і аналізу здійснює підготовку бакалаврів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» за денною та заочною формами навчання, а також молодших спеціалістів за спеціальностями 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Облік і аудит».

Фахівці, підготовлені за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» володіють комплексом знань в сфері державних і місцевих фінансів, банківської і страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, обліку і оподаткування.

Підготовка фахівців має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність у різних сферах економіки і державного управління фінансами.

Кафедра у 2018 році започатковує підготовку магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Кафедра фінансів, обліку і аналізу виконує кадрові, технологічні та організаційні вимоги діяльності у сфері вищої освіти, зокрема, щодо підготовки фахівців за другим рівнем вищої освіти. Гарант освітньої програми — к.е.н., професор Лапішко Марія Львівна. Штатними працівниками кафедри є 12 кандидатів економічних наук, тематики наукових робіт яких відповідають спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Серед штатних науково-педагогічних працівників кафедри є визнані професіоналами з досвідом управлінської роботи за фахом, зокрема к.е.н., професор Лапішко М.Л., к.е.н., доц. Кльоба Л.Г., к.е.н., доц. Добош Н.М. На умовах сумісництва до навчального процесу залучені 3 доктори економічних наук, професори.

Випускники кафедри можуть працювати у сфері грошового посередництва, фінансового лізингу; банківських послуг; ризикового страхування; страхування життя та заощаджень; недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності; в допоміжній діяльності у сфері обліку, фінансів, банківської справи та страхування, а також започатковувати власний бізнес.

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у банківських установах, страхових компаніях та інших фінансових установах, в органах Державної фіскальної служби, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України.

Оновлено 1 рік тому