Наукова діяльність кафедри електронних обчислювальних машин

Напрями наукових досліджень кафедри ЕОМ: Архітектура комп’ютерних систем (науковий керівник напряму д. т. н., проф. Мельник А. О.), зокрема:

 • Основи архітектури комп’ютера
 • Нові типи архітектури комп’ютера
 • Архітектура паралельного процесора
 • Конфігуровна архітектура комп’ютера

Засоби високорівневого проектування комп’ютерних систем (науковий керівник напряму д. т. н., проф. Мельник А. О.), зокрема:

 • Автоматична побудова потокових графів алгоритмів та їх структурних матриць
 • Синтез комп’ютерних пристроїв на основі структурних матриць алгоритмів
 • Синтез комп’ютерних пристроїв з мови асемблера
 • Синтез комп’ютерних пристроїв з алгоритмічного рівня
 • Синтез комп’ютерних пристроїв з мов високого рівня

Теоретичні основи побудови комп’ютерних систем високої продуктивності (науковий керівник напряму д. т. н., проф. Мельник А. О.), зокрема:

 • Теорія проектування паралельних спеціалізованих процесорів
 • Питання побудови паралельної пам’яті комп’ютера
 • Організація багатопроцесорних комп’ютерних систем на основі паралельної пам’яті

Високоефективні спеціалізовані комп’ютерні системи опрацювання сигналів та зображень (науковий керівник напряму д. т. н., проф. Мельник А. О.), зокрема:

 • Процесори опрацювання сигналів та зображень
 • Процесори швидких ортогональних перетворень
 • Програмні та апаратні системи контролю і діагностики систем опрацювання сигналів

Теоретичні основи побудови та засоби практичної реалізації відмовостійких систем опрацювання сигналів та зображень (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Ваврук Є.Я.), зокрема:

 • Аналіз алгоритмів опрацювання сигналів та зображень стосовно забезпечених їх відмово стійкості.
 • Розробка високопродуктивних обчислювальних структур опрацювання сигналів та зображень.
 • Методи забезпечення гарантоздатності систем реального часу.

Комп’ютерні засоби захисту інформації, зокрема:

 • Процесори криптографічного захисту інформації (науковий керівник напряму д. т. н., проф. Мельник А. О.)
 • Розробка методів і засобів побудови пристроїв для формування цифрового підпису (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Глухов В. С.)
 • Методи та програми для побудови криптографічних систем з відкритим ключем (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Морозов Ю. В.)
 • Протоколи захисту даних симетричними блоковими шифрами в локальних комп’ютерних мережах (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Морозов Ю. В.)
 • Принципи побудови систем захисту інформації, визначення стійкості до вторгнень, виявлення атак і доступу до інформації (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Морозов Ю. В.).

Методи та засоби підвищення продуктивності мультитермінальних систем (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Парамуд Я. С.), в т. ч.:

 • Розробка ефективних структур та моделей мультитермінальних систем;
 • Розробки ефективних засобів опрацювання запитів термінальних пристроїв.

Методи опрацювання даних ультразвукової та рентгенівської діагностики (науковий керівник напряму д. ф-м. н., проф. Ємець В. Ф.). Методи та засоби опрацювання медико-біологічної інформації (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Березко Л. О.), зокрема:

 • Ефективні методи опрацювання біометричних даних
 • Принципи побудови адаптивної біометричної системи
 • Методи та засоби компресії біомедичних сигналів у реальному часі для дистанційного моніторингу

Методи, програмне забезпечення та спеціалізовані апаратні засоби систем опрацювання та ідентифікації зображень, інформаційно-вимірювальних систем, систем керування технологічними процесами (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Пуйда В. Я.), зокрема:

 • Автоматична система виділення та ідентифікації рухомих об’єктів в полі зору відеокамери
 • Розробка адаптивного інтерфейсу відеопроцесора
 • Дослідження завадостійкості в системах опрацювання сигналів
 • Підсистема визначення координат візуального об’єкта у просторі
 • Модель автоматизованої системи опрацювання зображень відбитків пальців людини.

Принципи побудови автономних децентралізованих вимірювально-обчислювальних систем розподілених досліджень на основі мобільних дослідницьких станцій (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Голембо В. А.), зокрема:

 • Методи структурної та функціональної адаптації автономних децентралізованих вимірювально-обчислювальних систем на основі принципів самоорганізації та самонавчання
 • Функціонально повний набір базових алгоритмів колективної поведінки та універсальні нарощувані архітектури інтелектуальних агентів на їх основі
 • Колективи штучних інтелектуальних агентів-дослідників здатних самостійно генерувати нові дослідницькі задачі та знаходити способи їх вирішення за рахунок спільних узгоджених дій

Вбудовані системи

 • Розробка ефективних інтерфейсних засобів введення-виведення інформації (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Парамуд Я. С.).
 • Реконфігуровані процесори для бортових систем (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Глухов В. С.).

Інформаційно-вимірювальні системи для контролю параметрів електроенергії (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Лавров Г. М.)

 • Аналого-цифрові засоби вимірювання, алгоритми опрацювання параметрів енергооб’єктів, алгоритми компенсації похибок вимірювання цих параметрів.
 • Інформаційно-вимірювальні системи для контролю параметрів електроенергії енергооб’єктів (електричних станцій та підстанцій) та станів комутаційної апаратури (вимикачів ліній, трансформаторів, генераторів).

Методики, алгоритми та програми розпізнавання складно структурованих зображень різної природи, зокрема:

 • Апаратно-орієнтовані алгоритми спрощення тривимірних моделей об’єктів (науковий керівник напряму к. т. н., доц. Акимишин О.І.)

Методи, алгоритми та програмні засоби для навчального процесу з дисциплін напряму «Комп’ютерна інженерія», із спеціальностей «Комп’ютерні системи та мережі» та «Системне програмування» (науковий керівник напряму д. т. н., проф. Мельник А. О.).

Оновлено 3 роки 8 місяців тому