Комплексна програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук на 2022-2026 рр.

Затверджено 
Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»
(протокол № 79 від 28.12.2021 р.)

Комплексна програма підготовки докторів філософії та докторів наук Національного університету «Львівська політехніка» на 2022-2026 рр. (далі – Програма) є складовою Стратегічного плану розвитку Національного університету «Львівська політехніка» до 2025 р. (схваленого Вченою радою, протокол № 53 від 26.03.2019 р.).

Мета Програми – відповідальна реалізація кадрового забезпечення науково-навчальних та наукових підрозділів Національного університету «Львівська політехніка» шляхом підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, які володіють компетентностями найвищого рівня, ефективно реалізовують статутні завдання університету у сфері освіти, науки та міжнародної інтеграції.

Досягнення мети Програми передбачається здійснити шляхом:

  • упорядкування структури та обсягів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук відповідно до потреб науково-навчальних та наукових підрозділів щодо кадрового забезпечення;
  • узагальнення пропозицій,  поданих  навчально-науковими інститутами, щодо формування та виконання державного замовлення на підготовку  здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук;
  • систематичного заслуховування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук на наукових семінарах кафедр;
  • формування щорічного звіту про виконання Програми і заслуховування цього звіту на Вченій раді університету.

Очікувані результати реалізації Програми:

  • покращення якості кваліфікаційної структури кадрового забезпечення;
  • збільшення частки кадрів вищої кваліфікації у загальній чисельності професорсько-викладацького складу;
  • подолання негативної тенденції підвищення середнього віку науково-педагогічних та наукових працівників;
  • встановлення науково-освітньої співпраці з провідними роботодавцями регіону, держави та світу.
Приєднані файли
Оновлено 9 місяців 3 тижні тому