Історія кафедри будівельного виробництва

Кафедра є однією з найстаріших кафедр університету. З 1844 р. розпочато підготовку інженерів-будівельників за профілем кафедри у Львівській Технічній академії. Кафедра будівельного виробництва існує з 1939 р.

У різні роки кафедрою керували відомі вчені: Бляшенко С.В., Лозовий Ю.І., Передерієнко І.Д., Погребний Я.Ф., Бойчук В.В., Клочков А.Г. В період 1996-2011 рр. кафедрою завідував канд.техн.наук, доцент Гоголь М.В. З 2011 р. кафедрою завідує доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, АН Вищої школи, в період 2001-2006 рр — директор інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка», Відмінник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 р.

На кафедрі працює 36 викладачів, серед них 2 доктори технічних наук, 20 кандидатів технічних наук.

Проф. Саницький М.А. захистив кандидатську (1978 р.) та докторську (1991 р.) дисертації. Автор понад 350 наукових праць, в т.ч. 11 монографій та навчальних посібників, понад 25 патентів та авторських свідоцтв. Підготував 20 кандидатів технічних наук та науковий консультант 1 докторської дисертації. Керівник випробувальної лабораторії будівельних матеріалів і виробів.

Під керівництвом проф. Саницького М.А. сформована наукова школа «Розробка ресурсо- та енергоощадних технологій монолітних та збірних залізобетонних конструкцій, а також ефективних будівельних матеріалів і виробів на основі ефективних цементних композиційних в’яжучих та комплексних модифікаторів нової генерації». Основний напрям наукової діяльності — хімія та технологія цементів і бетонів, розробка ресурсоощадних технологій будівельного виробництва, концепції енергоощадного та екологічного будівництва. Під керівництвом професора М.А. Саницького розробляється новітня технологія енергоефективного екобудинку з використанням відновлюваних джерел енергії. Метою такої технології енергоефективного екобудівництва є розвиток нової генерації енергоощадного будівництва, термомодернізації існуючих будинків і впровадження енергозберігаючих систем обігрівання — вентиляції — кліматизації з використанням рекуператорів тепла, а також розробка методики сертифікаційних вимірювань діючих та нових будинків для одержання свідоцтва про енергетичну характеристику.

За час існування кафедри сформувалися наукові школи, а саме:

  • Розробка оптимальної технології електротермічного способу натягу арматури при виготовленні залізобетонних попередньо напружених конструкцій, яка була запропонована групою працівників факультету під керівництвом професора Ю.Лозового і була відзначена Державною нагородою;
  • Розробка нових методів проектування та розрахунку комбінованих систем з регулюванням зусиль та вдосконалення технології посилення металевих конструкцій (к.т.н., доц. Гоголь М.В.);
  • Розробка та впровадження в будівництво нових оздоблювальних матеріалів (к.т.н., доц. Гоголь М.В.).

Кафедра «Будівельне виробництво» є однією з випускаючих кафедр інституту. На кафедрі проводиться підготовка і випуск інженерів спеціальностей: 7.092104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», 7.092103 «Міське будівництво та господарство». При кафедрі будівельного виробництва Вченою Радою Національного університету «Львівська політехніка» на базі спеціальності 7.092103 «Міське будівництво та господарство» затверджена спеціалізація 7.092103.02 «Реконструкція та утримання міського господарства». Опитування, проведені з метою визначення потреби у фахівцях даного профілю, показали необхідність підготовки кафедрою фахівців за даною спеціалізацією. Укладені договори на замовлення фахівців по спеціалізації. За договорами щорічна потреба у фахівцях за даною спеціалізацією складає 50 чоловік.

На кафедрі готують магістрів за спеціальностями 8.092103 «Міське будівництво та господарство» та 8.092104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Враховуючи необхідність впровадження сучасних світових технологій в Україні, важливість підготовки спеціалістів з названих спеціальностей на відповідно потрібному рівні, роль кафедри буде постійно зростати. Кафедра розширює зв’язки з виробництвом, при активній участі працівників кафедри на будовах України впроваджуються нові технології і матеріали.

Кафедра підтримує наукові зв’язки в рамках договорів про співпрацю з технічними університетами Польщі, Німеччини, Словаччини, зокрема розвиває контакти з наступними зарубіжними партнерами: політехнічні інститути в містах: Жешів, Краків, Варшава, Вроцлав, Ченстохова, (Польща); АГХ (Краків), будівельний інститут в м. Кошіце (Словаччина); фірма «Віолент», фірма «Газстрой», м. Сургут (Росія), фірма «Шомбург», м. Детмольд (Німеччина).

Діяльність працівників кафедри зосереджена на таких напрямках:

  • Енергоощадні технології виробництва будівельних матеріалів та виробів: розробка та дослідження ефективних технологій огороджуючих конструкцій, стін і утеплення існуючих; удосконалення технології виробництва будівельних конструкцій;
  • Дослідження і впровадження в будівництво нових матеріалів та виробів, експлуатація, реконструкція та посилення будівель і споруд: науково-технічна експертиза аварій, проектів реконструкції споруд та посилення конструкцій;
  • Дослідження придатності об’єктів до подальшої експлуатації; розробка способів та технологій посилення конструкцій і реконструкції підприємства; технологія будівництва;
  • Дослідження прогресивних конструкцій та методів зведення будівель та споруд: розробка технологічних конструктивних рішень зведення будівель і споруд та їх елементів; розробка ресурсоощадних технологій зведення будівель шляхом комплексного вибору конструктивних та організаційно-технологічних рішень; проектування технології та організації будівельного виробництва з застосуванням ПК; дослідження конструктивних систем у будівництві, що саморегулюються.

При кафедрі діє випробувальна лабораторія будівельних матеріалів і виробів (ВЛБМВ), акредитована Держстандартом України (атестат акредитації № РЛ 554/04, наданий Державним ко¬міте¬том України з питань технічного регулювання та споживчої політики). ВЛБМВ проводить періодичні, контрольні та сертифікаційні випробування будівельних матеріалів і виробів.

З 1998 р. на кафедрі відкрита постійно діюча виставка «Нові оздоблювальні і покрівельні матеріали та впровадження нових технологій в будівництві». Діяльність кафедри привертає постійну увагу з боку виробничників і науковців, що дає підставу сподіватись на подальше поглиблення зв’язків кафедри з практикою будівництва.

Студенти-випускники кафедри мають стабільне працевлаштування у будівельних організаціях різної форми власності. При цьому підприємства будівельної індустрії, як правило, зацікавлені у підготовці спеціалістів з «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», а комунальні служби та структури майнових фондів зацікавлені у підготовці інженерів-будівельників за фахом «Міське будівництво і господарство» та «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель».

Оновлено 2 роки 8 місяців тому