Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Вимоги до конкурсних наукових робіт

Наукові роботи повинні бути оформленні відповідно до Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ №605 Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017р.).

В наукових роботах, що подаються на другий тур, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 1), анотація, копії патентів, наукових статей, тез автора тощо (за наявності).

Наукові роботи виконуються українською мовою та брошуруються (вид брошурування не має значення). Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Подаються роботи в друкованому вигляді та на електронних носіях (обов’язково!!!).
Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм.

Робота повинна мати титульний аркуш з назвою виконаних досліджень і шифром та містити наступні розділи:

  • Анотація;
  • Вступ;
  • Огляд літератури;
  • Матеріали і методи досліджень;
  • Результати та їх обговорення;
  • Висновки;
  • Список використаних джерел;
  • Додатки.

Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються.

У випадку надання робіт з порушенням вимог Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу, галузева конкурсна комісія має право відхилити їх від участі у конкурсі (з зазначенням причин).

Оновлено 5 міс 2 тижн тому