Lehrstuhl für Automatisierung und computerintegrierte Technologien

Head of Department: DScTec., Assoc. prof. Fedir Matiko
Address
5 Ustyianovycha St., Building 10
E-mail
avkt.dept@lpnu.ua
Phone number(s)
(032) 258-25-16