Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Історія катедри української мови

Кафедру української мови створено 25 грудня 1989 року. Заснована як фаховий навчально-методичний центр з питань української мови, покликаний сприяти пропаганді мовно-гуманітарних знань, удосконаленню студентами і працівниками університету своєї мовної підготовки, піднесенню культури мовлення. Кафедра активно працює також як консультаційний осередок для працівників та студентів Львівської політехніки з питань термінознавства, культури української мови, стилістичних засад мовного спілкування, риторики. Упродовж 1989 – 2017 рр. її очолював кандидат філологічних наук, доцент Г.Л. Вознюк, від 2017 р. кафедрою керує кандидат філологічних наук, доцент З.Й. Куньч.

Одним із перших завдань новоствореної кафедри стало запровадження різнорівневих курсів української мови для викладачів та інших працівників Львівської політехніки. З початку 1990 року запрацювали такі курси:

 • початкового рівня, на яких української мови навчали тих, хто нею не володів;
 • курси середнього рівня, що були зорієнтовані на осіб, які потребували вивчення граматичних особливостей української мови, маючи певний словниковий запас і досвід спілкування українською мовою;
 • курси третього рівня – це вивчення української стилістики та культури мови.

Цими курсами було охоплено всіх охочих підвищити свій рівень володіння українською мовою не лише для побутових потреб, а й у професійній діяльності (важливе місце в програмах курсів було відведено науково-термінологічним аспектам). Адресною аудиторією курсів третього рівня були провідні науково-педагогічні працівники спеціальних та загальноосвітніх кафедр, які працювали над укладанням програм, підготовкою конспектів лекцій, інших методичних матеріалів, написанням навчальних посібників, підручників і словників з різних дисциплін, зокрема й технічного спрямування. Після завершення роботи курсів (1993 р.) викладачі кафедри української мови систематично співпрацюють із колегами зі спеціальних кафедр, надаючи редагувально-консультативну допомогу в їхній науково-методичній роботі.

Від 1992 р. кафедра перша в Україні успішно впроваджує в навчальний процес для студентів усіх спеціальностей Львівської політехніки дисципліну «Практична стилістика української мови», яку згодом було трансформовано в «Ділову українську мову» та «Українську мову (за професійним спрямуванням)». Вивчення цієї дисципліни має на меті: поглибити мовностилістичну вправність студентів; спрямувати їх на вдосконалення шкільних знань і навичок з української мови, на свідоме вироблення культури мовлення, оволодіння нормами літературної мови, підвищення рівня грамотності; опрацювати зі студентами засади ділового стилю і засоби професійно-ділового мовлення державною мовою, а також основні ділові папери, потрібні у повсякденній діяльності.

Для спеціальності «Прикладна лінгвістика» кафедра розробила і запровадила курс «Сучасна українська мова», що передбачає вивчення фонетичних, лексикологічних, граматичних, правописних і мовностилістичних явищ і тенденцій, засвоєння теоретичних законів і правил сучасної української мови, практичне оволодіння різними аспектами і нюансами української мови, розвиток гуманітарно-філологічного мислення, вдосконалення культури мовлення. Спецкурси «Практична стилістика української мови» та «Культура спілкування» впроваджено для студентів магістерського рівня цієї спеціальності («Прикладна лінгвістика»). Ці спецкурси покликані не лише формувати у студентів потребу володіти засадничими нормами комунікативного аспекту мови, вдосконалювати своє писемне та усне мовлення, але й розвивати відчуття естетики слова та підвищувати перекладацьку майстерність.

Розроблено і впроваджено також курси «Сучасна українська мова в засобах масової комунікації», «Практична стилістика української мови», «Орфографічний практикум», «Правописний практикум» для студентів спеціальності «Журналістика», а також «Основи термінознавства» та «Риторика», «Риторичний практикум» для студентів окремих спеціальностей як курси за вибором.

Для всіх дисциплін, які читає кафедра, підготовлено і видано підручники, посібники, велику низку інших навчально-методичних матеріалів, якими активно користуються студенти і викладачі не лише Львівської політехніки, а й багатьох інших українських вишів. Серед них такі видання:

Українська мова за професійним спрямуванням: навч.-метод. посіб. / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 215 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1/11-2400 від 25.03.2010р.).

Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник-практикум / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин, М.В. Гнатюк, І.Б. Ментинська, І.Д. Шмілик. – 8-ме вид., доповн. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політех­ніки, 2017. – 308 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1/11-6043 від 14.07.2011р.).

Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навч. посібник / О.Микитюк. – 4-те вид., зі змінами. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 440 с.

Основи термінознавства: Навчальний посібник / С.З. Булик-Верхола, Г.В. Наконечна, Ю.В. Теглівець. – 3-тє вид., доп. – Львів: Видавництво Львівської по­літехніки, 2016. – 192 с.

Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки: навч. посібник / Оксана Микитюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 236 с.

Риторика : підручник / З. Куньч, Г. Городиловська, І. Шмілик. – Львів: Виданвництво Львівської політехніки, 2016. – 496 с.

Українська риторика: Історія становлення і розвитку / З. Куньч. - Навчальний посібник. – 2011. – 248 с.

Орфографічний практикум: метод. рекомендації та практичні завдання для студентів базового напряму «Журналістика» / уклад.: Г.Л. Вознюк, І.П. Василишин, М.В. Гнатюк, Н.І. Голубінка, І.П. Карий, З.Й. Куньч, О.Г.Литвин, І.Б. Ментинська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 106 с.

Сучасна українська мова в засобах масової комунікації. Методичні рекомендації та завдання для студентів базового напряму «Журналістика» / Укладачі: Н.І. Голубінка, О.Г. Литвин, І.Б. Ментинська – Львів, 2013. – 51 с.

Українська мова. Самостійна підготовка до незалежного тестування: навч.-метод. посіб. / А.Я. Середницька. – К.: Знання, 2011. – 511 с.

Українська мова і література. Тести для абітурієнтів: навч. метод. посіб. / А.Я. Середницька. – К.: Знання, 2013. – 222 с.

Збірник тестових завдань з української літератури: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / уклад.: Г.Л. Вознюк, І.П. Васи­лишин, І.Б. Ментинська. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів: Видавництво Львівської по­літехніки, 2016. – 196 с.

Збірник тестових завдань з української мови: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / уклад.: Г.Л. Вознюк, І.П. Васи­лишин, І.Б. Ментинська. – 3-тє вид., допов. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 576 с.

Мовна норма: пошук істини (навч. видання): посібник./ Ірина Фаріон. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. – 256 с.

У Віртуальному середовищі Львівської політехніки розміщено 19 електронних навчально-методичних комплексів – електронних навчальних посібників, збірників тестових завдань, матеріалів для поточного та семестрового контролю, якими охоплено усі кафедральні дисципліни.

Сьогодні кафедра української мови – дієздатний колектив висококваліфікованих фахівців-філологів, який обслуговує всі підрозділи університету. Тут працюють 1 доктор філологічних наук та 11 кандидатів філологічних наук, 9 з яких підготували свої дисертації, працюючи на кафедрі.

Науково-методична робота кафедри підпорядкована єдиній кафедральній темі «Актуальні питання дослідження української мови та літератури: теорія і практика» і передбачає як дослідження теоретичних проблем, так і методичне забезпечення навчального процесу з усіх дисциплін, які ведуть викладачі кафедри.

Викладачі кафедри підготували до друку й опублікували низку наукових монографій:

 • Г.В.Наконечна «Українська науково-технічна термінологія: Історія і сьогодення» (1999 р.);
 • І.Д.Фаріон 2001 року видала монографію «Українські прізвищеві назви кінця XVII–початку ХІХ ст.», 2004, 2005 та 2006 рр. – монографію «Правопис – корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір», 2007 2009, 2010 та 2011 рр. – «Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ–середині ХІХ ст.», 2007, року – «Отець Маркіян Шашкевич – український мовотворець: Лінгвістичний феномен на тлі світового романтизму», 2010, 2011 та 2013 рр. – «Мовна норма: знищення, пошук, віднова», 2015 р. – «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIVXVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива» 2017 року – «Мовний портрет Івана Пулюя»;
 • З.Й.Куньч 2006 року опублікувала монографію «Українська риторична термінологія: історія і сучасність».
 • У 1918 році опубліковано колективну монографію «Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм» / З. Й. Куньч, Г. В. Наконечна, О. Р. Микитюк, С. З. Булик-Верхола, Ю. В. Теглівець. Львів : Галицька Видавнича Спілка;
 • У 1919 році опубліковано колективні монографії: «Український науковий термін: діахронний контекст» / З. Й. Куньч, І. Д. Фаріон, І. П. Василишин, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська. Львів : Галицька Видавнича Спілка; «Українська реальність крізь призму терміна» / З. Й. Куньч, І. Д. Фаріон, О. Р. Микитюк, Л. В. Харчук, Г. П. Городиловська. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 

Особливо активну участь беруть викладачі кафедри у підготовці та виданні словників різних типів. Кафедра послідовно втілює свій концептуальний задум – співпрацювати з фахівцями спеціальних кафедр у підготовці словників науково-технічної термінології. За участю працівників кафедри вже видано близько 30 словників з різних галузей знань.Найбільшої популярності набули:

 • «Словник синонімів», «Словник антонімів», «Словник українських морфем» проф. Л.М. Полюги;
 • «Фінанансовий словник», «Фінансово-економічний словник», «Словник економічної афористики» та велика низка галузевих термінологічних словників економічного профілю за співавторства доц. Г.Л. Вознюка;
 • «Універсальний словник української мови», «Риторичний словник» доц. З.Й. Куньч, а також «Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни», «Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни», «Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник» за співавторства доц. З.Й. Куньч;
 • «Російсько-українсько-англійський та українсько-російський словник машинобудівних термінів» доц. О.Г. Литвин.

Завідувач кафедри доц. Вознюк Г.Л. та проф. Полюга Л.М. за активну і плідну лексикографічну роботу 2002 року були удостоєні Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка в галузях освіти та науки («Фінанансовий словник» А.Г.Загороднього та Г.Л.Вознюка; «Словник синонімів», «Словник антонімів», «Словник українських морфем» Л.М.Полюги). Проф. Фаріон І.Д. стала лауреатом премії ім. Івана Огієнка в галузі науки 2016 року за докторську монографію «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХІV – ХVІІ століттях…», а 2013 року – лауреатом премії ім. Дмитра Нитченка за проєкт «Від книги до мети», за пропаганду української книжки, промоцію українського слова та «за несхибну позицію в житті». Крім того, Ірина Фаріон за патріотичне виховання молоді відзначена премією ім. Олекси Гірника (2004 р.), за просвітницьку діяльність – премією ім. Бориса Грінченка (2008 р.), а також нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, удосконалення сучасної нормативно-правової бази освіти (2014 р).

У 2017 р. призерами конкурсу монографій, підручників, навчальних посібників та довідкових видань стали:

У 2018 р. переможцем конкурсу монографій, підручників та навчальних посібників став навчальний посібник Оксани Микитюк "Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки" (Диплом першого ступеня в номінації "Найкращий навчальний посібник").

За результатами дистанційної експертної сесії Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2018» з визначення «Лідерів літа» книги: Словник економічної афористики / уклад.: А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, В. О. Кобилянський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,  2018. – 740 с. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навч. посібник / О. Микитюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 440 с.  увійшли до списку найподієвіших книжок піврічного видавничого репертуару.

Відзнаку Львівської обласної ради як «Найкраща книга Форуму видавців 2018» отримала книга: Богдан Кравців. Під рідними і зорями чужими / упоряд. Т. Салига, І. Василишин. – Львів: Світ. 2018. – 648 с. : іл. – (Серія «Ad fontes – До джерел»).

У 2019 р. переможцем конкурсу монографій, підручників та навчальних посібників став Словник економічної афористики / уклад.: А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, В. О. Кобилянський (Диплом першого ступеня в номінації "Найкраще довідкове видання"). 

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі науково-практичних конференцій різних рівнів. Найактивніше долучається професорсько-викладацький склад кафедри до роботи міжнародних конференцій з теоретичних проблем українського термінознавства, де працівники кафедри виступають як доповідачі, наукові консультанти, керівники секцій та редактори наукових матеріалів, та щорічної науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», оскільки ці традиційні конференції відбуваються на базі Національного університету «Львівська політехніка». Плідно працює науково-методичний семінар кафедри, де викладачі обговорюють актуальні проблеми навчально-методичної та наукової роботи, а також дисертаційні матеріали колег. Провідні науковці кафедри часто виступають офіційними опонентами на захистах кандидатських і докторських дисертацій.

Уся навчальна та науково-методична робота кафедри невід’ємна від культурно-просвітницької та виховної. Працівники кафедри беруть активну участь у діяльності Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, ведуть значну просвітницьку роботу серед студентської молоді, пропагують українську мову та культуру мовлення у пресі, на радіо й телебаченні. Викладачі кафедри активно розробляють просвітницькі матеріали для різних популярних видань, зокрема для освітньо-наукового і студентського тижневика «Аудиторія». Цій меті від початку 90-х років служать і постійно оновлювані кафедральні стенди «Воскресне мова – воскресне Україна», «Секрети української мови», а також тематичні стенди до ювілеїв Т. Шевченка, І. Франка тощо.

Упродовж 1998–2002 рр. щорічно до Дня української писемності та мови кафедра української мови спільно з Інститутом архітектури проводила мовно-мистецькі виставки під гаслом «Мова – твого життя основа». Ініціатором і креативним керівником цього проєкту стала професор І.Д. Фаріон. Ініціатива дістала схвалення та підтримку ректорату і профкому студентів Львівської політехніки, а також Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, багатьох народних депутатів України. Ці виставки-конкурси сприяли поглибленню навчально-виховного процесу, давали змогу студентам-архітекторам мистецькими засобами висвітлювати мовні проблеми. У виставках взяли участь сотні студентів-політехніків з малюнками і плакатами мовної проблематики, які експонувалися в Політехніці, у Львівському палаці мистецтв та по інших містах України і викликали велике зацікавлення глядачів. Малюнки та плакати студентів багаторазово публікувалися в різних виданнях. Результатом цих виставок є також видані набори плакатів – студентських робіт на актуальні мовні теми: «Мова – твого життя основа» (2001 р.), «Я на сторожі коло їх поставлю Слово» (2002 р.), «Мова – краса і сила» (2007 р.). «Слово – меч духовний» (2012 р.). Новий авторський проєкт Ірини Фаріон «Академічні майстер-класи: від книги – до мети», започаткований восени 2011 року, передбачає щомісячне запрошення відомих науковців, літераторів, митців, культурно-громадських діячів з презентацією своїх книг та мистецьких творів. Уже відбулося понад п’ятдесят таких зустрічей-презентацій. Крім того, від 2013 року на парламентському телеканалі «Рада» Ірина Фаріон спільно з телеведучою Наталією Андрощук веде щотижневу програму «Велич особистості» – авторський цикл відеолекцій про видатних діячів української науки, культури, історії. Станом на кінець 2017 року записано понад 120 таких програм.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України від 26 квітня 2017 р. постановив затвердити Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Згідно з цією Постановою в Національному університеті «Львівська політехніка» була створена атестаційна комісія щодо вільного володіння державною мовою, яка в 2017 – 2018 р. працювала в такому складі: голова комісії – Вознюк Г. Л., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови, члени комісії: Литвин О. Г., канд. філол. наук, доцент; Куньч З. Й., канд. філол. наук, доцент; Василишин І. П., канд. філол. наук, доцент; Ментинська І. Б., ст. викл.; Голубінка Н. І., ст. викл., Конівіцька Т. Я., викл. Протягом 2017 – 2018 н. р. проведено 30 засідань, атестовано 331 особу.

Кафедра має значний досвід залучення студентів до участі в масових заходах (літературно-музичні вечори, присвячені окремим письменникам; традиційні березневі Шевченківські читання та вечори, бесіди на практичних заняттях на теми культурного життя України, зокрема Львова; екскурсії до музеїв; відвідання зі студентами картинної галереї; культпоходи до театрів тощо). Починаючи від 2001/02 навчального року, кафедра систематично проводить університетський студентський конкурс знавців української мови в межах Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, заснованого у травні 2001 р. (щороку стартує 9 листопада, у День української писемності та мови). Конкурс має на меті утвердження престижу української мови серед студентської молоді, піднесення мовної грамотності і культури мовлення, виховання шанобливого ставлення до культури і традицій українського народу. Завдяки агітаційним зусиллям працівників кафедри, він набув значної популярності серед студентів Львівської політехніки: щороку в ньому беруть участь від ста до ста двадцяти відібраних у групових турах студентів різних спеціальностей (як гуманітарних, так і технічних). Від 2010 року кафедра також проводить університетський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Переможці університетських етапів цих конкурсів неодноразово посідали перші та призові місця в обласному та всеукраїнському турах (Ольга Яремко, Анна Ярема, Наталія Лукащук, Ярина Возняк, Ірина Пронів, Олексій Рубаняк, Юлія Дмитрук, Ірина Болюбах, Тетяна Стадник, Марта Василів, Наталія Терендій, Наталія Козак, Катерина Музюкіна, Тетяна Іванишин, Марта Микитюк, Богдана Ющак). 

25 грудня 2014 р. відбулася урочиста академія з нагоди відзначення 25-річчя кафедри української мови.

18 грудня 2019 р. відбулася урочиста академія з нагоди відзначення 30-річчя катедри української мови.

Загалом кафедра вбачає свою місію у тому, щоб бути осередком мовно-культурного і духовного відродження, вдосконалення мовної культури студентів і працівників Львівської політехніки, розвитку науково-технічної термінології, напрацювання науково-методичної бази для ефективного викладання мовних дисциплін.

Оновлено 1 міс 3 год тому