Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Історія кафедри технологій управління

Кафедра технологій управління створена у квітні 2009 р. наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ № 43-10 від 6 квітня 2009 р.) на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти. Науковий напрям кафедри розвивається в межах реалізації двох кафедральних тем — «Управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на проектних засадах в умовах інтернаціоналізації» (ТУ-2, номер державної реєстрації 0117U004475, керівник теми зав. кафедри Ільчук П. Г.) та «Інструменти проактивного управління інноваційним розвитком підприємств» (ТУ-НП, номер державної реєстрації 0114U005250, керівник теми професор Фещур Р. В.).

За роки існування кафедра технологій управління стала провідним на заході України центром підготовки проектних менеджерів. Необхідність підготовки фахівців за спеціалізацією «Управління проектами» зумовлена широким впровадженням проектного управління в роботу промислових і підприємницьких структур та органів державного управління регіону. Фахівці з «Управління проектами» повинні визначати напрями, розробляти і впроваджувати проекти розвитку підприємств, організацій і установ.

Кафедра здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» на основі базової або повної вищої освіти, незалежно від набутої спеціальності за денною та заочною формами навчання. Для підготовки майбутніх управлінців залучені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з менеджменту, фінансів, економіки підприємства, інформатики та інших галузей знань.

Практика використання систем управління проектами довела їхню високу ефективність і створила реальну потребу в значній кількості спеціалістів нового профілю — проект-менеджерів (керівників проектів так програм) високої кваліфікації. Випускники можуть застосувати свої професійні знання на підприємствах різних видів економічної діяльності, брати участь в інвестиційних проектах і програмах, у тому числі, з іноземним капіталом.

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Ільчук Павло Григорович. На кафедрі також працюють: 2 професори, 3 доценти, 3 старших викладачі, 3 асистенти, 1 спеціаліст, в т.ч. 7 кандидатів наук. Середній вік працівників кафедри технологій управління у 2019 р. становив 41 рік.
Колектив кафедри активно працює у навчально-методичній та науковій сферах, бере участь у важливих регіональних та національних програмах розвитку економіки.

За останні п’ять років (2013-2019 рр.) працівниками кафедри технологій управління за результатами проведених досліджень опубліковано понад 10 монографій, 10 навчальних посібників, 203 наукові статті у фахових виданнях та здійснено доповіді на міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях. Матеріали досліджень використані для підготовки лекцій, проведення практичних і лабораторних занять, а також знайшли своє відображення у методичних матеріалах та розробках.

Магістрами кафедри технологій управління за останні п’ять років (2013-2019 рр.) опубліковано 103 наукових статей та доповідей на студентських науково-технічних конференціях.

Оновлено 1 міс 22 год тому