Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Наукова діяльність кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій

Наукові дослідження та експериментальні впровадження ефективних технологій, режимів, схем та систем модернізації і реконструкції теплоенергетичного устаткування електростанцій та систем.

Оптимізація пускових режимів енергоблоків ТЕС потужністю 150-300 МВт та розробка нових технологій з пуску даного енергетичного устаткування ТЕС:

 • розроблена технологія пусків енергоблоків на ковзних параметрах пари, впровадження проводились на енергоблоках 100 МВт Придніпровської ТЕС, а в подальшому на енергоблоках із проміжним перегрівом пари, з радіаційними первинним і вторинним пароперегрівачами і надвисокого тиску з аустенітними паропроводами і паровпускними частинами турбін потужністю 150 МВт;
 • розроблено методику та типові інструкції пусків енергоблоків із барабанними і прямотечійними котлами з різних теплових станів. Вдосконалено пускові схеми і деякі конструктивні вузли устаткування для раціоналізації та пристроїв обігріву циліндрів, фланців та шпильок турбін з подальшим їх впровадженням на енергоблоках ТЕС;
 • розробляються методики та керівні галузеві документи з визначення та мінімізації втрат енергії при пусках енергоблоків: «Витрати палива електроенергії і пари при пусках енергоблоків потужністю 110 і 250 МВт теплових електростанцій». Методика розрахунку. 34.10.501-96 ГКД 34.09.106-96.

Розроблення та впровадження нових технологій експлуатації енергоблоків 300-800 МВт на ковзних параметрах пари:

 • розроблена технологія переведення енергоблоків 300-800 МВт у режим роботи на ковзних параметрах. Проведені розрахунки гідродинамічної стійкості радіаційних поверхонь нагріву котлів;
 • запроваджено поняття теплогідравлічні розвірки в радіаційних та конвективних поверхнях нагріву. Показано, що діапазон навантажень енергоблоків при роботі на ковзних параметрах пари розширюється на 30-50 % порівняно з роботою на номінальних параметрах пари;
 • розроблені технічні рішення для розширення регулювального діапазону котлів ТГМП-314 а саме: встановлення гідродинамічних перемичок за 1 ходом НРЧ та підпірних шайб в підвідних трубах;
 • розроблено низку нормативних та керівних галузевих документів, зокрема: «Методичні вказівки щодо випробувань і режимів роботи прямотечійних котлів потужних енергоблоків під час розвантаження і роботи на ковзному тиску». СОУН МПЕ 40. 1. 26. 303. 2005. Нормативний документ.

Розробка в галузі екологічних проблем в теплоенергетиці:

 • досліджено методи спалювання непроектного низькоякісного пиловугільного палива в парових котлах, зокрема, за триступеневою схемою для підвищення ефективності їх роботи, а також зниження викидів оксидів азоту в атмосферу;
 • розроблені методика та номограми з ефективного спалювання непроектних палив у пиловугільних котлах.

На основі досліджень встановлено, що впровадження схем в промислову експлуатацію знижує викиди оксидів азоту з димовими газами на 35-45 %.

За результатами багаторічних досліджень розроблено методику розрахунку «Викиди оксидів азоту з димовими газами котлів» ГДК 34.02.303-96. УНВО "Енергопрогрес Київ, — 1996, — 22 с.

Результати розробки впроваджені на теплових електростанціях Мінпаливенерго України та захищені патентами України.

Розробка в галузі нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії:

 • досліджено питання можливості комплексного застосування для потреб сільського подвір’я поновлюваних та нетрадиційних джерел енергії в умовах Західного регіону України на предмет заміщення ними первинних джерел енергії. Проведено аналіз складових і пошук конфігурації комплексного енергозабезпечення нетрадиційними джерелами енергії садиби, населеного пункту (до 30-40 тисяч осіб) з урахуванням регіональних особливостей;
 • розроблена конструкція плоского сонячного колектора, а також конструкції циліндричного і параболічного геліоконцентраторів із застосуванням дешевих і доступних матеріалів. Запропоновані конструкції вітроенергетичної установки з концентратором енергії вітрового потоку і біогазової установки з посиленою теплоізоляцією;
 • розроблена технологічна схема зменшення витрати біогазу на власні потреби біоустановки (повторне використання теплоти спаленого газу);
 • створена математична модель анаеробного процесу з метою визначення оптимальних умов його протікання та ефективності роботи біогазової установки вцілому.

Оптимізація процесу підготовки та спалювання органічного палива в паливнях котлів:

 • обгрунтовано та експериментально досліджено переведення потужних газомазутних котлів на мінімально допустимі надлишки повітря;
 • розроблена ціла низка технічних рішень, впровадження яких дало можливість підвищити ефективність підготовки до спалювання палива та його спалювання. Основні з них: система зниження перетоків та присмоктів повітря в РПП; розробка та впровадження ефективних форсунок; вдосконалення системи підігріву мазуту та повітря, що поступає в паливню котлів тощо;
 • розроблено низку нормативних та керівних галузевих документів для Мінпаливенерго України, на основі теоретичних та експериментальних досліджень.

Техногенна та пожежна безпека машинних залів АЕС, ТЕС і ГЕС:

 • математичне моделювання, дослідження та аналіз техногенної та пожежної безпеки машинних залів АЕС, ТЕС і ГЕС, за умов викиду водню з корпусу турбоагрегата та видача рекомендацій щодо їх підвищення, з метою продовження експлуатації енергоблоків.
 • механіко - математичне обгрунтування та розробка термоміцних неоднорідних конструкцій ядерних енергетичних установок.
Оновлено 1 рік 1 міс тому