Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри теоретичної та практичної психології

Кафедра теоретичної та практичної психології створена у жовтні 2014 року.

Завідувач кафедри теоретичної та практичної психології – доктор психологічних наук, професор Варій Мирон Йосипович.

На кафедрі теоретичної та практичної психології працюють науково-педагогічні працівники, серед них: 4 доктора психологічних наук, з них 3 професора та 13 кандидатів психологічних наук, з них - 6 доцентів.

Національний університет «Львівська політехніка» для всіх науково-педагогічних працівників кафедри є постійним місцем праці. Крім цього, про своє бажання працювати на постійній основі на кафедрі теоретичної та практичної психології з 01 вересня 2015 року (після ліцензування підготовки в університеті фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030102 «Психологія» і спеціальності 8.03010301 «Практична психологія») заявило ще 7 науково-педагогічних працівників, з яких: 2 доктора психологічних наук, професора та 5 кандидатів психологічних наук, доцентів

. Кафедра теоретичної та практичної психології покликана забезпечувати підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за освітньо-професійними програмами 6.030102 «Психологія» і 6.030103 «Практична психологія» та освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійними програмами 8.03010201 «Психологія» і 8.03010301 «Практична психологія», а також забезпечити викладання психологічних навчальних дисциплін в усіх Інститутах Університету.

Кафедра планує затвердити наукову тему: «Психологія соціальної безпеки і благополуччя особистості в сучасному суспільстві». Розроблена й затверджена «Концепція розвитку кафедри теоретичної та практичної психології на 2015-2019 рр.». Метою Концепції є визначення головних засад розвитку в Університеті психологічної науки та якісної професійної підготовки висококваліфікованих фахівців-психологів у Навчально-науковому інституті права та психології.

Згідно Концепції передбачається:

  • з метою підсилення практично-психологічної складової професійної підготовленості науково-педагогічних працівників кафедри залучити їх до додаткової роботи в поза робочий час у приватному Науково-практичному центрі психічного здоров’я, розвитку й благополуччя, який би водночас був і місцем для набуття науково-педагогічними працівниками кафедри практичних навичок і вмінь психодіагностики, психоконсультування, психокорекції, психореабілітації, здійснення психологічного впливу в різних цілях тощо для перенесення їх в практичну психологічну підготовку студентів у ході навчальних занять, і місцем для проходження практики і практичної підготовки студентів ( термін: 2015 р.);
  • здійснити заходи щодо видання в Університеті фахового збірника наукових праць з проблем педагогічної, вікової та соціальної психології під загальною назвою «Науковий психологічний вісник» (термін: 2016 р.);
  • відкрити в університеті аспірантуру за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (термін: 2017 р.);
  • відкрити спеціалізовану вчену раду зі захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (термін: 2018 р.);
  • пріоритетним завдання кафедри вважати підготовку й випуск якісних підручників і навчальних посібників, розроблення якісного методичного забезпечення навчально-виховного процесу студентів та ін.
Оновлено 3 years 2 тижн тому