Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Історія кафедри технології машинобудування

Кафедра технології машинобудування створена 1 жовтня 1921 р. як кафедра Механічної технології (пізніша назва - “Оброблення металів”). Від того часу і до 1945 р. нею керував проф. інженер Едвард Гайслер. У перші роки по створенню та на весь довоєнний період напрямком підготовки та наукової тематики кафедри були прогресивні на той час методи оброблення металів. Після 1944 р. на базі енергомашинобудівного факультету Львівського політехнічного інституту утворено механічний факультет, а у його складі – базову кафедру “Технологія машинобудування” яка у післявоєнні роки займала провідне місце в структурі підрозділів цього факультету.

Першим завідувачем кафедри ТМБ був доцент, к.т.н. Лящук Г.М. У 1949 р. кафедру очолював професор Рабинович А.Н. (1949 – 1962 р.р)., а з 1965 до 1976 р.р. - професор Медвідь М.В. Ці вчені створили на кафедрі значну матеріально-технічну базу та в 50-х роках – організували науково-дослідний сектор НІС-3 з проблем автоматизації технологічних процесів. У 50- 60 роки в цьому дослідницькому осередку та на кафедрі проводилися фундаментальні наукові і прикладні дослідження в галузі автоматизації машинобудівного виробництва. В результаті було створено нову наукову школу автоматичних завантажувальних пристроїв і застосування вібраційної техніки в різноманітних технологічних процесах. Ці роботи започаткували широке практичне використання вібрацій у техніці і технологіях (з якими боролися як з негативним наслідком роботи обладнання) для реалізації корисних для виробництва функцій. У 60- тих роках на кафедрі організовано періодичне наукове видання, яке видавався українською мовою – Міжгалузевий збірник наукових праць „Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні”, який виходить до цього часу.

Продовжив розвиток цього напрямку доцент Повідайло В.О(1963 – 1964), який розробив та запатентував значну кількість вібротехнічних машин, пристроїв і апаратури для автоматичне сортування та орієнтування деталей в процесах складання виробів. У 1964 р. від кафедри технології машинобудування виокремлено окремий навчальний і науковий підрозділ та утворено в складі тогочасного механіко-технологічного факультету ЛПІ нову кафедру – „Автоматизація виробничих процесів”. На базі НІС-3 у ті роки виникли дві науково-дослідні лабораторії – НДЛ-З9 (каф. ТМБ) та НДЛ-40 (каф. АКМ). Наукова діяльність проф. Медвідя М.В. збагатила вітчизняну науку розвитком систем і засобів контролю технологічних процесів у машинобудуванні, теоретичними засадами автоматизації процесів складання, розробкою і впровадженням високоефективних процесів механічного оброблення деталей.

Під керівництвом проф. Іванова Ю.М. в 1976-1986 р.р. на кафедрі розвивався науковий напрям автоматизованого проектування технологічних процесів. У 70-80-х роках в НДЛ-39 розроблені та впроваджені у виробництво системи „САПР – Вал” „САПР – Диск” і „САПР – Зубчасте колесо”, на кафедрі розроблялися засади гнучких систем автоматизації процесів механічного оброблення та складання. Тогочасна кафедра досягла успіхів також у розвитку наукового напрямку „Інтенсифікації процесів різання з використанням полімеромістких мастильно – охолоджувальних рідин і середовищ”. За час керування кафедрою проф. Шабайковича В.А. (1989 – 1994 р.р.) основним науковим напрямком знову стала автоматизація технологічних процесів складання виробів машинобудування. Проф. Афтаназів І.С. (завідувач кафедри у 1994 – 2004 роках) поєднав знання в галузі вібрацій і вібраційної техніки з проблемою надійності деталей машин. Очолюваний ним науковий напрямок – підвищення працездатності та довговічності деталей, що працюють в умовах інтенсивного навантаження, тертя та спрацювання методами інтенсивного поверхневого вібраційного механічного зміцнення. Засновником школи проектування та оптимізації технологічних процесів виготовлення зубчастих коліс на кафедрі став д.т.н. проф. Гуліда Е.М.

Від 1967 р. до цього часу цей напрямок активно розвивається у працях д.т.н., проф. Грицая І.Є., к.т.н. доц. Махоркіна Є.М. У 2012 р.р. професорсько-викладацький склад кафедри технології машинобудування налічує 15 викладачів, з них 2 професори доктори технічних наук (Грицай І.Є., Гурей І. В), 9 доцентів, кандидатів технічних наук – Кук А.М., Кусий Я.М., Литвиняк Я.М., Махоркін Є.М., Ступницький В.В., Сліпчук А.М., Юрчишин І.І., Яцюк В.А., Бугаєць М.Й.; старший викладач – Мурава В.К. та асистенти – к.т.н. Рудь А.Є., Оленюк Б.Р., Циганин В.І. Навчально-допоміжний персонал складається з 6 осіб: завідувач навчальною лабораторією (Бохняк В.С.), інженер 1-ї категорії  (Сердітова Т.М.), інженер 2-ї категорії (Голдирєва І.А.), старші лаборанти (Ящишин О.Т., Пузирьов А.Г.), лаборант (Петрецький Є.Є.).

Середній вік працівників кафедри – 48 років; відносна чисельність штатних викладачів, які мають наукові ступені - 80 %. Для забезпечення потреб виробництва у висококваліфікованих фахівцях на кафедрі в рамках кредитно-модульної системи здійснюється підготовка за освітньо-професійними програмами та освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр” для напрямку підготовки „Інженерна механіка”; „спеціаліст” у галузі технології машинобудування” та „магістр”. Окрім основної випускної спеціальності - „Технологія машинобудування”, діють спеціалізації 7.090202.98 “Комп’ютерне проектування в технології машинобудування” та „Інструментальне виробництво”. Студенти кафедри проходять різноманітні практики на провідних машинобудівних підприємствах Львівщини. З метою підвищення якості навчального процесу. у 2010 році організовано філію кафедри на ЗАТ „Полімер- Електрон” - дочірньому підприємстві ВАТ «Концерн Електрон» (заснований у 1996 р.). Підприємство обладнано найсучаснішим металорізальними верстатами та електроерозійним та електроіскоровим обладнанням, вимірними системами виробництва США та Японії.

Завод спеціалізується на виготовленні сучасних металорізальних інструментів, а також різноманітних виробів - від найдрібніших до великогабаритних складної об’ємно-просторової будови з усіх видів пластмас. Підприємство служить базою практики, навчальним центром для проведення практичних занять та лабораторних робіт з дисциплін „САПР-ТП”, „Інструментальне виробництво”, „Прогресивне обладнання та методи формоутворення деталей”. Крім підготовки фахівців спеціальності “Технологія машинобудування” кафедра проводить навчання студентів інститутів: ІНЕМ, ІПДО, ІПДО, з 24 дисциплін обсягом понад 2150 год. на рік. Матеріально-технічна база кафедри включає НДЛ-39, комп’ютерний клас з 14 комп’ютерів; 4 навчальні лабораторії площею 492 м2 , науково-дослідні лабораторії НДЛ-39площею 35 м2 з загальною вартістю обладнання 504 тис.грн, кафедральну бібліотеку методичної та наукової літератури.

Оновлено 4 years 1 міс тому