Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Наукова діяльність кафедри теорії, історії та філософії права

Наукова діяльність кафедри теорії, історії та філософії права (ТІФП) – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Основою наукової діяльності є наукова робота, а саме, дослідження з метою одержання наукового результату, що містить нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо.

Метою наукової діяльності кафедри ТІФП є створення, накопичення та використання наукових розробок у процесі підготовки фахівців та забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-дослідної та інноваційної діяльності в Україні.

Наукова діяльність кафедри ТІФП здійснюється в межах і на основі наукової діяльності інституту і спрямована на:

 • розбудову наукової школи філософії права та організацію досліджень з пріоритетних напрямів діяльності інституту (в контексті наскрізних науково-дослідних робіт);
 • організацію та проведення наукових заходів на базі інституту (конференції, круглі столи, семінари (в т.ч. Всеукраїнські, міжвузівські, міжкафедральні));
 • підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників та співробітників (робота над кандидатськими та докторськими дисертаційними дослідженнями в процесі навчання в аспірантурі;
 • організацію науково-дослідної роботи студентів (організація роботи студентського наукового товариства, студентських наукових гуртків, виконання студентами наскрізних наукових досліджень під керівництвом науково-педагогічних працівників, підготовку конкурсних студентських наукових робіт, підготовку та проведення студентських наукових конференцій на базі інституту та забезпечення участі студентів у конференціях на базі університету та у всеукраїнських заходах);
 • публікацію результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах).

Науковий пошук кафедри ТІФП розглядається як інструмент удосконалення освітньо-професійних програм підготовки фахівців з правознавства. Науково-педагогічні працівники кафедри проводять наукові дослідження за такими основними напрямами:

 • підготовка та видання монографій, наукових статей, доповідей тощо;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій викладачами та аспірантами кафедри;
 • участь науково-педагогічних працівників кафедри, аспірантів у міжнародних та внутрішньо-вузівських науково-практичних конференціях;
 • наукове співробітництво з провідними науковими закладами, юридичними центрами та практичними органами;
 • участь у міжнародних семінарах та стажування науково-педагогічні працівників кафедри в навчальних закладах України та країнах Європейського Союзу;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через наукові гуртки, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Наукова діяльність аспірантів, здійснюється в контексті досліджень наукової проблематики наукового керівника в межах теми кафедри ТІФП. Наша форма підготовки фахівців-правників певною мірою сприяє подоланню суттєвих прогалин на ринку праці у забезпеченні кадрами вищої кваліфікації, в т.ч. сприяє вирішенню проблем, що накопичились в правоохоронних органах, адвокатурі, нотаріаті тощо, стосовно належного забезпечення їх кадрового потенціалу.

Теми дисертаційних досліджень:

 1. Свобода вираження як інтегральне право людини.
 2. Свобода вираження поглядів людини невербальними засобами.
 3. Свобода вираження поглядів дитини як особисте немайнове право.
 4. Право на заміну виконання окремих юридичних обов’язків, несумісних із релігійними чи іншими переконаннями людини: юридичне забезпечення в Україні.
 5. Виконання рішень Європейського Суду з прав людини: національний досвід.
 6. Правові проблеми глобалізації правових інститутів.
 7. Електронне урядування в Україні: теоретико-правові аспекти.
 8. Проблеми становлення вітчизняної юридичної глобалістики в Україні.
 9. Проблеми трансформації національних правових систем.
 10. Трансформація конституційної ідеології пів впливом становлення соматичних прав людини.
 11. Методологія як теорія правил наукового методу.
 12. Соціальне регулювання і право : структурно-функціональний аспект.
 13. Право і закон : співвідношення понять.
 14. Плюралізм типів право розуміння та світова практика.
 15. Принцип пропорційності як складова верховенства права.
 16. Філософсько-правова характеристика оціночного судження і наклепу у протиправній комунікаціі особи.
 17. Гібридна війна як пропагандистський інструмент для зміни правових цінностей в Украіні.
 18. Реалізація права на захист особи від дезінформаціі у судовому процесі.
 19. Протиправний примус до газових угод як спосіб інформаційноі війни.
 20. Філософсько-правова оцінка ворожоі ідентифікаціі украінства в російській гібридній війні.
 21. Держава у процесі соціальної еволюції: антропологічний вимір.
 22. Кризово-перехідні стани розвитку держави і права.
 23. Міждержавна інтеграція як взаємодія людини зі світом.
 24. Мотиваційні особливості поведінки людини в умовах правового режиму воєнного стану.
 25. Вплив етнонаціональних процесів на формування правової системи України.
Оновлено 7 міс 3 тижн тому