Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри теорії, історії та філософії права

Наукова діяльність кафедри теорії, історії та філософії права (ТІФП) – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Основою наукової діяльності є наукова робота, а саме, дослідження з метою одержання наукового результату, що містить нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо.

Метою наукової діяльності кафедри ТІФП є створення, накопичення та використання наукових розробок у процесі підготовки фахівців та забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-дослідної та інноваційної діяльності в Україні.

Наукова діяльність кафедри ТІФП здійснюється в межах і на основі наукової діяльності інституту і спрямована на:

 • розбудову наукової школи філософії права та організацію досліджень з пріоритетних напрямів діяльності інституту (в контексті наскрізних науково-дослідних робіт);
 • організацію та проведення наукових заходів на базі інституту (конференції, круглі столи, семінари (в т.ч. Всеукраїнські, міжвузівські, міжкафедральні));
 • підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників та співробітників (робота над кандидатськими та докторськими дисертаційними дослідженнями в процесі навчання в аспірантурі;
 • організацію науково-дослідної роботи студентів (організація роботи студентського наукового товариства, студентських наукових гуртків, виконання студентами наскрізних наукових досліджень під керівництвом науково-педагогічних працівників, підготовку конкурсних студентських наукових робіт, підготовку та проведення студентських наукових конференцій на базі інституту та забезпечення участі студентів у конференціях на базі університету та у всеукраїнських заходах);
 • публікацію результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах).

Науковий пошук кафедри ТІФП розглядається як інструмент удосконалення освітньо-професійних програм підготовки фахівців з правознавства. Науково-педагогічні працівники кафедри проводять наукові дослідження за такими основними напрямами:

 • підготовка та видання монографій, наукових статей, доповідей тощо;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій викладачами та аспірантами кафедри;
 • участь науково-педагогічних працівників кафедри, аспірантів у міжнародних та внутрішньо-вузівських науково-практичних конференціях;
 • наукове співробітництво з провідними науковими закладами, юридичними центрами та практичними органами;
 • участь у міжнародних семінарах та стажування науково-педагогічні працівників кафедри в навчальних закладах України та країнах Європейського Союзу;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через наукові гуртки, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Наукова діяльність аспірантів, здійснюється в контексті досліджень наукової проблематики наукового керівника в межах теми кафедри ТІФП. Наша форма підготовки фахівців-правників певною мірою сприяє подоланню суттєвих прогалин на ринку праці у забезпеченні кадрами вищої кваліфікації, в т.ч. сприяє вирішенню проблем, що накопичились в правоохоронних органах, адвокатурі, нотаріаті тощо, стосовно належного забезпечення їх кадрового потенціалу.

Оновлено 4 міс 3 тижн тому