Цілі у сфері якості Національного університету «Львівська політехніка» на 2021 рік

Цілі у сфері якості Національного університету «Львівська політехніка» на 2021 рік

з/п

Цілі

Результати та показники

Відповідальна особа

Терміни виконання

1.

Удосконалення інформаційної системи моніторингу показників результативності діяльності університету із врахуванням індикаторів рейтингування кафедр

Нова версія ІС

Проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, директор Центру забезпечення якості

до
31.09.2021р

2.

Акредитація освітніх програм в НАЗЯВО

Проходження  акредитації 6-ти ОП першого (бакалаврського), 13-ти ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти та 10-ти ОП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.  Сертифікати про акредитацію

Гаранти програм, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової  роботи

до
31.12.2021р.

3.

Збільшення кількості іноземних здобувачів вищої освіти

Забезпечення частки іноземців у чисельності здобувачів вищої освіти денної форми навчання: 
студентів  – 1,3%;
аспірантів – 5%

Гаранти програм, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової  роботи

до
31.12.2021р

4.

Розвиток академічної мобільності студентів, аспірантів, докторантів

Досягнення кількості програм академічної мобільності студентів та аспірантів – 25 од.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

до
31.12.2021р

5.

Забезпечення частки викладання навчальних дисциплін англійською мовою – 4%

Проректор з науково-педагогічної роботи

6.

Залучення наукових керівників аспірантів – працівників іноземних наукових та освітніх установ – 10 ос.

Директори ННІ, завідувачі кафедр

7.

Здійснення опитування стейкхолдерів відповідно до Положення про опитування

Затвердження Положення про опитування стейкхолдерів у Національному університеті «Львівська політехніка».Результати опитування

Проректор з науково-педагогічної роботи, директор Центру забезпечення якості 

до
01.04.2021р.
та упродовж 2021 р.

8.

Підвищення результативності навчання і наукової роботи здобувачів вищої освіти

Досягнення частки здобувачів вищої освіти, які захистили кваліфікаційну роботу іноземною мовою:  для бакалаврів – 8%; для магістрів – 13%

Проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи

до
31.12.2021р.

9.

Досягнення результативності:
аспірантури – 50%, докторантури – 70%

10.

Покращення якості навчання іноземних студентів англійською мовою

Збільшити кількість викладачів університету, які мають сертифікати володіння англійською мовою не нижче В2 на 50 осіб

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

до
01.12.2021р.

11.

Збільшення частки висококваліфікованих штатних працівників у загальній чисельності штатних ННПП

Захист дисертацій ННПП, докторантами, аспірантами та здобувачами наукових ступенів університету: докторських – не менше ніж 30; кандидатських – не менше ніж 95.

Директори ННІ, завідувачі кафедр

до 
31.12.2021 р.

12.

Збільшення участі ННПП у програмах академічної мобільності, залучення іноземних ННПП до навчального процесу та наукової діяльності

Досягнення чисельності ННПП, які беруть участь у програмах академічної мобільності:
з метою викладання – не менше  ніж 100 ос.; 
з метою стажування – не менше ніж 75 ос.

Директори ННІ, завідувачі кафедр

до 
31.12.2021 р. 

13

Досягнення кількості іноземних фахівців та ННПП, які відвідали ЛП за програмами «visiting professor» та працевлаштовані в університет - не менше ніж 15 ос., 
які прочитали лекції – не менше ніж 100  ос.

Директори ННІ, завідувачі кафедр

до 
31.12.2021 р. 

14.

Збільшення кількості наукових праць ННПП у виданнях, що входять до міжнародних НБД Scopus та Web of Science

 

Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Scopus на особу із ННПП – не менше ніж 0,5

Директори інститутів, завідувачі кафедр

до 
31.12.2021 р. 
.

15.

Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Web of Science, од./рік на особу із ННПП – не менше ніж 0,4

Директори інститутів, завідувачі кафедр

до 
31.12.2021 р. 

 

Оновлено 2 місяці 4 тижні тому