Наукова діяльність кафедри соціології та соціальної роботи

Важливим аспектом роботи підрозділу є наукова діяльність викладачів, аспірантів та студентів кафедри, дослідницькі інтереси яких реалізуються в межах цілого спектру актуальних напрямів соціології, комунікативістики, соціальної роботи, соціальної політики, соціального забезпечення, соціальної психології, зв’язків з громадськістю, політичної науки, сфери громадського здоров’я, конфліктології, педагогіки тощо.

Впродовж декількох останніх років наукові дослідження ведуться за напрямом: «Дослідження соціальної сфери задля регулювання соціальних проблем».

Актуальною темою досліджень, яка здійснюється на кафедрі, є: «Дослідницька ініціатива та практична реалізація соціально-політичних проектів щодо врегулювання соціальних проблем сучасної України» (№ державної реєстрації 0118U000886). Керівник – д.політ.н., професор Климанська Л.Д.

Вагомим результатом науково-дослідницької діяльності кафедри є створення наукових шкіл соціології та соціальної роботи.

Наукову школу соціальної роботи очолює к.пед. н., доцент Гайдук Н. М. Науковим консультантом досліджень у галузі соціальної роботи є доктор Б. МакКензі, професор Факультету соціальної роботи Манітобського університету (Канада), доктор honoris causa Національного університету «Львівська політехніка».

Наукову школу соціології очолює знаний в Україні соціолог, д. соц. н., професор Піча В. М. Одним із напрямків роботи наукової школи є соціологічне аналітичне забезпечення розвитку соціальної роботи в Україні, зокрема реформування соціальної сфери. Цей напрямок курує к. соц.н., доцент Савка В. Є.

Також новоствореним напрямом навчання та наукових досліджень на кафедрі є «Соціальне забезпечення». Відповідальною за реалізацію освітньої програми та розвитку даної спеціальності є к.е.н.. доц. Шаповалова Т.В.

Викладачами, аспірантами та студентами кафедри проводяться дослідження соціальних проблем у різних сегментах суспільного життя; здійснюється аналіз змісту та сутності соціальних проблем, а також пошук оптимальних шляхів їх регулювання в контексті розбудови громадянського суспільства та основних його інститутів. Представники професорсько-викладацького складу друкують свої наукові роботи у вітчизняних фахових виданнях, виданнях, що індексуються у базі Scоpus, інших міжнародних наукових виданнях.

Викладачі кафедри підготували до друку й опублікували низку наукових монографій:

 1. Архипова С.П. Теорія і практика неперервної професійної підготовки соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді: монографія / С.П. Архипова, Н.М. Гайдук, С.Г. Ставкова. – Черкаси: ЧНУ, 2019. – 373 c.
 2. До 20-річчя канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб» (1999–2003): колективна монографія / Н.М. Гайдук, Л.Є. Клос, Л.Д. Климанська, С.Г. Ставкова, Флагерті Морін, МакКензі Бред, Ничкало Нелля, В.Є. Савка, Т.В. Шаповалова, М.В. Школяр, В.В. Проскура, О.Є. Макух, М.Я. Козак, В.М. Піча, О.І. Герус, І.П. Дека, Т.М. Климус, Т.Г. Тюріна, Г.З. Герасим, Н.А. Уманець, М.П. Малачівська-Данчак, В.І. Вус, Омельченко Людмила. – Львів: ЗУКЦ, 2019. – 288 c.
 3. Бенера В.Є. Практична підготовка соціальних працівників у вищій школі республіки Польща: колективна монографія / В.Є. Бенера, Ж.М. Шевченко. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2020. – 436 c.
 4. Здоров’я і здоровий спосіб життя: полідисциплінарний вимір : колективна монографія / Т.Г. Тюріна, Н.А. Уманець, Л.Є. Клос, М.В. Школяр, С.Г. Ставкова, Т.М. Климус , О.Є. Макух, М.Я. Козак, Л.Д. Климанська. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020.
 5. Формування компетентності індивідуального здоров’язбереження: теорія і практика в освітніх процесах. Т. 1 : колективна монографія (Архипова С.П., Клос Л.Є., Школяр М.В.) – Київ: Майстерні магістеріуму, 2020.
 6. Трансформація сучасного освітнього простору : колективна монографія (Климус Т.М., Герус О.І.). – Харків: Новий курс, 2020.
 7. Споживання алкогольних напоїв як соціальна проблема: створення стратегії протидії алкоголізму у Львівській області : колективна монографія / Климанська Л.Д., Кліманська М.Б., Савка В.Є., Герасим Г.З., Клос Л.Є., Герус О.І., Сіреславський Януш. – Львів: ЗУКЦ, 2020.
 8. Неперервна професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах формування спільного європейського освітнього простору : колективна монографія (Ставкова С.Г., Архипова С.П.). – Черкаси: Видавництво Черкаського університету, 2020.

Відтак за період існування кафедри було захищено 3 докторські дисертації і 12 кандидатських, з них 7 – за педагогічними спеціальностями (13.00.01 – історія педагогіки і загальна педагогіка; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.07 – теорія і методика виховання): 2 докторські і 4 кандидатські дисертації відповідно. Серед молодих науковців – випускники кафедри, які продовжують свою науково-практичну діяльність в Alma mater, поєднуючи її з роботою в соціальних службах і громадських організаціях, що надають соціальні послуги.

Вагомим результатом проекту є численні публікації, зокрема навчально-методичні посібники, що широко використовуються як навчальні та ресурсні матеріали, наукові публікації викладачів і студентів у фахових наукових виданнях України, в міжнародних періодичних наукометричних виданнях, у збірниках матеріалів наукових і науково-практичних конференцій тощо. Велика частина згаданих публікацій попередньо представлялися як матеріали виступів і презентацій на наукових і науково-педагогічних конференціях міжнародного, державного, регіонального і місцевого рівнів.

За останні кілька років викладачі кафедри видавали та брали участь у виданні навчальних підручників та посібників:

 1. Бенера В.Є. Соціальна робота у республіці Польща: навчальний посібник / В.Є. Бенера, Ж.М. Шевченко. – Кременець: Фіктивне видавництво в Україні, 2019. – 248 c.
 2. Бік О.Я. Основні засади навчання базовим навичкам медіатора: навчальний посібник / О.Я. Бік, Гусєв Андрій, Білик Тетяна, Ейдеміллєр Вікторія, Єрьоменко Галина, Каневська Владислава, Коваль Роман, Крестовська Наталя, Мотилюк Марія, Наровська Катерина, Петрова Світлана, Проценко Діана, Романадзе Луїза, Таран Ірина, Терещенко Інна, Тютюн Ольга. – Київ: Видавець В. Захаренко, 2019. – 32 c.
 3. Клос Л.Є. Спеціальні та галузеві соціології: навчальний посібник / Л.Є. Клос, Л.Д. Климанська, М.В. Школяр, С.К. Андрейчук, І.І. Бойко, О.І. Герус, Т.М. Климус, О.Є. Макух, Р.Р. Мишок, В.М. Піча, В.В. Проскура, В.Є. Савка, Н.А. Уманець, Ж.М. Шевченко, У.В. Яцишин. – Львів: Новий Світ-2000, 2019. – 422 c.
 4. Козак М.Я. Питання неповносправності у соціальній роботі: навчальний посібник / М.Я. Козак, Т.М. Климус. – Львів: Новий Світ-2000, 2019. – 168 c.
 5. Гулай В.В. Історія політичної думки. Т. 2. XX – початок XXI ст.: підручник / В.В. Гулай, І.Р. Малик, Ю.Я. Тишкун, Б.М. Юськів, Л.Д. Климанська, Н.М. Хома. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020. – 598 c.
 6. Петрушенко В.Л. Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник: навчальний посібник / В.Л. Петрушенко, І.В. Карівець, С.М. Повторева, О.Ю. Чурсінова, А.М. Кадикало, О.І. Ференц, О.І. Стебельська, М.П. Скалецький, М.В. Сінельнікова, О.В. Паньків, О.В. Онищук, Ю.В. Піча, В.М. Піча, О.П. Петрушенко, Л.О. Лобик, С.В. Піча, І.І. Старовойтова, Ф.А. Тихомірова, Т.Г. Тюріна. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 492 c.
 7. Шаповалова Т.В. Соціальний аудит та моніторинг і оцінка в управлінській діяльності: навчальний посібник / Т.В. Шаповалова. – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2020. – 152 c.

Зокрема, серед актуальних соціальних проектів, в яких викладачі та студенти кафедри беруть безпосередню активну участь, слід виділити: проект “Україна-Норвегія: перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні» (за підтримки Міжнародного фонду соціальної адаптації, Університету NORD (Норвегія), фінансової підтримки МЗС Норвегії, організаційної підтримки Посольства Норвегії в Україні).

Проект Здорового інклюзивного університету» (у партнерстві з Університетом прикладних наук м. Ерфурта(Німеччина); проект “Профілактика і терапія залежностей” (у партнерстві з Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії, Державною агенцією розв’язання алкогольних проблем (PARPA), Інститутом психології Академії спеціальної педагогіки ім. М. Гжегожевської (Польща) тощо/

Кафедра є організатором таких щорічних міжнародних конференцій, як «Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем», «Психічне здоров'я: глобальні виклики XXI століття», незмінним співорганізатором Екуменічних соціальних тижнів, які об’єднують у мережу співпраці науковців, громадських діячів, фахівців з різних країн світу.

Науково дослідна робота ведеться із залученням до участі закордонних партнерів з Німеччини, Канади, Польщі, Австрії, Австралії, в тому числі на основі укладених угод про співпрацю. Активна міжнародна співпраця сприяла участі викладачів, аспірантів та студентів кафедри у конференціях, семінарах, тренінгах, соціальних проектах та емпіричних дослідженнях, а також видавничій діяльності й науковому стажуванню за кордоном.

Результати науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів та студентів кафедри були представлені у публікації, яка отримала перше місце в рамках Сьомої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016».

Наукова робота студентів

Студенти кафедри соціології та соціальної роботи щороку підтверджують високий науковий рівень перемогами на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах.

За останні роки наші студенти здобули вагомі наукові результати. Так у 2019 р. статус молодих науковців підтвердили: Беднарська А. ( 3 місце) - Всеукраїнська студентська олімпіада із спеціальності "Соціальна робота", Київ. (науковий керівник д.пед.н., доцент Клос Л.Є.); Беднарська А. (2 місце) - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (галузь «Соціальна робота»), Ужгород. (науковий керівник к.соц.н., асистент Яцишин У.В.); Шаховець Є. (2 місце) - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (галузь «Соціологічні науки»), Запоріжжя. (науковий керівник асистент Сметаніна О.О.).

У 2018 р. відзначилися наші студенти: Матвійко Ю. (2 місце) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (галузь «Соціологічні науки»), Запоріжжя. (науковий керівник к.пол.н., доцент Школяр М.В.); Дудок О. – (2 місце) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (галузь «Соціологічні науки»), Запоріжжя. (науковий керівник к.пол.н., доцент Школяр М.В.); Джавадян О.-М.– (3 місце) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (галузь «Соціальна робота»), Ужгород. (науковий керівник к.пол.н., доцент Школяр М.В.); Івашко І. – ( 3 місце) - II етап Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціальності «Соціальна робота», Київ. (науковий керівник д.пед.н., доцент Клос Л.Є.); Дудок О. , Гусакова К. - 3-тє призове командне рейтингове місце - II етап Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціальності «Соціологія», Київ. (наукові керівники д.пол.н., професор Климанська Л.Д., к.пол.н., доцент Школяр М.В.).

2017-2015 рр. були плідними завдяки здобуткам Яровенко А. – (2 місце) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (галузь «Соціологічні науки»), Запоріжжя. (науковий керівник д.соц.н., професор Коваліско Н.В.); Добрянської І. (3 місце) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (галузь «Соціологічні науки»), Харків. (науковий керівник к.пол.н., доцент Школяр М.В.); Назар О. - Диплом ІІІ ступеня за результатами оцінювання жюрі у номінації "Наукові роботи на соціально-педагогічну тематику" ІІІ Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських робіт із соціальної педагогіки, Житомир. (науковий керівник д.пед.н., доцент Клос Л.Є.); Ленько М. - Диплом ІІІ ступеня за результатами голосування в соціальних мережах у номінації "Наукові роботи на соціально-педагогічну тематику» ІІІ Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських робіт із соціальної педагогіки, Житомир. (науковий керівник д.пед.н., доцент Клос Л.Є.); Владики В. ( 2 місце) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (галузь «Соціологічні науки»), Харків. (науковий керівник к.пол.н., доцент Школяр М.В.); Бурички Р. (3 місце) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (галузь «Соціологічні науки»), Харків. (науковий керівник к.соц.н., доцент Савка В.Є.).

Кращі студенти ІІІ-ІV курсів бакалаврату, а також студенти магістерських програм разом із викладачами кафедри залучаються до міжнародної співпраці, беручи участь у наукових семінарах та тренінгових програмах в Польщі та Німеччині.

 

Оновлено 4 місяці 3 тижні тому