Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на розширеному засіданні кафедри

Усі дисертації, які виконані співробітниками, докторантами, аспірантами і здобувачами Національного університету «Львівська політехніка» та представляються до розгляду у спеціалізовану вчену раду, повинні пройти попередню експертизу на кафедрах (міжкафедральних семінарах) за відповідним профілем.

Заслуховування на міжкафедральному семінарі відбувається у випадках, якщо:

  • робота виконана за двома спеціальностями (для докторських дисертацій),
  • тема дисертації відповідає науковому напряму двох кафедр,
  • робота виконана за профілем іншої кафедри ніж та, на якій працює здобувач наукового ступеня.

Підсумковий результат попередньої експертизи дисертації підводиться під час обговорення пунктів проекту висновку кафедри (міжкафедрального семінару). Висновок кафедри (міжкафедрального семінару) приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів всіх присутніх на засіданні наукових та науково-педагогічних працівників кафедри (між кафедрального семінару).

Форма витягу із протоколу засідання кафедри подана у приєднаних файлах (.doc).

Оновлено 7 місяців тому