Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Спеціальності для вступу

Перелік  спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році

Бакалавр

Інститут

Спеціальність (освітня програма)

 Інститут адміністрування та післядипломної освіти 

Публічне управління та адміністрування

Інститут архітектури та дизайну

Дизайн (Дизайн середовища)

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Архітектура та містобудування

Інститут будівництва та інженерних систем

Будівництво та цивільна інженерія

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Пожежна безпека

 Інститут геодезії 

Науки про Землю

Геодезія та землеустрій

Інститут гуманітарних та соціальних наук

Музеєзнавство, пам’яткознавство (музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм)

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Соціальні комунікації та інформаційна діяльність)

Соціологія

Соціальна робота

Соціальне забезпечення

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини)

Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Екологія

Технології захисту навколишнього середовища

Туризм

Цивільна безпека

Інститут економіки і менеджменту

Економіка 

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

Маркетинг

Міжнародні економічні відносини

Інститут енергетики та систем керування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Атомна енергетика

Теплоенергетика

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інститут інженерної механіки та транспорту

Прикладна механіка

Матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Металургія

Нафтогазова інженерія та технології

Автомобільний транспорт

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Філологія (Прикладна лінгвістика)

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки

Системний аналіз

Інформаційні системи та технології (Інтелектуальні інформаційні технології)

Видавництво та поліграфія

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

Комп’ютерні науки (Системна інженерія (Інтернет речей))

Комп’ютерна інженерія

Кібербезпека

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інститут права, психології та інноваційної освіти

Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Професійна освіта (Цифрові технології)

Професійна освіта (Машинобудування)

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка продуктів сільського господарства та харчові технології)

Професійна освіта (Облік і оподаткування)

Психологія

Журналістика

Право

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна математика (Прикладна математика та інформатика)

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація)

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Інформаційні системи та технології (Інформаційно-комунікаційні системи)

Мікро- та наносистемна техніка

Біомедична інженерія (Інтернет речей)

Електроніка

Телекомунікації та радіотехніка

Авіоніка

Інститут хімії та хімічних технологій

Хімічні технології та інженерія

Біотехнології та біоінженерія

Харчові технології

Фармація, промислова фармація

Інститут підприємництва та перспективних технологій

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Маркетинг

Комп'ютерні науки

 

Магістр

Інститут

Спеціальність

Освітня програма

Інститут адміністрування та післядипломної освіти

Економіка

Соціальна економіка, аналітика та управління

Менеджмент

Управління проектами (управління бізнес-проектами)

Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

Менеджмент

Управління житловими будинками та їхніми об’єднаннями

Менеджмент

Бізнес адміністрування: стратегічний розвиток та інновації

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування (освітньо-наукова програма)

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування (для державних службовців)

Публічне управління та адміністрування

Управління у сфері економічної конкуренції

Будівництво та цивільна інженерія 

Автомобільні дороги і аеродроми

Інститут архітектури та дизайну

Дизайн 

Дизайн (освітньо-наукова програма)

Дизайн 

Дизайн

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Реставрація творів мистецтва (реставрація творів мистецтва з каменю)

Архітектура та містобудування 

Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма)

Архітектура та містобудування 

Архітектура будівель і споруд

Архітектура та містобудування 

Містобудування

Архітектура та містобудування 

Дизайн архітектурного середовища

Архітектура та містобудування 

Реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури

Інститут будівництва та інженерних систем

Будівництво та цивільна інженерія 

Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)

Будівництво та цивільна інженерія 

Промислове і цивільне будівництво

Будівництво та цивільна інженерія 

Міське будівництво та господарство

Будівництво та цивільна інженерія 

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Будівництво та цивільна інженерія 

Автомобільні дороги і аеродроми

Будівництво та цивільна інженерія 

Мости і транспортні тунелі

Будівництво та цивільна інженерія 

Теплогазопостачання і вентиляція

Будівництво та цивільна інженерія 

Водопостачання та водовідведення

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 

Пожежна безпека 

Пожежна безпека

Інститут геодезії 

Науки про Землю 

Картографія

Науки про Землю 

Космічний моніторинг Землі

Науки про Землю 

Геотехнічний інжиніринг

Геодезія та землеустрій 

Інженерна геодезія

Геодезія та землеустрій 

Геопросторове моделювання

Геодезія та землеустрій 

Оцінка землі та нерухомого майна

Геодезія та землеустрій 

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Геодезія та землеустрій 

Геоінформаційні системи і технології

Геодезія та землеустрій 

Землеустрій та кадастр

Геодезія та землеустрій 

Космічна геодезія

Інститут гуманітарних та соціальних наук

Музеєзнавство, пам'яткознавство

Музеєзнавство, пам'яткознавство

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Соціологія 

Соціологія

Соціальна робота 

Соціальна робота

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Міжнародні відносини

Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Екологія 

Екологія (освітньо-наукова програма)

Екологія 

Екологічний контроль і аудит

Екологія 

Екологія та охорона навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища 

Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)

Технології захисту навколишнього середовища 

Прикладна екологія та збалансоване природокористування

Туризм

Туризмознавство

Цивільна безпека

Промислова безпека і охорона праці

Інститут економіки і менеджменту

Економіка 

Економіка (освітньо-наукова програма)

Економіка 

Прикладна економіка

Економіка 

Економіка підприємства

Економіка 

Управління персоналом та економіка праці

Економіка 

Економіка та управління будівництвом

Економіка 

Економіка бізнесу

Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)

Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)

Фінанси, банківська справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент 

Менеджмент (освітньо-наукова програма)

Менеджмент 

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Менеджмент 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент 

Логістика

Менеджмент 

Менеджмент інноваційної діяльності

Менеджмент 

Управління інноваційною діяльністю

Менеджмент 

Бізнес-адміністрування

Менеджмент 

Управління митною діяльністю

Маркетинг 

Маркетинг (освітньо-наукова програма)

Маркетинг 

Маркетинг

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)

Міжнародні економічні відносини 

Міжнародна економіка

Інститут енергетики та систем керування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Електротехнічні системи електроспоживання

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Енергетичний менеджмент

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Електричні системи і мережі

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Електричні станції

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Енергетична безпека

Атомна енергетика

Атомна енергетика

Теплоенергетика 

Теплоенергетика

Теплоенергетика 

Теплові електричні станції

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  (освітньо-наукова програма)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Автоматизоване управління технологічними процесами

Інститут інженерної механіки та транспорту

Прикладна механіка 

Технології машинобудування

Прикладна механіка 

Машини і технології паковання

Прикладна механіка 

Технології та устаткування зварювання

Галузеве машинобудування 

Колісні та гусеничні транспортні засоби

Галузеве машинобудування 

Обладнання електронної промисловості

Галузеве машинобудування 

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Галузеве машинобудування 

Обладнання переробних і харчових виробництв

Металургія 

Металургія 

Автомобільний транспорт 

Автомобільний транспорт

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Організація і регулювання дорожнього руху

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Філологія 

Філологія (освітньо-наукова програма)

Філологія 

Прикладна лінгвістика

Інженерія програмного забезпечення 

Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова програма)

Інженерія програмного забезпечення 

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки 

Комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма)

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування

Комп’ютерні науки

Системне проектування

Комп’ютерні науки

Системи штучного інтелекту

Системний аналіз 

Системний аналіз (освітньо-наукова програма)

Системний аналіз 

Системи і методи прийняття рішень

Системний аналіз 

Аналіз даних (Data Science)

Інформаційні системи та технології

 Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

Управління ІТ проектами

Видавництво та поліграфія 

Видавництво та поліграфія (освітньо-наукова програма)

Видавництво та поліграфія 

Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

Комп’ютерні науки

Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (освітньо-наукова програма)

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)

Комп’ютерна інженерія 

Комп’ютерна інженерія (освітньо-наукова програма)

Комп’ютерна інженерія 

Комп’ютерні системи та мережі

Комп’ютерна інженерія 

Системне програмування

Комп’ютерна інженерія 

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Комп’ютерна інженерія 

Кіберфізичні системи

Кібербезпека 

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Кібербезпека 

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Кібербезпека 

Управління інформаційною безпекою

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Комп'ютеризовані системи управління та автоматика (освітньо-наукова програма)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (освітньо-наукова програма)

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Прилади і системи точної механіки

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Якість, стандартизація та сертифікація

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Тестування засобів вимірювання та їх програмного забезпечення

Інститут права, психології та інноваційної освіти

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Психологія 

Психологія

Журналістика 

Журналістика

Менеджмент 

Управління навчальним закладом

Право 

Правознавство

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Прикладна фізика та наноматеріали 

Прикладна фізика

Прикладна математика 

Прикладна математика (освітньо-наукова програма)

Прикладна математика 

Прикладна математика

Прикладна математика 

Математичне та комп’ютерне моделювання

Комп’ютерні науки

Інформаційно-комунікаційні технології

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Міжнародна інформація

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Мікро- та наносистемна техніка 

Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)

Мікро- та наносистемна техніка 

Лазерна і оптоелектронна техніка

Мікро- та наносистемна техніка 

Фізична та біомедична електроніка

Мікро- та наносистемна техніка 

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Біомедична інженерія

Біотехнічні та медичні апарати і системи

Електроніка 

Електронні прилади та пристрої

Телекомунікації та радіотехніка 

Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)

Телекомунікації та радіотехніка 

Радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка 

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

Телекомунікації та радіотехніка 

Телекомунікаційні системи та мережі

Телекомунікації та радіотехніка 

Інформаційні мережі зв’язку

Телекомунікації та радіотехніка 

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Телекомунікації та радіотехніка 

Радіоелектронні апарати та засоби

Телекомунікації та радіотехніка 

Технології та засоби телекомунікацій

Телекомунікації та радіотехніка 

Системне адміністрування телекомунікаційних мереж

Інститут хімії та хімічних технологій

Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма)

Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології неорганічних речовин і водоочищення

Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Хімічні технології та інженерія 

Технічна електрохімія

Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології органічних речовин

Хімічні технології та інженерія 

Процеси і обладнання хімічних виробництв

Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології високомолекулярних сполук

Хімічні технології та інженерія 

Комп’ютерна хімічна інженерія

Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Біотехнології та біоінженерія 

Біотехнології та біоінженерія (освітньо-наукова програма)

Біотехнології та біоінженерія 

Фармацевтична біотехнологія

Харчові технології 

Харчові технології (освітньо-наукова програма)

Харчові технології 

Технології продуктів бродіння і виноробства

Фармація, промислова фармація 

Фармація (освітньо-наукова програма)

Фармація, промислова фармація 

Фармація, промислова фармація 

Інститут дистанційного навчання

Економіка

Економіка бізнесу

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Право

Правознавство

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Комп’ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Організація і регулювання дорожнього руху

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування (для державних службовців)

Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

Інститут підприємництва та перспективних технологій

Комп'ютерні науки

Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

Фінанси, банківська справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та страхування 

 
 
Оновлено 4 міс 2 тижн тому