Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.01

Термін повноважень ради: 
28.12.2019 р. - 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
02.00.03 Органічна хімія
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
Голова ради: 

д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович

Заступники голови: 

д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович

Вчений секретар: 
д.х.н., проф. Будішевська Ольга Григорівна
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів Паюк О.Л. 16.12.2019
Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів Філак І.О. 16.12.2019
Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних Сабадах О.П. 09.09.2019
Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха Яковів М.В. 27.06.2019
Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів Половкович С.В. 11.06.2019
Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях Вахула А.Р. 06.05.2019
Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль дера Кархут А.І. 06.05.2019
Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація Кір’янчук В.Ф. 05.04.2019
Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій Піткович Х.Є. 22.10.2018
Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів Походило Н.Т. 02.07.2018
5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості Чорноус В.О. 17.04.2018
Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Лунін В.В. 16.04.2018
Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти. Дончак В.А. 29.03.2018
Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів Думанська Ю. А. 22.05.2017
Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів Нагорняк М. І. 22.05.2017
Синтез поліпероксидів блочної та розгалуженої будови і супрамолекулярні структури на їх основі Мітіна Н.Є. 21.04.2017
5-Алкенілфункціоналізовані 4-хлороімідазоли та їх похідні Мельник О. Я. 30.01.2017
Синтез і дослідження похідних 3-, (4-)ацетилфеніл-2н-хромен-2-онів та 1-метилхінолін-2(1н)-ону Руснак О. В. 30.01.2017
Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами Івашків О. П. 10.10.2016
Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками Радь Н. І. 10.10.2016