Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Стець Оксана Мефодіївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
27.05.2019
Статус: 
захищена