Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Положення про наставника академічної групи

Загальні положення

Інститут наставників запроваджується з метою проведення виховної роботи в академічних групах, педагогічної підтримки навчальної та позанавчальної роботи студентів, вирішенню питань, окреслених державою з питань національно-громадського виховання і цим Положенням.

Наставник групи призначається з числа штатних працівників професорсько-викладацького складу. Він призначається відповідальним за виконання Програми національно-громадського виховання студентів за весь період навчання в університеті.

Головною метою діяльності наставника є формування національно свідомої, фізично здорової особистості з притаманними їй цінностями сучасного українського виховання.

Наставник, як правило, працює з групою весь термін навчання – з І до V (VI) курсу.
Наставники груп підбираються кафедрами з числа викладачів кафедри. Їх кандидатури розглядає Вчена рада інституту і затверджує директор інституту.

У своїй діяльності наставник керується:

 • Загальною декларацією прав людини;
 • Конституцією України;
 • Законом України «Про освіту»;
 • Законом України «Про мови»;
 • Положенням про державний вищий навчальний заклад;
 • Статутом та нормативними документами університету;
 • Програмою національно-громадського виховання студентів на весь період навчання;
 • цим Положенням.

Наставник працює під безпосереднім керівництвом завідувача або заступника завідувача кафедри з виховної роботи, заступника директора інституту з виховної та організаційної роботи у тісному контакті зі студентським самоврядування, осередками громадських організацій університету.

Наставник несе відповідальність перед адміністрацією інституту за спрямованість, зміст, організацію та результативність виховної роботи у групі.

Права та обов’язки наставника

Наставник групи зобов’язаний:

 • Складати план виховної роботи на семестр та затверджувати його у заступника директора інституту з виховної та організаційної роботи.
 • Проводити виховні години згідно з розкладом занять за розробленим планом виховної роботи.
 • Організувати студентів для участі в інститутських та університетських і інших, передбачених планом виховних заходах.
 • Сприяти створенню активу групи та надавати йому допомогу у формуванні студентського колективу, напрацюванні позитивних орієнтирів, спрямованих на здобуття глибоких професійних знань, підвищення культурного рівня студентів, ведення ними здорового способу життя.
 • Володіти інформацією про індивідуальні особливості студентів, їх стан здоров’я, сімейно-побутові умови.
 • Виявляти здібних студентів та сприяти їх творчому росту.
 • Відвідувати студентів за місцем їх проживання з метою сприяння розв’язанню їх побутових проблем.
 • Проводити індивідуальну роботу зі студентами, які цього потребують.
 • Сприяти створенню у групі здорового морально-етичного клімату та емоційної культури.
 • Налагодити зв’язки з батьками студентів; інформувати їх про успіхи і невдачі їх дітей в університеті.
 • Розвивати ініціативу студентів, сприяти їх входженню в університетські молодіжні організації, розвитку самоврядування.
 • Складати при потребі характеристики на студентів групи.
 • Інформувати викладачів про особливості психологічного стану студентів групи.
 • Сприяти випускникам у працевлаштуванні.
 • Підтримувати зв’язки з випускниками після закінчення навчального закладу.
 • Звітувати про свою роботу на засіданні кафедри, раді інституту.

Наставник має право:

 • Представляти інтереси групи і окремих студентів на Раді інституту та перед адміністрацією інституту.
 • Брати участь у нарадах і зборах, на яких розглядаються питання, пов’язанні з роботою академічної групи.
 • Подавати пропозиції адміністрації інституту щодо вдосконалення освітньої діяльності, поліпшення житлово-побутових умов студентів.
 • Подавати адміністрації пропозиції щодо накладання стягнень і заохочення студентів, представлення до іменних стипендій, поселення в гуртожиток, розподілу на практику.

Навчальне навантаження, контроль і заохочення наставника:

 • Обсяг річної роботи наставника 50-100 годин враховується кафедрою під час визначення навчального навантаження на рік за умови збереження загального обсягу навчального навантаження, що виконується кафедрою.
 • Оцінка роботи наставника враховується під час рекомендації його кандидатури для укладання договору (контракту) на новий термін роботи в університеті.
 • За несумлінне ставлення до виховної роботи у групі наставник за поданням заступника директора інституту з виховної та організаційної роботи звільняється від виконання обов’язків розпорядженням директора інституту з понесенням адміністративної відповідальності.
 • У випадку тривалої відсутності наставника на роботі, адміністрація інституту за поданням кафедри, вирішує питання про тимчасову заміну або призначення нового наставника.
 • У випадку розбіжності в оцінці діяльності та результатів виховної роботи між адміністрацією та наставником, останній має право апелювати до Вченої ради інституту.
 • Адміністрація університету за особливі успіхи у вихованні студентів за поданням Ради з організації виховної роботи може нагороджувати наставників грамотами чи стимулювати матеріально.
   
Оновлено 3 years 7 міс тому