Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність — важливий компонент роботи кафедри політології та міжнародних відносин. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює дослідження за актуальним науковим напрямом «Трансформація політичних відносин у національному та глобальному вимірах».

Напрями наукових досліджень кафедри:

 • політологічні аспекти розвитку держави: внутрішній та зовнішній виміри;
 • проблеми історії та теорії політичної науки, українського державотворення, виборчого процесу, формування політичної культури суспільства;
 • актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики України та інших держав;
 • регіональні студії та проблеми транснаціонального співробітництва;
 • інтеграційні процеси в Європі та світі;
 • сучасні аспекти дипломатичної діяльності та консульської служби.

Проф. Турчин Я.Б. є членом методичної підкомісії Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Професори Турчин Я.Б. та Луцишин Г.І. беруть участь у роботі спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій (Д 25.051.17).

Турчин Я.Б., Луцишин Г.І., Дорош Л.О., Івасечко О.Я., Тишкун Ю.Я. неодноразово здійснювали офіційне опонування на захистах дисертацій.

Колектив кафедри активно працює над науково-дослідною роботою, що виконується за спільними міжнародними проектами (проектами під егідою МОН України), зокрема, українсько-польський проект «Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід України та Польщі» 2018-2019 рр. (0118U001679).

Також у 2019 р. кафедра реалізує дослідницький проект «Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи» за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду та Міністерства закордонних справ Республіки Корея. 

Наукова робота кафедри проводиться за такими видами діяльності як:

 • організація та проведення науково-практичних конференцій та «круглих столів» як національного так і міжнародного рівня, які супроводжуються публікаціями матеріалів. За останні роки проведено більше двадцяти наукових конференцій, зокрема, п’ять Українсько-польських наукових форумів, Міжнародна науково-практична конференція "«Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи» (18-19 червня 2019 р.), Міжнародна наукова конференція «Міжнародні інтеграційні процеси: історичний досвід, сучасні виклики та перспективи» (23-24 квітня 2015 р.), шість Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики», Регіональна науково-практична конференція «Крок за кроком до мети: стратегія успіху для України» (21 жовтня 2014 р.), Регіональна наукова конференція «Децентралізація влади в Україні: варіанти, можливості, наслідки» (21 травня 2014 р.); Регіональна наукова конференція «Європеїзація без Європи: оцінка можливостей та загроз для України» (12 грудня 2013); «круглий стіл» «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: виклики та перспективи» (15 листопада 2013 р) та ін.;
 • на основі проведених наукових досліджень видання монографій (за останні роки вийшли друком монографії проф. Турчин Я.Б., д. політ. н. Луцишин Г.І., д. політ. н., проф. Бучина М.А.);
 • з 2014 р. виходить науковий журнал «Humanitarian Vision» («Гуманітарні візії»), який з 2016 р. фаховий з політичних та філософських наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820);
 • проведення наукових досліджень з політичних проблем та проблем сучасних міжнародних відносин в рамках діяльності науково-аналітичного центру політичних досліджень «Вектор», який функціонує при кафедрі політології та міжнародних відносин. Наукові дослідження спрямовані на вивчення громадської думки та проведення моніторингу українських та зарубіжних ЗМІ щодо сучасних політичних проблем та аналізу сучасної політичної ситуації в Україні та світі. https://www.facebook.com/cpdvektor;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів, зокрема, ведеться наукова робота із аспірантами за спеціальністю 052 «Політологія» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». В аспірантурі нині навчається 3 аспіранти, наукове керівництво якими здійснюють к. політ. н., доц. Дорош Л.О., д. політ. н., доц. Бучин М.А., к. політ. н., доц. Демчишак Р.Б.;
 • стажування викладачів кафедри у навчальних закладах України та закордоном, здійснення наукового співробітництва із закордонними науковими структурами, зокрема, Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині (Польща), Вільнюським університетом, Вищою Школою Східноєвропейських Студій в Перемишлі (Польща), Карловим університетом (Чехія), Університетом Паннонія (Угорщина) та ін. Турчин Я.Б. та Дорош Л.О. пройшли наукове стажування в рамках нагороди імені Івана Виговського, що надається українським дослідникам у різних галузях науки у рамках діяльності Студіїв Східної Європи Варшавського університету; Зазуляк З.М. пройшла наукове стажування у Грацькому університеті (Австрія). Також наукове стажування у польських вищих навчальних закладах пройшли такі викладачі: доценти Горбач О.Н., Івасечко О.Я., Здоровега М.В., асистенти — Рослонь Д.Т., Матковський І.Й.;
 • рецензування викладачами кафедри кандидатських і докторських дисертацій, офіційне опонування докторських і кандидатських дисертацій (д. політ. н., проф. Турчин Я.Б., д. політ. н. доц. Луцишин Г.І., к. політ. н., доц. Дорош Л.О. та ін.).
 • проведення наукових семінарів викладачів кафедри політології та міжнародних відносин;
 • викладачі кафедри постійно беруть участь у телевізійних та радіопрограмах з науковим аналізом політичних проблем сучасності. Наприклад, доценти Бучин М.А., Горбач О.Н., Тишкун Ю.Я. Демчишак Р.Б., ст. викл. Пасічний Р.Я. брали участь в циклі телепередач «В об’єктиві» та регулярно дають коментарі в «Новинах Львівщини» 2-го телеканалу та «круглих столах» з актуальних проблем політики;
 • залучення студентів до наукової діяльності кафедри політології та міжнародних відносин, зокрема, студенти мають змогу щорічно брати участь у студентській науково-технічній конференції, численних конференціях різного рівня та круглих столах, що організовуються кафедрою ПМВ та її партнерами. Найкращі молоді науковці представляють НУ «Львівська політехніка» на Всеукраїнських олімпіадах з політології та міжнародних відносин. Наукова діяльність дає змогу студентам отримати додаткові бали до загального рейтингу при вступі в магістратуру, а також продовжити науково-дослідницьку діяльність в аспірантурі.
Оновлено 6 міс 3 тижн тому