Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

24-й Міжнародний молодіжний форум «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОЛІТТІ»

Харківський національний університет радіоелектроніки запрошує студентів, аспірантів та молодих учених прийняти участь у роботі 24-го Міжнародного молодіжного форуму «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ В ХХI СТОЛІТТІ», що відбудеться  7 – 9  квітня  2020 р.

В рамках Форуму будуть проведені 12 тематичних конференцій 

Робочі мови Форуму – українська, російська, англійська..

ТЕМАТИЧНІ  КОНФЕРЕНЦІЇ  ФОРУМУ

1. Конференція  „Електронна, ЛАЗЕРНА ТА БІОтехніЧНА іНЖЕНЕРІЯ”

Секція 1. Електронні системи та технології, включаючи мікро- та наноелектронні.

 • Електронні прилади та системи прийому та передачі інформації;
 • Електронні/цифрові/оптичні методи та системи обробки сигналів та зображень;
 • Математичні, статистичні та програмні методи моделювання електронних систем,

      сигналів та завад, передавання, приймання та реєстрації інформації в електронних системах;

 • Електронні технології та засоби діагностики, управління та моніторингу;
 • Сучасна елементна база електроніки;
 • Прикладне програмування в електроніці;
 • Електронні системи енергозберігаючих технологій;
 • Наноелектронні та нанооптичні технології;
 • Фізико-математичні основи електроніки, мікро- та наноелектроніки;
 • Інноваційні методи  викладання у галузі електроніки, мікро- та наноелектроніки.

Секція 2. Біомедична інженерія.                          

 • Біомедичні електронні прилади, пристрої та системи;
 • Моделювання, обробка і аналіз медико-біологічної інформації;
 • Біонанотехнології та біосенсори у медицині та екології;
 • Біомеханіка, ортопедія та реабілітаційна інженерія.

Секція 3. Фотоніка. Лазерна та оптоелектронна техніка.           

 • Фізичні принципи фотоніки;
 • Лазери та лазерні системи, оптоелектронні пристрої, у тому числі на базі фотонних кристалів;
 • Елементна база оптичних комп’ютерів;
 • Розвиток принципів побудови тримірних динамічних голограм;
 • Розвиток оптичних систем з використанням НВЧ пристроїв;
 • Квантова інформатика;
 • Квантові принципи і прилади інформаційно-вимірювальних систем.

 

2. КОНФЕРЕНЦІЯ  „АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЮТЕРИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ      

                             РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”

Секція 1. Сучасні технології та технічні засоби автоматизації виробництва радіоелектронного                                

                    приладобудування.

 • Високі технології та автоматизація виробництва в радіоелектронному приладобудуванні;
 • Інтелектуальні технологічні процеси та виробництва;
 • Гнучкі комп'ютеризовані, роботизовані та мехатронні системи;
 • Мікросистемна техніка і технології;
 • Життєвий цикл електронної апаратури: планування, організаційна та  проектно-технологічна

       підтримка/PLM системи;

 • Моделювання технологічних процесів у виробництві;
 • CAD/CAM/CAE  та системи автоматизованого проектування;
 • Системи прийняття рішень і логістичної підтримки виробництва;       
 • Технології Industry 4.0‎.

Секція 2. РЕА вбудованих систем.

 • Принципи та методи створення технічних засобів інтелектуальної апаратури;
 • Мікроконтролери в інтелектуальній апаратурі та засобах автоматизації;
 • Програмно-апаратні інтерфейси керування електронними апаратами через комп'ютерні мережі;
 • Забезпечення надійності електронних апаратів;
 • Побутова і  комунальна  електронна  техніка; 
 • Інтеграція РЕА різних принципів функціонування в інтелектуальні комплекси.

Секція 3. Фізичні основи процесів в радіоелектроніці, комп’ютерній техніці та приладобудуванні.

 • Теплові методи та засоби неруйнівного контролю РЕА та промислових об’єктів;
 • Акустичні та електромагнітні методи і прилади неруйнівного контролю промислових виробів;
 • Фізичні основи квантової електроніки;
 • Сучасні методи дослідження геокосмосу;
 • Фізичні основи оптичного запису та обробки інформації;
 • Фізичне моделювання процесів в радіоелектроніці.

Секція 4. Системи безпеки технологічних та виробничих процесів. 

 • Імітаційне моделювання систем безпеки при впливі шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу;
 • Методи та засоби захисту від шкідливих виробничих факторів;
 • Екологічна безпека промислових об’єктів;
 • Оцінка та визначення ризику при здійсненні виробничої діяльності;
 • Методи та засоби контролю навколишнього природного середовища;
 • Освітні інформаційно-моделюючі системи в екології, безпеці життєдіяльності та цивільному захисті;
 • Автоматизовані системи контролю та забезпечення безпеки виробничих процесів та об’єктів. 

                                                                                                                                              

3. КОНФЕРЕНЦІЯ  „ІНФОРМАЦІЙНІ РАДІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ”

Секція 1. Електродинамічні системи, радіотехнічні пристрої та засоби радіозв'язку.

 • Розсіювання електромагнітних хвиль у різних середовищах;
 • Математичне моделювання електродинамічних систем;
 • Теорія і техніка антен і антенних елементів;
 • Теорія і техніка пристроїв мікрохвильового діапазону;
 • Наноелектроніка і наноантени;
 • Приймально-передавальні пристрої та елементна база;
 • Вимірювання і контроль параметрів сигналів і кіл;
 • Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів;
 • Засоби бездротового радіозв'язку.

Секція 2. Інформаційні радіоелектронні системи.

 • Фундаментальні проблеми радіолокації, радіонавігації, радіобачення і радіокерування;
 • Методи обробки сигналів та зображень;
 • Мультимедіа технології;
 • Сучасні системи радіолокації, радіонавігації, і радіокерування;
 • Технології протидії мало розмірним безпілотним літальним апаратам;
 • Пасивна радіолокація радіовипромінювання;
 • Проблеми протидії радіолокаційному виявленню об’єктів;
 • Системи радіоелектронної розвідки і радіопротидії;
 • Дистанційне зондування (діагностика) об’єктів, земної поверхні і атмосфери;

-      Перспективні телевізійні системи, телебачення мережного протоколу;

-      Мікро- та наноелектромеханічні системи;

-      Акустичні радіоелектронні системи;

-      Космічні радіоелектронні системи;

-      Широкосмугові хаотичні сигнали в радіоелектронних системах;

Секція 3. Технічний захист інформації.

 • Теорія і методологія інженерно-технічного захисту інформації;
 • Програмно-апаратні засоби захисту інформації;
 • Радіоелектронна розвідка і радіоелектронне подавлення;
 • Радіолокаційні системи безпеки;
 • Сучасні технології та рішення для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем.

Секція 4. Пристрої та технології інформаційно-комунікаційних систем.

 • Методи та принципи проектування вбудованих інформаційно-комунікаційних систем;
 • Сучасні програмно-апаратні платформи вбудованих систем;
 • Технології та засоби розробки вбудованих систем на мікроконтролерах та програмованих логічних матрицях;
 • Мобільні радіоелектронні пристрої;
 • Сенсори та сенсорні мережі;
 • Технології Інтернету речей (IoT);
 • Цифрові пристрої обробки та передавання мультимедійної інформації;
 • Радіоелектронні пристрої медичної інформатики;
 • Інженерія відновлювальних джерел енергії.

Секція 5. Системи та технології пристроїв на мікропроцесорах, мікроконтролерах та ПЛІС.

 • Моделювання, обробка і синтез цифрових сигналів;
 • Проектування пристроїв на мікропроцесорах, мікроконтролерах і ПЛІС;
 • HDL-мови опису апаратних засобів;
 • Проблематика розробки мікропроцесорних систем реального часу;
 • Індустріальний інтернет речей (ІІоТ) ;
 • САПР апаратних засобів.

 

4. кОНФЕРЕНЦІЯ „Перспективи розвитку інфокомунікацій ТА інформаційно-

                 вимірювальних технологій”

Секція 1. Проблеми інфокомунікацій.   

 • Загальносистемні проблеми інфокомунікацій;
 • Електромагнітна сумісність;
 • Управління, адаптація, самоорганізація в інформаційно-комунікаційних системах;
 • Мобільні інфокомунікаційні системи та бездротові технології 3G, 4G та 5G.
 • Програмно-конфігуровані мережі SDN;
 • Телекомунікаційні системи з технологією SDR;
 • Оптичні проводові та бездротові телекомунікаційні системи;
 • Бездротові телекомунікаційні системи з технологією МІМО;
 • Хмарні обчислення та Інтернет речей;
 • Сучасні методи цифрової обробки сигналів в телекомунікаційних системах;
 • Проблеми інтеграції і конвергенції технологій в телекомунікаціях:
 • Логістика в інфокомунікаційних системах
 • Проектування телекомунікаційних систем і мереж.

Секція 2. Управління інформаційною безпекою.

 • Практичні основи забезпечення інформаційної безпеки;
 • Теорія ризиків інформаційної безпеки;
 • Технології і методи управління інформаційною безпекою;
 • Мережна безпека, системи виявлення та протидії атакам, відмовостійкість мереж;
 • Інформаційна безпека програмно-конфігурованих мереж SDN;
 • Процесні підходи до аудиту систем менеджменту інформаційної безпеки;
 • Інформаційна безпека рухомих мереж наступних поколінь;
 • Кібербезпека хмарних обчислень та баз даних;
 • Проблеми і методи впровадження міжнародних стандартів забезпечення інформаційної безпеки;

Секція 3. Інфокомунікаційні технології.

 • Концептуальні проблеми побудови інформаційних мереж;
 • Апаратні і програмні засоби надання інфокомунікаційних послуг;
 • Багатокритеріальна оптимізація та математичне моделювання інфокомунікаційних  мереж;
 • Обробка інформації в інфокомунікаціях;
 • Захист інформації в інфокомунікаціях;
 • Бізнес-процеси в інфокомунікаціях;
 • Інфокомунікації в соціальній сфері.

Секція 4. Інформаційно-вимірювальні технології, метрологічне забезпечення, стандартизація і сертифікація.       

-    Розробка елементів систем якості продукції та послуг;

 • Розробка засобів вимірювальної техніки та їх метрологічне забезпечення;
 • Методи і алгоритми обробки результатів вимірювань;
 • Інформаційно-вимірювальні технології;
 • Стандартизація і сертифікація.       

 

5.  КОНФЕРЕНЦІЯ «КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ УПРАВЛІННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ»

Секція 1. Фізичний комп’ютінг.

-    Quantum Computers;

-    Mobile Gadgets and Laptops;

-    Automotive Computers;

-    Smart Sensors and Actuators as MEMS;

-    Robotics;        -    Drones;       

-    3D-Printing;

-    Smart Brain-User Interfaces;

-    Security Computers;          

-    Big Data Centers;

-    Мобільні технології;

-    Системи на кристалах;

-    Мережі на кристалах;

-    Маршрути проектування;

-    Методи і засоби верифікації й тестування;

-    Стандарти тестопридатного проектування;

-    Мови опису апаратури;

-    Тестування цифрових схем;

-    Верифікація математичних моделей;

-    Методи, моделі, засоби тестування й діагностики.

Секція 2. Віртуальний комп’ютінг.

-    Cloud Computing;

-    Fog Network Computing;

-    Mobile Computing;

-    Service Computing;

-    Social Computing;

-    Automotive Computing;

-    Internet Computing – Smart Everything;

-    Cyber Physical- or Internet of Things-Computing;

-    Big Data Computing;

-    Quantum Computing;

-    Актуальність, тенденції й проблеми розвитку хмарових сервісів;

-    Оптимізація й підтримка хмарових систем;

-    Питання інтернет-інтеграції хмарових сервісів;

-    Рішення питань інфраструктури за допомогою «хмарових» обчислень;

-    Рішення питань організації сховища даних за допомогою «хмарових» обчислень;

-    Рішення питань платформи для розробки додатків за допомогою «хмарових» обчислень;

-    Застосування сучасних технологій для проектування та масштабування соціальних мереж;

-    Типи, архітектури, платформи «хмарових» сервісів;

-    Економічні аспекти хмарових підходів до обчислень;

-    Безпека середовища хмарових обчислень.

Секція 3. Захист інформації та інформаційних ресурсів в ІКС.

 • Нормативно-правове забезпечення систем захисту інформації;
 • Методи, механізми й засоби криптографічного захисту інформації;
 • Інфраструктури відкритих ключів і системи електронного цифрового підпису (ЕЦП);
 • Синтез і аналіз криптографічних систем;
 • Синтез і аналіз криптографічних механізмів і протоколів;
 • Противірусна аналітика;
 • Методи криптоаналізу;
 • Методи безпеки «хмарових» обчислювань.

Секція 4. Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних обчислень
-    Класифікація та кластеризація об’єктів;

-    Інтелектуальні системи розпізнавання образів;

-    Нейромережеві системи і структури;

-    Нечіткі системи та нечіткі нейронні мережі;

-    Генетичні та еволюційні алгоритми обробки даних;

-    Інтелектуальні імунні системи;

-    Гібридні інтелектуальні технології;

-    Методи штучного інтелекту в системах прийняття рішень і управління.

Секція 5. Методи та засоби обробки даних у гетерокомпонентних комп'ютерних системах і мережах
-     Програмна та апаратна реконфігурація  гетерокомпонентних систем;

-     Big-Data. Обробка великих об’ємів даних;

-     Високопродуктивні обчислення;                  

-     Мультисервiсні комп'ютерні мережі;
-     Комп'ютерна графіка та візуалізація в технічних системах;

-     Методи проектування та підтримки баз даних у розподілених інформаційних системах;
-     Організація мережних інформаційних структур;
-     Управління та підтримка прийняття рішень в мережних структурах;

-     Паралельні та розподілені програмні системи та структури.
-     Алгоритми та програмне забезпечення для Green Technology;
-     Моделювання поведінки нерегулярних та ресурсно-обмежених структур.

Секція 6. Методи та засоби обчислювального інтелекту.

 • Згорткові нейронні мережі;
 • Технології глибокого машинного навчання;
 • Обчислювальні методи та моделі на основі штучних імунних систем;
 • Кластерізація, фільтрація та розпізнавання зображень;
 • Реалізація систем обробки інформації на платформі Raspberry Pi;
 • Мультиагентні системи та технології.

 

6. КОНФЕРЕНЦІЯ „ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ”

Секція 1. Сучасні проблеми обчислювального и штучного інтелекту.

 • Гібридні нейро-фаззі моделі і системи в задачах обробки інформації;

-     Інтелектуальний аналіз даних;

 •   Еволюційні обчислювання в задачах Web- , Text- та Genetic-Mining;
 •   Семантичні технології та онтологічний інжиніринг;
 •   Інтелектуальні інформаційні технології в менеджменті знань;
 •   Інтелектуальна обробка та інтеграція інформації в розподілених Web-системах.

Секція 2. Інформаційні системи і технології управління проектною та операційною діяльністю

                  підприємств та організацій

-    Інформаційні системи в управлінні бізнес-процесами підприємства на базі

      сервіс-орієнтованої архітектури;

-    Інформаційні технології моніторингу й управління бізнес-процесами підприємства;

-     «Хмарові» інформаційні технології моніторингу в управлінні організацією;

-    Управління проектами розробки, впровадження й супроводження інформаційно-

      управляючих систем, інформаційних технологій і програмних  продуктів;

-    Технології проектування, адміністрування, моніторингу і менеджменту корпоративних мереж;

-    Інформаційні технології обробки даних в інформаційних системах;

-    Методи й засоби перетворення інформації в інформаційних системах.

-    Інформаційні технології і системи в медицині та екології.

 

Секція 3. Програмна інженерія. Інформаційні технології в освіті.

-     Технології проектування програмного забезпечення;       

-     Технології розробки програмного забезпечення;

-     Контроль якості програмного забезпечення;

-     Алгоритми і структури даних;                    -     Бази даних;     

 •  Сучасні інформаційні технології (web 2.0, SAAS, cloud, parallel programming);

-     Технології дистанційного навчання (у тому числі мобільне навчання);

-     Комп’ютерне тестування знань;                 -     Автоматизація навчального процесу;

-     Створення веб-систем навчального характеру;

-     Створення інтерактивного лабораторного практикуму;

 •    Створення ігрових додатків та віртуальна реальність.

Секція 4. Методи і засоби прийняття рішень в умовах багатокритеріальності і ризику.

 • Методи регуляризації задач  багатокритеріальної оптимізації. Багатофакторне оцінювання.
 • Теорія корисності. Методи структурно-параметричної ідентифікації функції корисності;
 • Експертне оцінювання. Метод компараторної ідентифікації;
 • Моделі прийняття рішень в умовах різних видів невизначеності.
 • Комбінаторні задачі прийняття рішень. Методи комбінаторної оптимізації.
 • Застосування моделей і методів прийняття рішень в інформаційних інтелектуальних системах

Секція 5.  Комп’ютерні технології в поліграфії.      

-     Технологія друкованих  видань;

 • Технологія електронних  мультимедійних  видань;
 • Автоматизовані системи управління поліграфічним виробництвом.
 • Комп’ютерні технології в обробці цифрових зображень та управління кольором;

-    Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка

 

7.  КОНФЕРЕНЦІЯ  «СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ»

Секція 1. Математичні моделі і методи нормалізації та аналізу мультимедійних даних. 

-     Моделі і методи обробки зображень;

-     Моделі і методи нормалізації зображень;

-     Аналіз мультимедійних даних.

Секція 2. Математичне і комп’ютерне моделювання великих систем. 

-     Аналіз взаємозв’язаних часових рядів: прогнозування та управління;

-     Системний аналіз проблем у технічних, економічних і соціальних систем;

-     Стохастичні моделі і методи в задачах управління та прийняття рішень;

-     Крайові задачі математичної фізики та методи їх чисельного аналізу;

-     Методи оцінювання та управління ризиками;

-     Синергетичні моделі нелінійної динаміки, детермінований хаос, фрактальні структури.

-     Математичне моделювання у фотоніці.      

 

8. кОНФЕРЕНЦІЯ «Гуманітарні аспекти становлення інформаційного суспільства»

Секція 1. Філософські проблеми інформаційного суспільства.

 • Проблема ідентичності в інформаційну епоху;
 • Антропологічна проблематика в епоху становлення інформаційного суспільства;
 • Соціокультурні аспекти глобальної інформатизації;
 • Медіакультура інформаційного суспільства;
 • Трансформація цінностей у процесі становлення інформаційного суспільства;
 • Інформатизація суспільства як фактор ризикогенних ситуацій;
 • Молодь в умовах суспільства ризику;
 • Проблеми соціалізації особистості у віртуальному просторі;
 • Проблеми соціалізації в інформаційному суспільстві;
 • Проблема свободи і відповідальності в інформаційному середовищі.

Секція 2. Соціально-політичні трансформації в епоху інформатизації й глобалізації.

 • Демократія і політичні режими в інформаційну епоху;
 • Інноваційні перетворення в інформаційну епоху: суспільно політичний аспект;
 • Інформаційне суспільство: перспективи і колізії;
 • Глобалізація й демократизація сучасного миру: їхній взаємозв'язок та взаємозалежність;
 • Тоталітарні погрози в інформаційну епоху: сутність і шляхи подолання;
 • Соціокультурні  і політико-правові проблеми становлення інформаційного суспільства в Україні.

Секція 3. Психологічні аспекти формування інформаційного суспільства.

 • Маніпуляція свідомістю в інформаційному суспільстві: методи й механізми;
 • Психологічні аспекти адаптації особистості в умовах інформаційного суспільства;
 • Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти;
 • Самопрезентація в комунікативному просторі Інтернет;
 • Проблеми формування іміджу сучасного фахівця;
 • Комунікативні проблеми в епоху інформатизації.

Секція 4. Гендерні проблеми сучасного суспільства.

 • Гендер та інформаційні технології;
 • Гендерні аспекти освіти в умовах інформаційного суспільства;
 • Сім’я і кар’єра в умовах сучасного суспільства;
 • Сучасні проблемі гендерної ідентичності.       

 

9. КОНФЕРЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА”

Секція 1. Менеджмент та систематизація знань, онтології, бізнес-технології консолідації знань.

 • Ноосферні дослідження, методи і технології вирішення складних неформалізованих задач

      і створення інформаційного суспільства;

 • Трансдисциплінарні дослідження;
 • Сучасний системний аналіз, системологія як засіб створення ноосфери, системологічні методи та технології;
 • Класифікація та систематизація знань;
 • Онтології, онтологічний інжиніринг, концептуальне та семантичне моделювання;
 • Методи і технології менеджменту та інженерії знань, вилучення та набуття знань;
 • Формування інтелектуального капіталу організації та економіка знань;
 • Організації, що самонавчаються, інноваційні методи та технології навчання, товариства практики, управління персональними знаннями;
 • Об’єктно-орієнтоване моделювання, аналіз та управління вимогами;
 • Соціальні комунікації, інтелектуалізація інформаційно-комунікаційних технологій (ICT),

      соціальні мережі та Інтернет-технології в соціальних системах, пошукова оптимізація, e-learning;

 • Когнітивні дослідження  та штучний інтелект;
 • Методи і моделі сталого розвитку та конкурентної розвідки;
 • Використання знання-орієнтованих технологій в інформаційній безпеці;
 • Корпоративна культура, мотивація та управління змінами.

Секція 2. Організація та моделювання бізнесу.

 • Аналіз та моделювання бізнес-процесів;
 • Управління бізнес-процесами та бізнес-аналітика;
 • Методи і технології організації та планування бізнесу;
 • Методи проектування ділових процесів, інжиніринг та реінжиніринг бізнесу;
 • Методи і технології підтримки прийняття рішень;
 • Методи і технології політичного аналізу та державного управління, електронний уряд;
 • Нові методи і технології інформаційного менеджменту;
 • Інтелектуальний аналіз даних, сховища та бази даних;
 • Застосування методів і технологій конкурентної розвідки та управління ризиками в інформаційній безпеці.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Секція 3. Соціальна інформатика і керування.

 • Соціальна інформатика
 • Інформаційні технології в управлінні соціальними системами;
 • Прогнозування соціальних процесів;
 • Інтелектуальні системи управління і прийняття рішень в економіці та бізнесі;
 • Системний аналіз і управління складними техніко-економічними системами;
 • Прикладні методи системного аналізу;
 • Автоматизовані інформаційні системи та технології;
 • Математичне моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів;
 • Математичні моделі в організаційних системах.                     

 

10. КОНФЕРЕНЦІЯ: „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

                                      ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ”

Секція 1. Економічна кібернетика.

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • Економіка та управління національним господарством;
 • Економіка та управління підприємствами;
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • Проблеми еколого-економічного розвитку територій;
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • Гроші, фінанси і кредит;
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
 • Статистика;
 • Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях;
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • Інформаційний бізнес та електронна комерція.

Секція 2. Управління фінансово-економічною безпекою.

 • Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства;
 • Система забезпечення національної безпеки;
 • Організаційно-правове забезпечення фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання;
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення та моніторинг фінансово-економічної безпеки;
 • Безпекоорієнтований менеджмент та методи оцінки надійності персоналу;
 • Корпоративні конфлікти та протидія рейдерству;
 • Організація та управління захистом інформації з обмеженим доступом;
 • Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємця;
 • Методи моделі діагностики рівня економічної безпеки бізнес-структур.

 

11. конференція  «УкраїнА  В ІСТОРІКО-КУЛЬТУРНОМУ ТА МОВНОМУ ПРОСТОРІ»

Секція 1. Українська мова від давнини до сучасності.

 • Становлення та етапи розвитку української мови;
 • Лексичні, граматичні та стилістичні  особливості професійних текстів;
 • Термінологія як лінгвістична наука про терміни;
 • Становлення та розвиток галузевих терміносистем;
 • Терміни та номенклатурні одиниці в наукових текстах;
 • Особливості та труднощі перекладу науково-технічних текстів;
 • Стилістика науково тексту;
 • Медіа текст. Особливості його функціонування;
 • Культура мовлення у професійній діяльності;
 • Риторичні засоби та прийоми у професійній діяльності;
 • Мовленнєвий етикет у фаховому спілкуванні;
 • Етикет професійного спілкування;
 • Історія та особливості діловодства;
 • Функціонування регіональних мов в  Україні;
 • Український правопис: історія та сучасність.

Секція 2. Історичні, регіональні, геополітичні аспекти культури.

 • Становлення та особливості розвитку світових культур;
 • Матеріальна та духовна культура: спільне та протилежне;
 • Археологія як джерело вивчення прадавніх культур та цивілізацій;
 • Держава і культура: вибір пріоритетів, шляхи реалізації політики в гуманітарній сфері;
 • Історичні витоки і традиції української державності;
 • Досягнення та проблеми української історії та культури;
 • Українські зовнішньополітичні та культурні відносини у різні історичні періоди;
 • Культурні особливості історико-етнографічних регіонів України;
 • Особливості української народної творчості;
 • Українські традиції та звичаї в інформаційному тисячолітті;
 • Видатні діячі української культури;
 • Волонтерський рух і його роль у сучасній України.

 

12. конференція «МОВА В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СВІТІ:

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ»

Секція 1. Творчий підхід студентів до оволодіння майбутніми інженерно-технічними спеціальностями.

 • Використання IT-технологій в промисловості;
 • Дистанційне навчання в навчальному процесі;
 • Інтелектуальні інформаційні технології на сучасному етапі.

Секція 2. Інновації в сучасній економіці.

 • Інформаційні технології  у сучасній економіці;
 • Економічна теорія та історія економіки;
 • Економіка у міжнародних відносинах.

Секція 3. Роль медицини і біології в житті сучасної людини.

 • Біомедичні електронні прилади для діагностування;
 • Інновації у сучасній  медицині;
 • Проблеми  збалансування харчування сучасної людини.

Секція 4. Необхідність компетенції в соціально-правовій сфері.

 • Психологічні аспекти адаптації іноземців;
 • Сутність і шляхи подолань правової не компетенції іноземців;
 • Комунікативні проблеми іноземців у сучасному світі.

Секція 5. Гуманітарні науки - основа всебічного розвитку особистості.

 • Культура мовлення іноземців в умовах білінгвізма;
 • Шляхи подолань мовних бар’єрів в умовах іншої країни;
 • Історія та культура країн у полікультурному світі.
Приєднані файлиРозмір
Інформаційний лист170.5 KB