Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

ХIII Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ».

25 жовтня 2019 року ДВНЗ «Університет банківської справи» запрошує взяти участь у ХIII Міжнародній науково-практичній конференції «РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ».
Тематичні напрями конференції:
▪ Актуальні проблеми економіки та управління у сучасних умовах.
▪ Функціонування та розвиток банківських систем світу в умовах цифровізації.
▪ Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання.
▪ Проблеми і завдання модернізації вітчизняної правової системи.
У рамках науково-практичної конференції буде проводитися панельна дискусія як відкрите обговорення та обмін думками між учасниками конференції та запрошеними експертами і представниками банківських установ.
Тема дискусії «Фінансова індустрія & Цифрова економіка: стратегічний взаємозв’язок і перспективи розвитку»
з розгляду таких питань:
1. Цифрова трансформація фінансової індустрії: нові виклики і нові можливості;
2. Фінансова безпека в умовах цифрової економіки;
3. «Цифровий слід» тіньової економіки: оподаткування, виведення капіталу, інвестування тощо.
До участі запрошуються науковці, представники фінансово-кредитних установ, підприємств, навчальних закладів, докторанти, аспіранти, студенти магістратури, та всі зацікавлені особи.
Мова конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі в конференції: очна, дистанційна.
Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді:
- тез доповідей у збірнику матеріалів конференції;
- статті у спецвипуску міжнародного науково-практичного журналу «Фінансовий простір» – «Актуальні проблеми трансформації економічних систем в умовах цифрової економіки».

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ
Для участі в конференції необхідно до 21 жовтня 2019 року надіслати на електронну пошту conf@cibs.ubs.edu.ua: заявку для участі, тези в електронному форматі, відскановану квитанцію щодо оплати організаційного внеску, рецензію (для аспірантів). Файли називати прізвищем автора (авторів). Наприклад: Кобзар_тези.doc, Кобзар_заявка.doc, Кобзар_квитанція.doc.
Прийняті матеріали вважаються прийнятими при умові отримання від оргкомітету конференції підтвердження на e-mail учасника.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
Обсяг тез – 3 сторінки формату А4. Усі поля – 20 мм. Шрифт Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал – 1. У верхньому лівому кутку вказується УДК. Назву доповіді друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту. Праворуч, через один інтервал під назвою доповіді – прізвище та ініціали автора. Посада, назва організації. Тези доповіді повинні включати мінімальну кількість формул і графіків, які виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office. Формули розміщувати по центру, нумерацію здійснювати по правому краю. Рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Посилання та список літератури (не більше 5 джерел) оформляти згідно з вимогами щодо оформлення статей у фахових виданнях.
Текст доповіді повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором (авторами). Відповідальність за зміст і унікальність наданого матеріалу несе автор (автори).
Заявка на участь в конференції повинна містити інформацію:
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Назва установи, науковий ступінь, вчене звання, посада.
3. E-mail, контактний телефон.
4. Вибраний напрямок, назва доповіді.
ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Конференція проводиться на засадах самоокупності за рахунок її учасників. Організаційний внесок за участь у конференції та публікації тез доповідей становить 198,00 грн.
Для працівників та осіб, які навчаються в ДВНЗ «Університет банківської справи», передбачені пільги щодо організаційного внеску.
Проїзд, проживання та харчування учасників конференції за власний рахунок.
Реквізити для оплати: ДВНЗ «Університет банківської справи», ЄДРПОУ: 34716922, МФО: 820172, р/р 31250237192072. Призначення платежу: ЧННІ. Оргвнесок за участь у конференції ПІБ.

Контактні телефони:
Відповідальний секретар Конференції:
к.е.н, доцент Гаряга Леся Олегівна: 0991417034
Відповідальний за прийом матеріалів Конференції:
н.с. Литвиненко Олеся: 0935386268