Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Стипендійна програма імені Жана Моне

У ра­мках Стипендійної програми імені Жана Моне Центр передових технологій ім. Робер­та Шумана (RSCAS) надає стипендії кандидатам наук для про­ведення дос­лід­же­нь. Щорічно надається до 20 стипендій.

Напрями досліджень:

 • Інтеграція, управління і демократія (Integration, Governance and Democracy);
 • Управління ринками та фінансами  (Regulating Markets and Governing Money);
 • Світова політика 21 ст. та політика Європи (21st Century World Politics and Europe).

Вимоги до претендентів

 • претендент на здобуття стипендії повинен бути кан­ди­дат­ом наук і захистити кандидатську дисертацію не менше ніж на 5 років до відкриття конкурсу;
 • добре володіти англійською мовою, яка є робочою мовою програми, а також тією мовою, яка най­час­тіше використовуватиметься в процесі про­ве­дення наукових досліджень;
 • проводити дослідження відповідно до тематики Цен­тру передових технологій ім. Роберта Шу­ма­на;
 • обов’язково про­­­­­живати у Флоренції на час при­зна­чення стипендії та опубліковувати ре­зуль­та­ти проведених досліджень у наукових жур­на­лах.

Тривалість стипендії: 12 місяців (вересень-серпень).

Необхідні документи

 • CV з переліком публікацій у форматі PDF;
 • мотиваційний лист (1­-2 сто­рін­ки у форматі PDF);
 • проектна пропозиція (2­-4 сто­рін­ки у форматі PDF);
 • два рекомендаційні листи у форматі PDF, які є конфіденційними і надіслані до інституту без­посередньо рецензентами до кінцевого тер­мі­ну подання заявок. Рецензенти можуть над­си­ла­ти листи через on-­line форму, або як електрон­ний додаток на ReferenceFellow@eui.eu­ 

Заявки на стипендії подаються лише в режимі on-line. Інститут використовує систему безпеки, що гарантує повну конфіденційність поданих документів.

Фінансування

 • розмір стипендії складає € 2500 на місяць (якщо сти­пен­діат отримує фінансування з інших фондів, розмір мі­сяч­ної сти­пен­дії буде зменшено до € 1750);
 • крім основної сти­­­пендії, науковець може отримувати щомісячну до­та­цію розміром € 300 для проживання у Флоренції ра­зом з дру­жи­­­ною/чоловіком (у випадку, якщо до­хід чоло­ві­ка/дру­жи­ни не перевищує € 2000 на мі­ся­ць);
 • якщо стипендіат отримує інші доходи, то щомісячна сума стипендії становитиме €1750;
 • науковець може отримувати щомісячну до­та­цію розміром € 200 на кожну неповнолітню дитину, якщо вона перебуває з ним у Флоренції;
 • стипендіату надаватимуться дотації, якщо він за­дек­ла­рує, що не отримує аналогічних виплат з інших джерел, а також представить відповідні документи (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей, документи про здобуту освіту (атестат, диплом) дітей, які досягли 18-річного віку). Дотація на дітей, старших 26 років, не на­да­єть­ся.

Оподаткування: Стипендія не оподатковується інс­ти­ту­том. Проте, сти­пен­діати сплачують інші податкові зо­бов'­­я­зання, які зас­то­совуються в таких випадках.

Медичне страхування: Стипендіати повинні мати від­по­відну медичну стра­хо­в­ку на весь період перебування в ін­сти­­туті. Вони також можуть погодитись на приватне  страхування Інсти­ту­ту Єв­ропейського університету за влас­ний кошт.

Дорожні витрати:

 • стипендіату (але не членам його сі­м’ї) оплачують квиток до Флоренції і назад (до місця про­жи­вання) за таких умов: переїзд залізничним транспортом у першому кла­сі; авіапереліт у економ класі;
 • дорожні витрати не повинні перевищувати €1,200.

Кінцевий термін по­дан­ня заявок: 25 жовтня щорічно.

Контакти:
 Academic Service
 European University Institute­
 via dei Roccettini 9

 I-50014 San Domenico di Fiesole ITALY 
 E-mail: applyfellow@eui.eu 
 Tel. +39 055 4685 377