Положення про організацію навчального процесу в НКЦ

Загальні положення.

 1. Підготовка студентів заочної форми навчання та екстернів у навчально-консультаційних центрах (НКЦ) Львівської політехніки здійснюється згідно з Законом про вищу освіту України, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, Положенням про дистанційне навчання в Україні, Положенням про Інститут дистанційного навчання (ІДН) і Положенням про заочне навчання та екстернат ІДН Національного університету “Львівська політехніка”.
 2. НКЦ організовує та контролює підготовку студентів та екстернів, згідно з діючими нормативними документами та відповідно до Угод на освітні послуги, укладеними фізичними або юридичними особами з Національним університетом “Львівська політехніка” та деканатом дистанційного навчання (ДН) Інституту дистанційного навчання.
 3. Навчальний процес з підготовки студентів та екстернів проводиться кафедрами навчально-наукових інститутів за планами заочного навчання відповідного рівня підготовки та за індивідуальними навчальними планами екстернів, затвердженими у встановленому порядку.

Організація навчального процесу студентів та екстернів НКЦ кафедрами навчально-наукових інститутів.

 1. Відповідальність за організацію навчального процесу студентів та екстернів у НКЦ Львівської політехніки несуть директор ІДН, директори навчально-наукових інститутів, завідувачі кафедр та декан дистанційного навчання.
 2. Відповідальність за підготовку студентів та екстернів в НКЦ, наявність робочих програм та необхідного методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються згідно з навчальним планом конкретною кафедрою, несе завідувач кафедри та призначений відповідальний від кафедри за організацію навчального процесу для студентів та екстернів дистанційної форми навчання.
 3. Відповідальний від кафедри за дистанційне навчання до 1 травня поточного навчального року подає в деканат ДН ІДН (з відповідним записом у реєстраційному журналі) затверджені робочі програми з навчальних дисциплін на наступний навчальний рік та перелік методичного забезпечення з цих дисциплін. Викладачі, які претендують на працю в ІДН, повинні подати (або представити до видання) в деканат конспект лекцій з дисципліни, яка ними викладається.
 4. За навчальними кафедрами закріплюються дисципліни, які викладаються в НКЦ. До 1 червня поточного навчального року деканат ДН подає кафедрам розклад занять, контрольних заходів, заліків та іспитів в НКЦ на наступний навчальний рік. При потребі кафедри узгоджують з деканатом ДН зміни в розкладі НКЦ на наступний навчальний рік до 1 червня поточного року.
 5. Під час навчального року викладачі, які з поважних причин не можуть проводити занять або однієї з форм контролю у НКЦ, повинні вчасно сповістити про це завідувача кафедри для забезпечення замін. Відповідальність за вчасне проведення навчальних заходів в НКЦ, закріплених за конкретною кафедрою несуть завідувачі кафедр.
 6. Конспекти лекцій та методичні розробки для системи дистанційного навчання, які підготовлені науково-педагогічним персоналом кафедр скеровуються завідувачами у Методичну раду ІДН. Зобов’язання щодо друкування їх у видавництві Львівської політехніки бере на себе ІДН.
 7. Викладачі кафедр, які проводять заняття та контрольні заходи під час сесій, здають в деканат ДН відомості та атестаційні листки разом зі звітом про відрядження.
 8. Кафедри погоджують з деканатом ДН теми, кандидатури керівників, консультантів та рецензентів бакалаврських і дипломних робіт (проектів), візують заяви студентів та екстернів для наступного затвердження їх наказом по університету.
 9. Державні екзамени та захист бакалаврських і дипломних робіт (проектів) проводяться на загальних підставах державними екзаменаційними комісіями відповідного напрямку підготовки або спеціальності за погодженим графіком державної атестації в базовому навчальному закладі.
 10. В ДЕК відповідного напрямку або спеціальності входять директор ІДН та декан ДН, а його склад затверджується наказом по університету за поданням завідувачів.

Організація навчального процесу студентів та екстернів деканатом дистанційного навчання.

 1. Інформацію про дистанційне навчання та НКЦ ІДН Львівської політехніки (нормативні документи, навчальні плани напрямків і спеціальностей) студенти та екстерни можуть отримати в деканаті ДН ІДН та в комп’ютерній мережі Internet на веб-сайті ІДН за адресою http://lp.edu.ua/idn.
 2. Навчання в НКЦ Львівської політехніки здійснюється відповідно до графіку навчального процесу, затвердженого у встановленому порядку. Графік навчального процесу складається на поточний навчальний рік для кожного НКЦ. Згідно з цим графіком встановлюються терміни проведення сесій, перелік навчальних дисциплін та їх обсяг, види індивідуальних завдань, форми семестрового контролю і державної атестації. До початку кожного навчального року деканат ДН передає в НКЦ розклад навчальних заходів (занять та атестацій), затверджений деканом (заступником декана).
 3. Повідомлення або довідка-виклик встановленої форми видається (надсилається) студентам та екстернам НКЦ не пізніше, ніж за тиждень до сесії. На сесію студенти та екстерни НКЦ прибувають відповідно до графіку навчального процесу, за повідомленнями або довідками-викликами встановленої форми. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які не мають академічних заборгованостей за попередній курс. Довідка-виклик є документом суворої звітності і підлягає реєстрації із зазначенням номера та дати видачі. Видається вона при умові подачі в НКЦ довідки з місця праці. Повторні довідки-виклики на сесії одного і того ж семестру не видаються.
 4. За кафедрами закріплюються навчальні дисципліни відповідно до навчального плану. Завідувач кафедри підписує розклад занять і доводить його до відома викладачів. У випадку хвороби, відрядження (і т.п.) викладача під час проведення будь-якого навчального заходу в НКЦ завідувач кафедри (відповідальний за дистанційне навчання) забезпечують його заміну з числа викладачів, зарахованих на роботу в ІДН.
 5. Для підготовки і атестації студентів і екстернів в НКЦ залучаються науково-педагогічні працівники кафедр за погодинною оплатою праці або на виділені комерційні ставки. Перелік науково-педагогічних працівників затверджується наказом по університету.
 6. Атестація студентів та екстернів НКЦ згідно з навчальним планом здійснюється у формі складання ними заліків і екзаменів, захисту курсових робіт та проектів, інших видів підсумкового контролю з навчальних дисциплін в обсязі робочих програм, затверджених для кожного напрямку підготовки (спеціальності) та державної атестації.
 7. Для проведення підсумкового контролю знань студентів заочної форми навчання із навчальних дисциплін деканат ДН видає для НКЦ заліково-екзаменаційну відомість у двох примірниках. Атестація екстернів НКЦ проводиться затвердженою завідувачем кафедри комісією з трьох осіб на основі виданих деканатом ДН атестаційних листів у двох примірниках. Відомості та атестаційні листи є чинними з підписом декана (заступника декана) ДН.
 8. Перезарахування результатів раніше складених студентом або екстерном НКЦ заліків, екзаменів та інших видів семестрового контролю проводиться деканатом екстернату за умови ідентичності назви, обсягу навчальної дисципліни та форми підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування вирішується погодженням відповідної заяви із завідувачем кафедри.
 9. Перезарахування заліків та екзаменів, які були складені в інших вищих навчальних закладах проводиться на основі додатку до диплому, або академдовідки при виконанні умов п. 3.8., заяви студента чи екстерна з відповідною візою декана (заступника декана). При цьому оплата студента, екстерна за семестр (етап) зменшується пропорційно обсягу перезарахованих предметів.
 10. Перездача заліків та екзаменів при відсутності студента чи екстерна в час семестрового контролю або при незадовільній оцінці проводяться за додаткову оплату, згідно з Кошторисом, який затверджений наказом Ректора Університету. У випадку поважної причини щодо відсутності студента чи екстерна на заліку або іспиті (хвороба, служба в Армії, важливе відрядження і т.п.), студент (екстерн) подає в деканат ДН (в НКЦ) відповідний документ, що засвідчує причину відсутності, разом із заявою про дозвіл на складання семестрового контролю.
 11. Всі види практики студенти та екстерни проходять на загальних підставах на базах практики відповідного напрямку підготовки (спеціальності), з якими “Львівська політехніка” має відповідні угоди. Для оформлення наказу про скерування студента чи екстерна НКЦ на практику завідувач кафедри погоджує заяву студента (екстерна), вказує назву бази практики, керівника від університету та терміни проходження практики. Студенти та екстерни, які працюють за обраним у вищому навчальному закладі фахом, проходять виробничу практику за місцем роботи без угоди. Форма звітності погоджується з профілюючими кафедрами.
 12. Кафедри погоджують з деканатом ДН теми, кандидатури керівників, консультантів та рецензентів бакалаврських і дипломних робіт (проектів), візують заяви студентів або екстернів для наступного затвердження їх наказом по університету. Керівники і консультанти призначаються, як правило, із числа науково-педагогічних працівників університету, які залучені до системи дистанційного навчання. Рецензенти бакалаврських і дипломних робіт (проектів) призначаються на загальних підставах.
 13. Державні екзамени та захист бакалаврських і дипломних робіт (проектів) студентами та екстернами проводяться на загальних підставах державними екзаменаційними комісіями відповідного напрямку підготовки або спеціальності за затвердженим графіком державної атестації в базовому навчальному закладі. Результати державної атестації заносяться у відповідну відомість або атестаційний лист встановленого зразка, де виставляються оцінки та виноситься рішення ДЕК.

Організація навчального процесу студентів та екстернів працівниками НКЦ.

 1. Завідувач, методисти та інспектори НКЦ працюють на штатних посадах у Львівській політехніці або за угодою-підрядом. Їх чисельність регламентується штатним розписом деканату дистанційного навчання ІДН.
 2. Завідувач НКЦ:
  • забезпечує організацію навчального процесу в НКЦ, виконання навчального графіку занять, практик та усіх видів контролю студентів та екстернів, інформує деканат ДН про відхилення від навчального графіка або випадки непроведення занять (контрольних заходів);
  • проводить настановчі збори з питань організації навчального процесу, проводить прийом студентів та екстернів НКЦ у встановлені ним години;
  • організовує виклики (повідомлення) студентам (екстернам) на сесії та семестровий контроль, сповіщає їх про зміни в навчальному графіку (розкладі);
  • слідкує за наявністю навчально-методичного забезпечення (в т.ч. і в електронному варіанті), розробленого Львівською політехнікою, та організує вчасне його надходження в НКЦ;
  • відповідає за вірогідність інформації, що передається в деканат ДН;
  • щорічно складає плани роботи НКЦ;
  • контролює дотримання правил внутрішнього розпорядку НКЦ;
  • слідкує за своєчасним виконанням освітньо-професійних програм та планів;
  • проводить профорієнтаційну та роз’яснювальну роботу в засобах масової інформації з питань умов прийому до Університету, форм навчання тощо;
  • забезпечує НКЦ приміщенням і необхідним обладнанням
 3. Методист (інспектор) НКЦ:
  • доводить до відома студентів та екстернів інформацію про навчальний графік в НКЦ (розклад занять, підсумковий контроль, практики і т. ін.). При необхідності висилає повідомлення і веде переписку;
  • видає і приймає методичну літературу;
  • заповнює навчальні картки студентів та екстернів, заносить в них результати підсумкового контролю;
  • веде поточну документацію НКЦ, видає довідки, інформує деканат про оплату студентів і екстернів за навчання та повідомляє про академзаборгованості;
  • заносить результати успішності у комп’ютерну базу даних;
  • веде облік посеместрової успішності екстернів та студентів;
  • після закінчення сесії передає на електронних носіях інформацію в Університет;
  • проводить профорієнтаційну роботу з питань вступу до Університету.
 4. Інформація про всі види навчальних занять, контролів та практик, зміни в навчальному графіку (розкладі) повинні розміщуватись в НКЦ на відповідних дошках оголошень.
 5. До складання підсумкового семестрового контролю допускаються лише студенти та екстерни, які оплатили відповідний етап навчання.

Порядок оформлення та оплати праці викладачів за навчальну роботу в НКЦ.

 1. Оформлення та оплата за навчальну роботу зі студентами та екстернами в НКЦ проводиться згідно з діючими нормативами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України, на умовах погодинної оплати праці або на виділені ставки за навчання на комерційних засадах, за видами навчальної роботи. Оплата проводиться лише для осіб, які оформлені наказом по Університету. Наказ оформляється на період навчального року на підставі заяви викладача з рекомендацією завідувача кафедри та візою директора ІДН і резолюцією проректора.
 2. Викладачі, зараховані в ІДН зобов’язані подати в деканат ДН конспекти лекцій та інше методичне забезпечення (або їх електронну версію) для системи дистанційного навчання.
 3. Для оформлення проекту наказу про зарахування на роботу в системі дистанційного навчання на наступний навчальний рік відповідальним від кафедр необхідно до 15 квітня поточного року подати в деканат ДН список рекомендованих кафедрою викладачів та їх заяви і список дисциплін, що ними викладаються, завізований завідувачем кафедри. Кафедри, які здійснюють випуск фахівців, подають також список рекомендованих керівників, консультантів і рецензентів бакалаврських та дипломних робіт (проектів), а також склад ДЕК.
 4. Оплата здійснюється за фактично виконану навчальну роботу помісячно. Відповідальний за дистанційне навчання від кафедри подає до 10 числа поточного місяця в деканат ДН заяви викладачів відповідного зразка на погодинну оплату виконаної у попередньому місяці навчальної роботи.
 5. Погодинна оплата праці за навчальну роботу зі студентами та екстернами в НКЦ голови і членів ДЕК, консультантів і рецензентів дипломних робіт (проектів), які не були зараховані на роботу, здійснюється на основі відповідного (додаткового) наказу і заяв у бухгалтерію.
 6. Оплата праці завідувачів, методистів та інспекторів НКЦ (крім оформлених на постійну роботу у Львівській політехніці) здійснюється на умовах угод-підрядів і оформляється актами виконаних робіт.
Оновлено 2 роки 5 місяців тому