Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

За грантами міжнародних фондів, організацій

Науково-дослідні роботи, до виконання яких залучались/залучені науковці Національного університету «Львівська політехніка» за грантами міжнародних фондів, організацій

Назва НДР Термін виконання
STCU (Науково-технологічний центр в Україні)

Розробка магнітовимірювальних пристроїв і систем для використання в умовах радіаційного опромінення на прискорювачах заряджених частинок, орбітах космічних апаратів, атомних електростанціях

Науковий керівник – д.т.н. Скульський М.Б.

1996-1998

Радіаційностійкі магнітовимірювальні засоби

Науковий керівник – д.т.н. Скульський М.Б.

1999-2001

Нові міцелярні технології отримання і керування властивостями струмопроводів магнітних і радіаційнозахисних полімерних колоїдних систем

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2000-2002

Розробка апаратно-методичного комплексу динамічної магнітної розвідки для пошуків родовищ нафти та газу

Науковий керівник – Рахлін Л.І.

2001-2003

Високостабільні радіаційностійкі напівпровідники

Науковий керівник –  п.н.с. Большакова І.А.

2001-2005

Система моніторингу просторового положення людини

Науковий керівник –  п.н.с. Большакова І.А.

2003-2004

Розробка сорбційно-бар’єрних матеріалів на основі глинистої сировини для сорбції радіонуклідів

Науковий керівник – Кріп І.М.

2003-2005

Реакційноздатні функціональні колоїдні носії для хімічної, біологічної і мікроелектронної технології

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2004-2006

Оптимізація геометрії електро, п’єзо та акустооптичної взаємодії на основі повного 3D-аналізу просторової анізотропії відповідних ефектів

Науковий керівник – к.ф.-м.н. Андрущак А.С.

2004-2007

Вимірювальні пристрої форми та ємності

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

2005-2006

Інтелектуальні гальваномагнітні засоби для діагностики магнітного поля ITER

Науковий керівник –п.н.с. Большакова І.А.

2005-2008

Нові функціональні люмінесцентні полімерні та гібридні наночастини і наноансамблі із заданими хімічними та фізичними властивостями

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2006-2009

Радіаційностійкі Холлівські зонди та пристрої для JET

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

2007-2010

Розробка масиву наноелектромеханічних приладів, виготовлених методами самоорганізації

Науковий керівник –  к.т.н. Островський І.П.

2008-2010

Розробка методології створення найбільш ефективних акустооптичних комірок НВЧ діапазону для управління потужним лазерним випромінюванням

Науковий керівник – с.н.с. Андрущак А.С.

2008-2010

Нанорозмірні системи доставки протиракових субстанцій на основі новітніх люмінісцентних та рентгеноконтрасних олігоелектролітів

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2009-2011
NATO

Complementary action to increase international research communication in Lviv

Науковий керівник – д.т.н. Федасюк Д.В.

1999-2000

Building Environmental Assessment and Certification

Науковий керівник – Возняк О.Т.

2007-2009

Нова дозиметрія для встановлення черговості надання допомоги людям, що зазнали дії іонізуучого випромінювання

Науковий керівник – д.ф-м.н., Убізський С.Б.

2014-2017

Нова фітотехнологія для очищення забруднених військових земель

Науковий керівник – к.х.н., Шаповал П.Й.

2016-2019

Підвищення мобільності шини за складних умов  поверхні руху

Agile Tyre mobility for Severe Terrain Environments

Науковий керівник – докторант Демків Л.І.

2017-2020

Функціональний текстиль для військової форми

Functional Textiles for Uniforms

Науковий керівник – д.х.н. Токарєв В.С.

2018-2020

Нанокомпозити на основі фотонно-кристалічних сенсорів біологічних і хімічних речовин

Nanocomposite Based Photonic Crystal Sensors of Biological and Chemical Agents

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Фітьо В.М.

2018-2020

ICDD (Міжнародний центр дифракційних даних, США)

Високороздільні синхротронні та рентгенівські порошкові дифракційні дані для змішаних оксидів з перовскито-подібними структурами

продовження

  • Високороздільні синхротронні та рентгенівські порошкові дифракційні дані для змішаних рідкоземельних алюмінатів, галатів та титанітів
  • Рентгенівські синхротронні порошкові дифракційні дані для складних оксидів, фосфідів та галогеносульфідів
  • Рентгенівські синхротронні порошкові дифракційні дані для складних оксидів
  • Рентгенівські синхротронні порошкові дифрак­ційні дані для складних перовскитів
  • Рентгенівські та нейтронні дифрак­ційні дані для складних оксидів
  • Рентгенівські синхротронні та нейтронні дифрак­ційні дані для складних оксидів та інтерметалідів
  • Рентгенівські та синхротронні порошкові дифрак­ційні дані для змішаних перовскитів
  • Рентгенівські порошкові дифрак­ційні дані змішаних оксидних функціональних матеріалів
  • Рентгенівські дифракційні дані для нових змішаних оксидних функціональних матеріалів

Науковий керівник – д.х.н., Василечко Л.О.

2003-2019

CRDF (Фонд цивільних досліджень і розвитку, США)

 

Нова технологія доставки генів у клітини бактерій за допомогою «розумних» нанорозмірних матеріалів

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2010 – 2012

Розробка системи автоматизації та оптимізації кульових барабанних млинів

Науковий керівник – д.т.н. Пістун Є.П.

2012

Трьохкоординатний магнітометр

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

2012

Сенсори для ко­нтролю систем ма­гніт­ного очищення при виробництві теп­лової і атомної енергії  та сис­тем магнітного утри­ман­ня плазми в екологічно чис­тих джерелах енергії керова­ного термо­ядерного синтезу

Науковий керівник – к.т.н., Кость Я.Я.

2015

Фонд Фольсквагена (Німеччина)

Біоінспіровані Se-вмісні мікрогелеві каталізатори для процесів окиснення

Науковий керівник – докторант Небесний Р.В.

2016-2019

Joca Ingenieria y Construcciones, S.A. (Іспанія)

Створення Центру ін­же­не­­рії довкілля та во­до­ко­рис­­тування

Науковий керівник – к.т.н. Жук В.М.

2008-2011

Soros Foundation

Дослідження дії ультразвукових коливань в процесах рідиннофазавого окислення органічних сполук, впливу умов на ефективність ультразвукової дії в цих процесах, впливу ультразвуку на елементарні стадії процесів окислення та на структуру і активність гомогенних і гетерогенних каталізаторів

Науковий керівник – д.х.н. Мокрий Є.М.

1994-1996

Загальні властивисті, механізми утворення та властивості границь розділу вузькощілинних напівпровідників ІІ-VI та IV-VI з власним діелектриком

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Берченко М.М.

1995

Міжнародний Фонд «Відродження»

Банк науково-технічної термінології

Науковий керівник – д.т.н. Перхач В.С.

1996

Проведення школи церковної архітектури

Науковий керівник – к.арх., Криворучко Ю.І.

1996-1997

Economics

Науковий керівник – к.е.н. Даниленко Н.Б.

1997-1998
Оновлено 1 рік 9 міс тому