Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

У межах спільних проектів (за міждержавними угодами)

Науково-дослідні роботи (НДР), які виконували/виконують наукові та науково-педагогічні працівники Національного університету «Львівська політехніка» за спільними проектами (за міждержавними угодами) у 2014-2019 рр.

Українсько-австрійські

 • Методологія та гібридні алгоритми для розв’язування важковирішуваних комбінаторних задач високої розмірності (Науковий керівник – д.т.н. Базилевич Р.П. Термін виконання: 2013 – 2014);
 • Просторово-часове оцінювання невизначеності кадастрів емісії парникових газів: ретроспективний аналіз для Австрії та України та ефективне прогнозування (Науковий керівник – д.т.н. Бунь Р.А. Термін виконання: 2015 – 2016);

 • Моделювання трафіку та телекомунікаційних мереж (Науковий керівник – к.ф.-м.н. Дронюк І.М.  Термін виконання: 2017 – 2018);

 • Селективний ретроспективний аналіз кадастрів викидів парникових газів України та Австрії для підтримання дотримання договорів клімату (Науковий керівник – к.т.н. Галущак М.О. Термін виконання: 2019 – 2020, стадія укладання договору);

Українсько-американські

 • Сенсори для ко­нтролю систем ма­гніт­ного очищення при виробництві теп­лової і атомної енергії  та сис­тем магнітного утри­ман­ня плазми в екологічно чис­тих джерелах енергії керова­ного термо­ядерного синтезу (Науковий керівник – к.т.н. Кость Я.Я. Термін виконання – 2015);

 • Нова дозиметрія для класифікації людей, які зазнали впливу іонізуючої радіації (Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б. Термін виконання – 2015);

Українсько-індійські

 • Моделювання та дослідження характеристик планарних оптичних пристроїв на основі кристала ніобіту літію (LiNbO3)  для застосування в інтегральних оптичних схемах (IOC) (Науковий керівник – д.т.н. Бурий О.А. Термін виконання: 2015 – 2017);

 • Гідродинамічна кавітація як основа інтенсивної і дешевої технології очищення промислових стічних вод, які містять токсичні органічні сполуки і тверді частинки (Науковий керівник – д.т.н. Знак З.О. Термін виконання: 2019 – 2021, стадія укладання договору);

 • Вплив реакторних нейтронів на електрофізичні властивості графену та наслідки для омічних контактів метал-графен (Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А. Термін виконання: 2019 – 2021);

Українсько-китайські

 • Просторова ін­вен­таризація пар­никових газів у житловому сек­торі ки­тайських та українських регіо­нів для підтримки прийняття ефек­тивних економіко-адміністративних рішень (Науковий керівник – к.т.н. Лесів М.Ю. Термін виконання: 2013 – 2014);

Українсько-латвійські

 • Виготовлення, дослідження та комп’ютерне моделювання кераміки на основі нанопорошків YAlO3:Mn  для новітніх дозиметрів іонізуючого випромінювання (Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б. Термін виконання: 2017 – 2018);

Українсько-литовські

 • Розробка і ство­рення сенсорних елементів на базі дифракційних нанокомпозитних гра­ток (Науковий керівник – д.т.н. Бобицький Я.В. Термін виконання: 2014 – 2015);
 • Музей як простір полілогу домінуючих та альтернативних наратив: від теорії до практики (Науковий керівник – д.пед.н. Вербицька П.В. Термін виконання: 2018 – 2019);

Українсько-німецькі

 • Люмінесцентні та ізотопні функціональні наномаркери для розпізнавання та мічення мікроор-ганізмів і еукаріотних клітин (Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С. Термін виконання: 2013 – 2014);
 • Радіаційна стійкість сенсорів магнітного поля на основі графену в нейронних потоках (Науковий керівник – д.т.н. Большакова І.А. Термін виконання: 2017 – 2018);

Українсько-польські

 • Похідні 9,10-антрахінону та споріднених карбо- і гетероциклічних систем як прототипи потенційних протипухлинних та протигрибкових субстанцій (Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П. Термін виконання: 2018 – 2019);
 • Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід України та Польщі (Науковий керівник – д.політ.н. Луцишин Г.І. Термін виконання: 2018 – 2019);

Українсько-французські

 • Створення сульфоровмісних похідних карбоциклічних та гетероциклічних систем –потенційних антитромботичних субстанцій (Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П. Термін виконання: 2017 – 2018);
 • Синтез магніточутливих модифікованих дисперсій гідрогелів з частинками типу ядро-оболонка як носіїв для біомедичних застосувань (Науковий керівник – д.х.н. Варваренко С.М. Термін виконання: 2019 – 2021).
Оновлено 1 рік 6 міс тому