Міжнародні проєкти, які виконуються в університеті

Національний університет «Львівська політехніка» має значний досвід у виконанні широкомасштабних проєктів:

 • у межах міжнародних програм (зокрема, INTAS, 7РП ЄС,  Програма Horizon 2020 ЄС, Програма транскордоонної співпраці Польща-Білорусь-Україна 2007-2013);
 • за грантами міжнародних фондів, організацій (зокрема, NATO, ICDD, CRDF);
 • у межах спільних проєктів (за міждержавними угодами);
 • за господарськими договорами на замовлення закордонних фірм, установ (зокрема, АВВ, PPD Industries INC, Sherwin Williams).

У межах міжнародних програм

Науково-дослідні роботи, до виконання яких залучались/залучені науковці Національного університету «Львівська політехніка» у межах міжнародних програм

Назва НДР Термін виконання
Рамкова програма ЄС з наукових досліджень і інновацій «Horizon 2020»

Хаб-лабораторія Інтернету речей (каскадне фінансування в межах проєкту HORSE)

Науковий керівник – д.т.н. Шаховська Н.Б.

2016-2017

Дослідження та розробка діагностики DEMO: магнітна діагностика на основі сенсорів Холла (Проєкт EURO-2 в межах Програми консорціуму EUROfussion)

Науковий керівник – д.т.н. Большакова І.А.

2017-2021

Інноваційні оптичні/квазіоптичні технології та нанотехнологія анізотропних матеріалів для створення активних комірок із суттєво покращеною енергоефективністю. 

Innovative Optical/Quasioptical Technologies and Nano Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantially Improved Energy Efficiency (Acronym: IMAGE).

Львівська політехніка  координатор проєкту.

Науковий керівник – д.т.н. Андрущак А.С.

2018-2022

Емітери, що не містять важких металів, для джерел світла нового покоління.

Heavy metal free emitters for new-generation light sources (Acronym: MEGA).

Науковий керівник – д.т.н. Стахіра П.Й.

2019-2022
Рамкова програма ЄС FP7

Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризації парникових газів

Науковий керівник – д.т.н. Бунь Р.А.

2010-2014

Технологічні та дизайнерські аспекти екструзії і лиття під тиском термопластичних полімерних композитів і нанокомпозитів - PIRSES-GA-2010-269177

Координатор - Люблінська Політехніка, д.т.н. Януш Сікора.

Науковий керівник від Львівської політехніки – д.х.н. Суберляк О.В.

2011-2015

Розробка моделей мультидисциплінарних мікроелектромеханічних систем для навчального процесу

Науковий керівник – д.т.н. Лобур М.В.

2011-2015

Розвиток нової ви­робничої техно­логії для найефе­ктивні­шого і стабільні-шого викорис­тання електро-опти­чних і нелі­нійно оптич­них кристалічних матеріалів (фаза повернення)

Виконавець – д.т.н. Андрущак А.С.

2014-2015

Різно­кольорові амбіполярні про­відні полімери для одноком­понентних полі­мер­них оптоелектронних приладів

Науковий керівник – д.т.н. Стахіра П.Й.

2014-2017
Рамкова програма ЄС FP6

Розширення проекту Idealist 34 на Балканські країни та країни СНД

Науковий керівник – д.т.н. Рашкевич Ю.М.

2005-2006

Розвиток інноваційної, економічно обґрунтованої технології для виробництва негалогенних, високоефективних важко горючих поліолефінів (ФЛАРЕТПОЛ)

Науковий керівник – д.х.н. Токарев В.С.

2006-2008
Програма ЄС CREATIVE EUROPE

Ауралізація об’єктів акустичної спадщини за допомогою доповненої та віртуальної реальності.

Auralisation of acoustic heritage sites using Augmented and Virtual Reality (Acronym: AURA).

Науковий керівник – д.т.н. Шаховська Н.Б.

2021-2022
Програма транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна

Розробка інноваційної моделі трансграничного використання цеолітового туфу

Науковий керівник – д.т.н. Бліхарський З.Я.

2013-2015
EUREKA

Розробка альтернативного палива та його використання в цементній промисловості – проект «AFP-CEMIND» EU 3723

Науковий керівник – д.т.н. Саницький М.А.

2007-2008
INTAS  

A Field Ionization Position Sensitive Detector for Neutral Molecular Beams

Науковий керівник – к.ф.-м.н. Костробій П.П.

2005-2007

Роль турбу­лент­нос­ті та електри­чних полів у фор­муванні транс­порт­них бар’єрів і становленні поліп­шеного утримання плазми в тока­ма­ках шляхом по­рів­няння різних при­строїв

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

2006-2009

Сорбційні властивості модифікованих бентонітових глин щодо цезію та стронцію

Грант для молодих науковців. Науковий керівник – Петрова М.А.

2007-2008

Процес знешкодження низькоконцентрованих сірководневих газових викидів сорбційними матеріалами на основі модифікованих сірих язівських глин

Грант для молодих науковців. Науковий керівник – Степова К.В.

2007-2008
COPERNICUS

Центрально-європейський регіональний геодинамічний проект CERGOP

Науковий керівник – д.т.н. Заблоцький Ф.Д.

1995-1998

Нові методи дослідження теплових полів в інтегрованих схемах

Науковий керівник – д.т.н. Коваль В.О., Федасюк Д.В.

1995-1998

Центрально-європейський регіональний геодинамічний проект CERGOP-2

Науковий керівник – д.т.н. Заблоцький Ф.Д.

2003-2006

TACIS

Земельна реєстрація в Україні

Науковий керівник – д.т.н. Петрович Л.М.

1997-1999

Європейський коридор розвитку ІІІ «VIA REGIA» (ED-CIII)

Науковий керівник – к. арх., Криворучко Ю.І.

2007-2009

Захист історичного та культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки

Науковий керівник – д.т.н. Дорожинський О.Л.

2007-2009

URBACT II

Європейська мережа міст і технологічних університетів EUniverCities

З України до складу мережі входять Національний університет «Львівська політехніка» спільно з Львівською міською радою. Участь у мережі сприятиме зміцненню співпраці між містом і університетом для стимулювання технологічних і соціальних ініціатив у контексті європейського досвіду.

2012-2013

У межах спільних проєктів (за міждержавними угодами)

Науково-дослідні роботи (НДР), які виконували/виконують наукові та науково-педагогічні працівники Національного університету «Львівська політехніка» за спільними проєктами (за міждержавними угодами) у 2014-2021 роки.

Українсько-австрійські

 • Методологія та гібридні алгоритми для розв’язування важковирішуваних комбінаторних задач високої розмірності (Науковий керівник – д.т.н. Базилевич Р.П. Термін виконання: 2013 – 2014);
 • Просторово-часове оцінювання невизначеності кадастрів емісії парникових газів: ретроспективний аналіз для Австрії та України та ефективне прогнозування (Науковий керівник – д.т.н. Бунь Р.А. Термін виконання: 2015 – 2016);

 • Моделювання трафіку та телекомунікаційних мереж (Науковий керівник – к.ф.-м.н. Дронюк І.М.  Термін виконання: 2017 – 2018);

 • Селективний ретроспективний аналіз кадастрів викидів парникових газів України та Австрії для підтримання дотримання договорів клімату (Науковий керівник – к.т.н. Рижа І.А. Термін виконання: 2019 – 2020);

Українсько-американські

 • Сенсори для ко­нтролю систем ма­гніт­ного очищення при виробництві теп­лової і атомної енергії  та сис­тем магнітного утри­ман­ня плазми в екологічно чис­тих джерелах енергії керова­ного термо­ядерного синтезу (Науковий керівник – к.т.н. Кость Я.Я. Термін виконання – 2015);

 • Нова дозиметрія для класифікації людей, які зазнали впливу іонізуючої радіації (Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б. Термін виконання – 2015);

Українсько-білоруські

 • Розробка радіохвильових методів та засобів для біомедичної інженерії (Науковий керівник – к.ф.-м.н. Гоблик В.В. Термін виконання: 2019 – 2020);

Українсько-індійські

 • Моделювання та дослідження характеристик планарних оптичних пристроїв на основі кристала ніобіту літію (LiNbO3)  для застосування в інтегральних оптичних схемах (IOC) (Науковий керівник – д.т.н. Бурий О.А. Термін виконання: 2015 – 2017);

 • Гідродинамічна кавітація як основа інтенсивної і дешевої технології очищення промислових стічних вод, які містять токсичні органічні сполуки і тверді частинки (Науковий керівник – д.т.н. Знак З.О. Термін виконання: 2019 – 2021);

 • Вплив реакторних нейтронів на електрофізичні властивості графену та наслідки для омічних контактів метал-графен (Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А. Термін виконання: 2019 – 2021);

Українсько-китайські

 • Просторова ін­вен­таризація пар­никових газів у житловому сек­торі ки­тайських та українських регіо­нів для підтримки прийняття ефек­тивних економіко-адміністративних рішень (Науковий керівник – к.т.н. Лесів М.Ю. Термін виконання: 2013 – 2014);

Українсько-латвійські

 • Виготовлення, дослідження та комп’ютерне моделювання кераміки на основі нанопорошків YAlO3:Mn  для новітніх дозиметрів іонізуючого випромінювання (Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б. Термін виконання: 2017 – 2018);

Українсько-литовські

 • Розробка і ство­рення сенсорних елементів на базі дифракційних нанокомпозитних гра­ток (Науковий керівник – д.т.н. Бобицький Я.В. Термін виконання: 2014 – 2015);
 • Музей як простір полілогу домінуючих та альтернативних наратив: від теорії до практики (Науковий керівник – д.пед.н. Вербицька П.В. Термін виконання: 2018 – 2019);
 • Розробка високоефективних органічних білих світлодіодів на основі ексиплексної та уповільненої флюоресценції для новітніх систем освітлення (Науковий керівник – д.т.н. Стахіра П.Й. Термін виконання: 2020 – 2021);

Українсько-німецькі

 • Люмінесцентні та ізотопні функціональні наномаркери для розпізнавання та мічення мікроор-ганізмів і еукаріотних клітин (Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С. Термін виконання: 2013 – 2014);
 • Радіаційна стійкість сенсорів магнітного поля на основі графену в нейронних потоках (Науковий керівник – д.т.н. Большакова І.А. Термін виконання: 2017 – 2018);
 • Нанокристалічні п’єзоелектричні сполуки LiNb1-xTaxO3 для високотемпературних застосувань (Науковий керівник – д.х.н. Василечко Л.О. Термін виконання: 2019 – 2020);
 • Розроблення програмно-апаратного забезпечення для інструментального методу реабілітації хворих облітеруючим атеросклерозом судин кінцівок шляхом in situ    електростимуляції з урахуванням серцевого ритму (Науковий керівник – д.т.н. Стадник Б.І. Термін виконання: 2019 – 2020);

Українсько-польські

 • Похідні 9,10-антрахінону та споріднених карбо- і гетероциклічних систем як прототипи потенційних протипухлинних та протигрибкових субстанцій (Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П. Термін виконання: 2018 – 2019);
 • Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід України та Польщі (Науковий керівник – д.політ.н. Луцишин Г.І. Термін виконання: 2018 – 2019);

Українсько-французські

 • Створення сульфоровмісних похідних карбоциклічних та гетероциклічних систем –потенційних антитромботичних субстанцій (Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П. Термін виконання: 2017 – 2018);
 • Синтез магніточутливих модифікованих дисперсій гідрогелів з частинками типу ядро-оболонка як носіїв для біомедичних застосувань (Науковий керівник – д.х.н. Варваренко С.М. Термін виконання: 2019 – 2021).

За грантами міжнародних фондів, організацій

Науково-дослідні роботи, до виконання яких залучались/залучені науковці Національного університету «Львівська політехніка» за грантами міжнародних фондів, організацій

Назва НДР Термін виконання
STCU (Науково-технологічний центр в Україні)

Розробка магнітовимірювальних пристроїв і систем для використання в умовах радіаційного опромінення на прискорювачах заряджених частинок, орбітах космічних апаратів, атомних електростанціях

Науковий керівник – д.т.н. Скульський М.Б.

1996-1998

Радіаційностійкі магнітовимірювальні засоби

Науковий керівник – д.т.н. Скульський М.Б.

1999-2001

Нові міцелярні технології отримання і керування властивостями струмопроводів магнітних і радіаційнозахисних полімерних колоїдних систем

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2000-2002

Розробка апаратно-методичного комплексу динамічної магнітної розвідки для пошуків родовищ нафти та газу

Науковий керівник – Рахлін Л.І.

2001-2003

Високостабільні радіаційностійкі напівпровідники

Науковий керівник –  п.н.с. Большакова І.А.

2001-2005

Система моніторингу просторового положення людини

Науковий керівник –  п.н.с. Большакова І.А.

2003-2004

Розробка сорбційно-бар’єрних матеріалів на основі глинистої сировини для сорбції радіонуклідів

Науковий керівник – Кріп І.М.

2003-2005

Реакційноздатні функціональні колоїдні носії для хімічної, біологічної і мікроелектронної технології

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2004-2006

Оптимізація геометрії електро, п’єзо та акустооптичної взаємодії на основі повного 3D-аналізу просторової анізотропії відповідних ефектів

Науковий керівник – к.ф.-м.н. Андрущак А.С.

2004-2007

Вимірювальні пристрої форми та ємності

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

2005-2006

Інтелектуальні гальваномагнітні засоби для діагностики магнітного поля ITER

Науковий керівник –п.н.с. Большакова І.А.

2005-2008

Нові функціональні люмінесцентні полімерні та гібридні наночастини і наноансамблі із заданими хімічними та фізичними властивостями

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2006-2009

Радіаційностійкі Холлівські зонди та пристрої для JET

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

2007-2010

Розробка масиву наноелектромеханічних приладів, виготовлених методами самоорганізації

Науковий керівник –  к.т.н. Островський І.П.

2008-2010

Розробка методології створення найбільш ефективних акустооптичних комірок НВЧ діапазону для управління потужним лазерним випромінюванням

Науковий керівник – с.н.с. Андрущак А.С.

2008-2010

Нанорозмірні системи доставки протиракових субстанцій на основі новітніх люмінісцентних та рентгеноконтрасних олігоелектролітів

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2009-2011
NATO

Complementary action to increase international research communication in Lviv

Науковий керівник – д.т.н. Федасюк Д.В.

1999-2000

Building Environmental Assessment and Certification

Науковий керівник – Возняк О.Т.

2007-2009

Нова дозиметрія для встановлення черговості надання допомоги людям, що зазнали дії іонізуучого випромінювання

Науковий керівник – д.ф-м.н., Убізський С.Б.

2014-2017

Нова фітотехнологія для очищення забруднених військових земель

Науковий керівник – к.х.н., Шаповал П.Й.

2016-2021

Підвищення мобільності шини за складних умов  поверхні руху

Agile Tyre mobility for Severe Terrain Environments

Науковий керівник – докторант Демків Л.І.

2017-2020

Функціональний текстиль для військової форми

Functional Textiles for Uniforms

Науковий керівник – д.х.н. Токарєв В.С.

2018-2020

Нанокомпозити на основі фотонно-кристалічних сенсорів біологічних і хімічних речовин

Nanocomposite Based Photonic Crystal Sensors of Biological and Chemical Agents

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Фітьо В.М.

2018-2020

Визначення дози експозиції та ідентифікація джерела радіоактивності при радіологічних аваріях

Determination of Exposed Dose and Radioactive Source Identity in Radiological Emergency

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізський С.Б.

2019-2021

ICDD (Міжнародний центр дифракційних даних, США)

Високороздільні синхротронні та рентгенівські порошкові дифракційні дані для змішаних оксидів з перовскито-подібними структурами

продовження

 • Високороздільні синхротронні та рентгенівські порошкові дифракційні дані для змішаних рідкоземельних алюмінатів, галатів та титанітів
 • Рентгенівські синхротронні порошкові дифракційні дані для складних оксидів, фосфідів та галогеносульфідів
 • Рентгенівські синхротронні порошкові дифракційні дані для складних оксидів
 • Рентгенівські синхротронні порошкові дифрак­ційні дані для складних перовскитів
 • Рентгенівські та нейтронні дифрак­ційні дані для складних оксидів
 • Рентгенівські синхротронні та нейтронні дифрак­ційні дані для складних оксидів та інтерметалідів
 • Рентгенівські та синхротронні порошкові дифрак­ційні дані для змішаних перовскитів
 • Рентгенівські порошкові дифрак­ційні дані змішаних оксидних функціональних матеріалів
 • Рентгенівські дифракційні дані для нових змішаних оксидних функціональних матеріалів
 • Рентгенівські дифракційні дані нових змішаних оксидних та фосфатних матеріалів
 • Нові змішані оксидні та фосфатні матеріали

Науковий керівник – д.х.н., Василечко Л.О.

2003-2022

Рентгенівські дифракційні дані для інтерметалічних сполук на основі рідкісно-земельних металів

продовження

 • Рентгенологічні зразки інтерметалідних сполук на основі рідкісних земель

Науковий керівник – д.т.н., Дурягіна З.А.

2019-2021

CRDF (Фонд цивільних досліджень і розвитку, США)

 

Нова технологія доставки генів у клітини бактерій за допомогою «розумних» нанорозмірних матеріалів

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2010 – 2012

Розробка системи автоматизації та оптимізації кульових барабанних млинів

Науковий керівник – д.т.н. Пістун Є.П.

2012

Трьохкоординатний магнітометр

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

2012

Сенсори для ко­нтролю систем ма­гніт­ного очищення при виробництві теп­лової і атомної енергії  та сис­тем магнітного утри­ман­ня плазми в екологічно чис­тих джерелах енергії керова­ного термо­ядерного синтезу

Науковий керівник – к.т.н., Кость Я.Я.

2015

Ефективні мультиферментні комплекси для гідролізу целюлози у виробництві біопалива: експерименти, теорія і комп’ютерне моделювання

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2020-2021

Агенція університетів Франкофонії (AUF, Канада) 

Мобільні додатки для цілодобового моніторингу функцій легенів у пацієнтів із COVID-19

Науковий керівник – д.т.н. Мельник А.О.

2020

Центральна Європейська Ініціатива (CEI, Італія)

Stop COVID-19 

Науковий керівник – д.т.н. Шаховська Н.Б.

2020

Фонд Фольсквагена (Німеччина)

Біоінспіровані Se-вмісні мікрогелеві каталізатори для процесів окиснення

Науковий керівник – докторант Небесний Р.В.

2016-2019

Joca Ingenieria y Construcciones, S.A. (Іспанія)

Створення Центру ін­же­не­­рії довкілля та во­до­ко­рис­­тування

Науковий керівник – к.т.н. Жук В.М.

2008-2011

Soros Foundation

Дослідження дії ультразвукових коливань в процесах рідиннофазавого окислення органічних сполук, впливу умов на ефективність ультразвукової дії в цих процесах, впливу ультразвуку на елементарні стадії процесів окислення та на структуру і активність гомогенних і гетерогенних каталізаторів

Науковий керівник – д.х.н. Мокрий Є.М.

1994-1996

Загальні властивисті, механізми утворення та властивості границь розділу вузькощілинних напівпровідників ІІ-VI та IV-VI з власним діелектриком

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Берченко М.М.

1995

Міжнародний Фонд «Відродження»

Банк науково-технічної термінології

Науковий керівник – д.т.н. Перхач В.С.

1996

Проведення школи церковної архітектури

Науковий керівник – к.арх., Криворучко Ю.І.

1996-1997

Economics

Науковий керівник – к.е.н. Даниленко Н.Б.

1997-1998

За договорами закордонних фірм, установ

Науково-дослідні роботи, до виконання яких залучались/залучені науковці Національного університету «Львівська політехніка» за договорами закордонних фірм, установ

Назва НДР Термін виконання
АВВ

Ферорезонансні процеси на підстанціях 220-500 кВ країн СНД – за наявності трансформаторів напруги з магнітним осердям та ємнісних дільників вимкнутих вимикачів ВН

Науковий керівник – д.т.н. Журахівський А.В.

2008

Моніторинг ізоляції обладнання з використанням постійної складової DC

Науковий керівник – д.т.н. Журахівський А.В.

Проблеми в системах пересилання, які використовують змінну АС і постійну DC складові для пересилання потужності

Науковий керівник – д.т.н. Журахівський А.В.

Електрична устава поєднаного пересилання потужності змінною АС і постійною DC складовими

Науковий керівник – к.т.н. Лисяк Г.М.

Явища внутрішнього резонансу в обмотках трансформатора

Науковий керівник – д.т.н. Никонець Л.О.

Alcatel-Lucent Austria AG

Розробка та ви­готовлення шлюзу мережевого ком­п­лек­ту MKLI-A

Науковий керівник – к.т.н. Ткаченко В.Ф.

2009-2012
DIC Berlin GmbH R&D Laboratory

Розвиток новітніх методів отримання колоїдних систем, що містять наночастинки, стабілізовані полімерами на поверхні частинок

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2007-2010
Dinamica Generale S.p.A.

Дослідження моделей, методів і засобів автомати­зо­­ваного тестуван­ня вбудованих систем та розробка комп'ютерного застосунку для автоматизованого тестування вбудованого програмного забезпечення Замовника

Науковий керівник – д.т.н. Федасюк Д.В.

2016 – до повного виконання
Leica Geosystems AG

Надання науково-технічних послуг для встановлення перманентної системи деформаційного моніторингу ГЕС та сумісне опрацювання даних ГНСС та ПСДМ

Науковий керівник – д.т.н. Третяк К.Р.

2011-2016

PPG Industries INC

Тіосульфонатні біоциди

Науковий керівник – д.т.н. Новіков В.П.

2003-2004
 • Поліол
 • ДДБСК
 • НЦО
 • Метал

Науковий керівник – к.х.н. Заіченко О.С.

2004-2006
 • PPG-капсула
 • PPG-амін

Науковий керівник – к.х.н. Заіченко О.С.

2007-2008

Schock GmbH

Розробка низькотемпературної системи отвердження наповнених поліакрилатних композитів

Науковий керівник – к.х.н. Заіченко О.С.

2020

Sherwin Williams

Композиція на основі водорозчинних полімерів для захисту заліза і сталі від корозії

Науковий керівник – д.т.н. Берлін А.А.

1993-1994

Застосування технології «ядро-оболонка»

Науковий керівник – д.х.н. Воронов С.А.

Вододисперсні плівкоутворювачі на основі алкідних смол

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

1993-1995

Застосування пероксидних олігомерів

Науковий керівник – д.х.н. Воронов С.А.

1993-1996

Створення біоцидів для фарб

Науковий керівник – с.н.с. Лубенець В.І.

Латекси для покриття пластмасових виробів

Науковий керівник – д.х.н. Воронов С.А.

Латексне покриття, що має адгезію до пластиків

Науковий керівник – д.х.н. Воронов С.А.

1998-2001

Органо-неорганічні композиції з високою стабільністю

Науковий керівник – д.х.н. Воронов С.А.

Тайванський текстильний дослідний інститут

 • Суперконденсатор
 • Суперконденсатор-2
 • Суперконденсатор-3

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Ільчук Г.А.

2006-2008

Глибоке фарбування тонких мікроплівок ПЕТ

Науковий керівник – д.х.н. Токарєв В.С.

2008

Розробка діе­лек­тричного матеріа­лу для за­стосуван­ня в тонких гнуч­ких світловипро­мі­нювальних при­ладах (ТГСВП)

Науковий керівник – д.х.н. Токарєв В.С.

2012-2013
Оновлено 2 місяці тому